Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekoanalityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-PP/ACh-Eko
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekoanalityka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne II stopnia - przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zagadnienia ogólne z zakresu metod przygotowania próbki oraz zaawansowanych technik chromatograficznych i elektromigracyjnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktu z lektorem:

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w laboratoriach – 45 godz.

- konsultacje – 15 godz.

Godziny samodzielnej nauki:

- przygotowanie raportów - 20 godz.

- przygotowanie do kolokwiów/egzaminu – 55 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: znajduje i posługuje się literaturą przedmiotu w j. angielskim i polskim - K_W01,

W02: rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć - K_W13, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi stosować w praktyce wiedzę teoretyczną i właściwie korzystać z urządzeń i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego -K_U11.

U02: potrafi dokonywać pomiarów - K_U11.

U03: samodzielnie przygotowuje preparaty do badań, procedury analityczne - K_U14.

U04: potrafi analizować, interpretować i obliczać wyniki uzyskane w laboratorium, w toku swojej pracy - K_U11.

U05: potrafi opracować metodykę analityczną - K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej - K_K07

K02: opisuje i porównuje uzyskane wyniki badań ze wzorcami (bibliotekami wzorców) jak i dostępną literaturą - K_K01, K_K02


Metody dydaktyczne:

Wykłady i prezentacje multimedialne. Zajęcia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych w badaniach środowiskowych, z uwzględnieniem metod przygotowania próbki, technik chromatograficznych i elektromigracyjnych oraz możliwościami użycia różnych sposobów detekcji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Znaczenie eko-analityki

2. Metody pobierania i badania próbek powietrza

3. Metodyki badania wody

4. Wyodrębnianie i oznaczanie zanieczyszczeń gleby

5. Klasyczne i nowoczesne metody pobierania i przygotowania próbek środowiskowych

6. Współczesna analiza śladowa

7. Walidacja i kalibracja metody badawczej

8. Certyfikowane materiały referencyjne

9. Analiza produktów naturalnych – aspekty analityczne

10. Instrumentalne techniki pomiarowe – zastosowania w analityce środowiskowej

11. Zastosowania w analityce środowiskowej technik chromatograficznych

12. Zastosowania w analityce środowiskowej technik spektroskopowych

13. Zastosowania w analityce środowiskowej technik elektrochemicznych

14. Zastosowania w analityce środowiskowej technik elektromigracyjnych i innych

15. Systemy kontroli jakości

Laboratorium:

Ćwiczenie 1 Chromatografia cienkowarstwowa (TLC, OP TLC) – oznaczanie kwasów karboksylowych

Ćwiczenie 2 Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oraz chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie próbek środowiskowych

Ćwiczenie 3 Wyznaczanie hydrofobowości parabenów i ich identyfikacja za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Ćwiczenie 4 Oznaczanie pozostałości ibuprofenu/ketoprofenu w wodzie za pomocą techniki HPLC

Ćwiczenie 5 Oznaczanie zawartości węgla w glebie – kalibracja, metodyka pomiarów

Ćwiczenie 6 Chromatografia gazowa (GC) – oznaczanie pozostałości rozpuszczalników chloroorganicznych

Ćwiczenie 7 Metody przygotowania próbek - mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME)

Ćwiczenie 8 Techniki elektromigracyjne w oznaczeniach jakościowych i ilościowych

Literatura:

Podstawowa:

Skoog D.A., West D.M., Holler J.F., Crouch S.R., Podstawy chemii analitycznej T. 2, przekład zbiorowy A. Hulanickiego [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Buszewski B., Dziubakiewicz M., Szumski M. [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna - T3 - Analiza Instrumentalna, PWN, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. [red.], Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. CEEAM, Gdańsk 2003.

Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa 2000.

Hermanowicz W., Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków. PWN, Warszawa 2000.

Hahn-Deinstrop E., Applied thin-layer chromatography. Wiley-VCH, Weinheim 2000.

Brzózka Z. [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

Baranowska I., Buszewski B., Bioanalityka. PWN, Warszawa 2020.

Kealey D., Haines P.J., Krótkie wykłady, Chemia Analityczna. PWN, Warszawa 2006.

Poole C.F. , The Essence of Chromatography, Elsevier, Amsterdam 2003.

