Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-SEM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczne - semestr 4
Seminarium i praca magisterska (drugi stopień)
studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 LUB 29.00 LUB 30.00 LUB 23.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres kierunku chemia, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość zasad pracy z programami do prezentacji multimedialnych oraz pracy w grupie

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 20h - seminarium,

2. 30h - praca indywidualna,

3. całkowity czas nakładu pracy studenta to 50h.

50h = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma pogłębioną wiedzę z dyscypliny, w której wykonuje pracę magisterską, zna literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy

W2: zna metody analityczne i instrumentalne

W3: zna aktualną literaturę specjalistyczną

W4: zna metody wykorzystywane do interpretacji i walidacji wyników

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z pogłębionej wiedzy z różnych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie realizowanej tematyki

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim

U3: potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment oraz przeanalizować wyniki

U4: posługuje się metodami analitycznymi i zaawansowanymi technikami instrumentalnymi w laboratorium badawczym

U5: potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe

K_U01, K_U05, K_U08, K_U11, K_U12, K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole i efektywnie organizować pracę

K2: dostrzega problem i potrafi go rozwiązać

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych badań

K4: stosuje zasady pracy w laboratorium chemicznym

K5: wykonuje powierzone zadania

K_K01 - K_K07

Metody dydaktyczne:

Seminarium: Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami multimedialnymi, referatami uczestników, dotyczącymi omawiania zagadnień poruszanych na seminarium, a przede wszystkim pracy magisterskiej oraz wyników przeprowadzonych badań

Laboratorium: samodzielna praca badawcza pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników.

W ramach godzin przeznaczonych na pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę magisterską.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje:

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na kierunku chemia

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy magisterskiej

Każdy student wygłasza minimum dwa referaty:

1. prezentujący ogólne informacje wykonywanej przez siebie pracy (wstęp teoretyczny)

2. część eksperymentalną - cel pracy, wykorzystywane metody oraz otrzymane wyniki.

Każdy referat kończy się dyskusją uczestników seminarium nad jego treścią oraz jakością prezentacji i wypowiedzi.

Laboratorium: W ramach godzin przeznaczonych na pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.

2. Żołtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, ATR, Bydgoszcz 1999.

3. Literatura związana z tematem pracy, ustalana w porozumieniu z opiekunem pracy.

Uzupełniająca:

1. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. 3., AE, Poznań 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na ocenę, na którą składa się w największym stopniu ocena referatów, ocena pracy pisemnej, ale także ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Prace oceniane są z uwzględnieniem:

- formalnej konstrukcji i przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- swobody wypowiedzi i umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

Ocena referatów i prezentacji weryfikuje osiągnięcie efektów: W1-W4, U1, U2

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów: K2, K3, K5

Student realizuje pracę magisterską i zdaje egzamin magisterski: W1-W4, U1- U5, K1-K7

Wymagany próg na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Urszula Kiełkowska, Piotr Piszczek, Katarzyna Rafińska, Alina Sionkowska, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Anna Katafias, Magdalena Ligor, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Anna Katafias, Aleksandra Radtke, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Alina Sionkowska, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Urszula Kiełkowska, Alina Sionkowska, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)