Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne trendy w przetwórstwie żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-SP/W-WTPZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w przetwórstwie żywności
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia drugiego stopnia (S2)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (120 godz.):

- udział w wykładach – 60 godz.

-udział w ćwiczeniach – 60 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (180 godz.):

- przygotowanie studenta do ćwiczeń 80 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 40 godz.

- przygotowanie studenta do egzaminu 60 godz.

Łącznie 300 godzin/25 godzin = 12 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę o:

W1: procesach technologicznych w produkcji żywności pozwalających na zachowanie składu i aktywności biologicznej surowca

W2: materiałach, technikach i narzędziach badawczych stosowanych w przetwórstwie żywności

W3: etapach, operacja i procesach zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania oraz przechowywania surowców i produktów spożywczych i ich wpływie na jakość artykułów spożywczych

W4: źródłach, rodzaju oraz przydatności technologicznej surowców przemysłu spożywczego

W5: prawie i zasadach stosowanych w przetwórstwie żywności, by zapewnić bezpieczeństwo produktu finalnego dla konsumenta

W6: terminologii stosowanej w analizie sensorycznej i w badaniach konsumenckich

W7: różnicy między oceną sensoryczną a organoleptyczną

W8: analitycznych i konsumenckich testach sensorycznych

W9: warunkach przeprowadzenia ocen sensorycznych, sposobie przygotowania i prezentacji materiału do badań sensorycznych

W10: zależności pomiędzy wynikami sensorycznymi a instrumentalnymi

W11: wykorzystaniu analizy sensorycznej w działach Kontroli Jakości, Marketingu oraz Badań i Rozwoju

X1A_W01; X1A_W02; X1A_W03; X1A_W04; X1A_W05; X1A_W06; X1A_W08; X1A_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: na podstawie standardowych metod i urządzeń określić wielkości charakteryzujące proces technologiczny i jakość żywności

U2: przewidzieć zjawiska oraz przemiany towarzyszące procesom technologicznym wpływające na jakość produktu finalnego

U3: rozwiązać problemy technologiczne związane z przetwórstwem żywności oraz modyfikować procesy jednostkowe

U4: korelować zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w surowcach i produktach towarzyszące procesom technologicznym

U5: zaplanować i zrealizować eksperyment sensoryczny dowolnego produktu

U6: zastosować poznane procedury sensoryczne w analizie żywności i zaproponować metodykę sensoryczną do określonego problemu oraz wymienić czynniki wpływają na poprawność uzyskanych wyników

U7: opisać różnicę między oceną sensoryczną a organoleptyczną

U8: opisać rolę analizy sensorycznej w zakładach przemysłowych


X1A_U01; X1A_U02; X1A_U03; X1A_U04; X1A_U05; X1A_U06; X1A_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę samokształcenia przez całe życie i śledzenia postępu w dziedzinie przetwórstwa żywności

K2: ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania dotyczące przetwórstwa żywności związane z jej bezpieczeństwem

K3: ma świadomość profesjonalizmu i przestrzegania etyki zawodowej

K4: jest kreatywny w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej modernizacji procesów technologicznych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów żywnościowych

X1A_K01; X1A_K02; X1A_K03; X1A_K05; X1A_K06; X1A_K07


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesów technologicznych w produkcji żywności, jej przemian podczas procesów jednostkowych i magazynowania oraz analizą sensoryczną. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce odpowiednich procesów technologicznych oraz metod oceny sensorycznej różnych produktów spożywczych.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przetwórstwa spożywczego. W ramach wykładu omawiane będą podstawowe definicje i terminologia związana z przetwórstwem żywności, charakterystyka surowców przemysłu spożywczego, kryteria i zasady technologiczne, procesy jednostkowe, operacje i etapy technologiczne, udoskonalanie i unowocześnianie procesów technologicznych, kategorie produktów spożywczych, sposoby magazynowania, fortyfikowania i utrwalania żywności, podstawy biotechnologii. Ponadto zobrazowana zostanie rola i znaczenie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów, w rozwoju nowych produktów oraz w badaniu preferencji konsumenta.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

2. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

3. M. Boruch, B. Król, Procesy technologii żywności, Politechnika Łódzka 1993

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003.

2. H. Niewiadomski, Technologia tłuszczów jadalnych, WNT, Warszawa, 1993

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład: W1-W11

ćwiczenia: U1-U8

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania (2 godz.)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (40-50%):

- dostateczny plus (51-60%)

- dobry (61-70%)

- dobry plus (71-80%)

- bardzo dobry (81-100%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie ustanej prezentacji;

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (50-55%):

- dostateczny plus (56-65%)

- dobry (66-75%)

- dobry plus (76-85%)

- bardzo dobry (86-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)