Pawliszyn J. [Ed.], Sampling and sample preparation for field and laboratory Elsevier Science B.V., Amsterdam 2002.

Buszewski B., Szultka M., Gadzała-Kopciuch R., Theory of extraction techniques, in: Comprehensive sampling and sample preparation, J. Pawliszyn (ed.) Academic Press, New York 2012, str. 243-256.

Efekty uczenia się:

W01: znajduje i posługuje się literaturą przedmiotu w j. angielskim i polskim - K_W01,

W02: rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć - K_W13, K_W14

U01: potrafi stosować w praktyce wiedzę teoretyczną i właściwie korzystać z urządzeń i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego -K_U11.

U02: potrafi dokonywać pomiarów - K_U11.

U03: samodzielnie przygotowuje preparaty do badań, procedury analityczne - K_U14.

U04: potrafi analizować, interpretować i obliczać wyniki uzyskane w laboratorium, w toku swojej pracy - K_U11.

K01: sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej - K_K07

K02: opisuje i porównuje uzyskane wyniki badań ze wzorcami (bibliotekami wzorców) jak i dostępną literaturą - K_K01, K_K02

U05: potrafi opracować metodykę analityczną - K_U14

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych należy posiadać znajomość procedur analitycznych niezbędnych do prawidłowego

wykonania ćwiczeń-analizy laboratoryjnej, pozytywna ocena z kolokwium poprzedzającego ćwiczenie zawiera pisemne sprawozdanie z

każdego ćwiczenia laboratoryjnego – W01, W02, K02

niedostateczny - 2 pkt (≥50%)

dostateczny - 3 pkt (50-60%)

dostateczny plus - 3,5 pkt (61-65%)

dobry - 4 pkt (66-75%)

dobry plus - 4,5 pkt (76-80%)

bardzo dobry - 5 pkt (≤81%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ligor
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Magdalena Ligor, Katarzyna Rafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ligor
Prowadzący grup: Magdalena Ligor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych w badaniach środowiskowych, z uwzględnieniem metod przygotowania próbki, technik chromatograficznych i elektromigracyjnych oraz możliwościami użycia różnych sposobów detekcji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Znaczenie eko-analityki

2. Metody pobierania i badania próbek powietrza

3. Metodyki badania wody

4. Wyodrębnianie i oznaczanie zanieczyszczeń gleby

5. Klasyczne i nowoczesne metody pobierania i przygotowania próbek środowiskowych

6. Współczesna analiza śladowa

7. Walidacja i kalibracja metody badawczej

8. Certyfikowane materiały referencyjne

9. Analiza produktów naturalnych – aspekty analityczne

10. Instrumentalne techniki pomiarowe – zastosowania w analityce środowiskowej

11. Zastosowania w analityce środowiskowej technik chromatograficznych

12. Zastosowania w analityce środowiskowej technik spektroskopowych

13. Zastosowania w analityce środowiskowej technik elektrochemicznych

14. Zastosowania w analityce środowiskowej technik elektromigracyjnych i innych

15. Systemy kontroli jakości

Laboratorium:

Ćwiczenie 1 Chromatografia cienkowarstwowa (TLC, OP TLC) – oznaczanie kwasów karboksylowych

Ćwiczenie 2 Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oraz chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie próbek środowiskowych

Ćwiczenie 3 Wyznaczanie hydrofobowości parabenów i ich identyfikacja za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Ćwiczenie 4 Oznaczanie pozostałości ibuprofenu/ketoprofenu w wodzie za pomocą techniki HPLC

Ćwiczenie 5 Oznaczanie zawartości węgla w glebie – kalibracja, metodyka pomiarów

Ćwiczenie 6 Chromatografia gazowa (GC) – oznaczanie pozostałości rozpuszczalników chloroorganicznych

Ćwiczenie 7 Metody przygotowania próbek - mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME)

Ćwiczenie 8 Techniki elektromigracyjne w oznaczeniach jakościowych i ilościowych

Literatura:

Podstawowa:

Skoog D.A., West D.M., Holler J.F., Crouch S.R., Podstawy chemii analitycznej T. 2, przekład zbiorowy A. Hulanickiego [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Buszewski B., Dziubakiewicz M., Szumski M. [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna - T3 - Analiza Instrumentalna, PWN, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. [red.], Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. CEEAM, Gdańsk 2003.

Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa 2000.

Hermanowicz W., Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków. PWN, Warszawa 2000.

Hahn-Deinstrop E., Applied thin-layer chromatography. Wiley-VCH, Weinheim 2000.

Brzózka Z. [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

Baranowska I., Buszewski B., Bioanalityka. PWN, Warszawa 2020.

Kealey D., Haines P.J., Krótkie wykłady, Chemia Analityczna. PWN, Warszawa 2006.

Poole C.F. , The Essence of Chromatography, Elsevier, Amsterdam 2003.

Pawliszyn J. [Ed.], Sampling and sample preparation for field and laboratory Elsevier Science B.V., Amsterdam 2002.

Buszewski B., Szultka M., Gadzała-Kopciuch R., Theory of extraction techniques, in: Comprehensive sampling and sample preparation, J. Pawliszyn (ed.) Academic Press, New York 2012, str. 243-256.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ligor
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych w badaniach środowiskowych, z uwzględnieniem metod przygotowania próbki, technik chromatograficznych i elektromigracyjnych oraz możliwościami użycia różnych sposobów detekcji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Znaczenie eko-analityki

2. Metody pobierania i badania próbek powietrza

3. Metodyki badania wody

4. Wyodrębnianie i oznaczanie zanieczyszczeń gleby

5. Klasyczne i nowoczesne metody pobierania i przygotowania próbek środowiskowych

6. Współczesna analiza śladowa

7. Walidacja i kalibracja metody badawczej

8. Certyfikowane materiały referencyjne

9. Analiza produktów naturalnych – aspekty analityczne

10. Instrumentalne techniki pomiarowe – zastosowania w analityce środowiskowej

11. Zastosowania w analityce środowiskowej technik chromatograficznych

12. Zastosowania w analityce środowiskowej technik spektroskopowych

13. Zastosowania w analityce środowiskowej technik elektrochemicznych

14. Zastosowania w analityce środowiskowej technik elektromigracyjnych i innych

15. Systemy kontroli jakości

Laboratorium:

Ćwiczenie 1 Chromatografia cienkowarstwowa (TLC, OP TLC) – oznaczanie kwasów karboksylowych

Ćwiczenie 2 Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oraz chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie próbek środowiskowych

Ćwiczenie 3 Wyznaczanie hydrofobowości parabenów i ich identyfikacja za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Ćwiczenie 4 Oznaczanie pozostałości ibuprofenu/ketoprofenu w wodzie za pomocą techniki HPLC

Ćwiczenie 5 Oznaczanie zawartości węgla w glebie – kalibracja, metodyka pomiarów

Ćwiczenie 6 Chromatografia gazowa (GC) – oznaczanie pozostałości rozpuszczalników chloroorganicznych

Ćwiczenie 7 Metody przygotowania próbek - mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME)

Ćwiczenie 8 Techniki elektromigracyjne w oznaczeniach jakościowych i ilościowych

Literatura:

Podstawowa:

Skoog D.A., West D.M., Holler J.F., Crouch S.R., Podstawy chemii analitycznej T. 2, przekład zbiorowy A. Hulanickiego [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Buszewski B., Dziubakiewicz M., Szumski M. [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna - T3 - Analiza Instrumentalna, PWN, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. [red.], Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. CEEAM, Gdańsk 2003.

Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa 2000.

Hermanowicz W., Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków. PWN, Warszawa 2000.

Hahn-Deinstrop E., Applied thin-layer chromatography. Wiley-VCH, Weinheim 2000.

Brzózka Z. [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

Baranowska I., Buszewski B., Bioanalityka. PWN, Warszawa 2020.

Kealey D., Haines P.J., Krótkie wykłady, Chemia Analityczna. PWN, Warszawa 2006.

Poole C.F. , The Essence of Chromatography, Elsevier, Amsterdam 2003.

Pawliszyn J. [Ed.], Sampling and sample preparation for field and laboratory Elsevier Science B.V., Amsterdam 2002.

Buszewski B., Szultka M., Gadzała-Kopciuch R., Theory of extraction techniques, in: Comprehensive sampling and sample preparation, J. Pawliszyn (ed.) Academic Press, New York 2012, str. 243-256.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)