Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia żywności i biopierwiastków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-Spec-ChZB
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia żywności i biopierwiastków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalności studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Podstawowa wiedza dotycząca składu produktów żywnościowych

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Zaliczony egzamin z Analizy instrumentalnej.

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Podstawowa wiedza z zakresu chemiiRodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe) 120 h.

2. Praca indywidualna studenta 360 h (przygotowanie do laboratorium oraz ćwiczeń, sporządzanie sprawozdań, przygotowanie się do egzaminu).Efekty uczenia się - wiedza:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Efektem kształcenia będzie uzyskanie przez studentów wiedzy: na temat zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, o wymogach prawnych związanych z produkcją żywności, na temat dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki wytwarzania, na temat systemów sterowania jakością żywności.

K_W01, K_W02, K_W14


METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Wymiernym efektem kształcenia będzie uzyskanie przez studentów wiedzy o: teoretycznych aspektach wykonania analizy ilościowej metodami instrumentalnymi, o przyczynach i sposobach unikania błędów w analizie ilościowej, o sposobie przedstawiania wyników analiz, o sposobie przygotowania próbki w zależności od zaproponowanej metody oznaczania oraz oznaczanego analitu.

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W14


TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Efektem kształcenia będzie zdobycie przez studenta wiedzy na temat toksycznego wpływu wielu substancji chemicznych, promieniowania jonizującego i środowiska na produkty żywnościowe. Student pozna metody ograniczania toksyczności żywności.

K_W01, K_W02, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Student potrafi: przewidzieć potencjalne wystąpienie zagrożenia związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zapobiegać występowaniu poszczególnych zagrożeń, przestrzegać zasad GHP, GMP, dokonać analizy zagrożeń i wskazać krytyczne punkty kontroli w prostych procesach produkcji żywności.

K_U01, K_U08

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Student potrafi: opracować raporty z wykonywanych analiz, posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie ilościowej, opanować procedury wykonywania analiz ilościowych z zastosowaniem metod miareczkowych i spektroskopowych, zastosować poznane procedury analityczne w analizie żywności, opracować statystycznie uzyskane wyniki analiz.

K_U01, K_U05, K_U08, K_U11, K_U14

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Student potrafi: przewidzieć potencjalne wystąpienie zagrożenia związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zapobiegać występowaniu poszczególnych zagrożeń, dokonać analizy zagrożeń i dokonać ich eliminacji, potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim; przedstawia wyniki pracy w formie samodzielnie przygotowanego referatu.

K_U01, K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole.

K_K01, K_K02, K_K07

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole.

K_K01, K_K02, K_K07

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole,

-zna potencjalne zagrożenie związane z wykorzystaniem związków chemicznych i nowych materiałów w gospodarce,

K_K01, K_K02, K_K03, K_K07


Metody dydaktyczne:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Wykład z prezentacjami multimedialnymi

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Samodzielna praca doświadczalna studentów

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Wykład podający z prezentacją multimedialna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym

Studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności – laboratorium

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności oraz układów zawierających biopierwiastki. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności i materiałów zawierających biopierwiastki. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy fizykochemicznej wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli Jakości, norm UE

Toksykologia żywności

Studenci poznają podstawowe problemy toksykologiczne; wskazują na zagrożenia toksylogicznego skażenia żywności i sposoby ich eliminowania.

Pełny opis:

Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności – laboratorium

W ramach laboratorium studenci wykonują następujące ćwiczenia: Oznaczanie zawartości związków fosforu w żywności metodą spektrofotometryczną, Oznaczanie zawartości skrobi modyfikowanej metodą spektrofotometryczna, oznaczanie zawartości glinu w żywności, Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej miodów oraz produktów pszczelich metodą CUPRAC, Oznaczanie wybranych kationów w wodach mineralnych metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie jonów azotanowych(V) i (III) w warzywach metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie zawartości histydyny w mięsie metodą ITP, Oznaczanie zawartości benzoesanu sodu i sorbinianu potasu w napojach, Oznaczanie zawartości wybranych barwników spożywczych w napojach metodą HPLC, Oznaczanie białka całkowitego metodą Extona, Polarymetryczne oznaczanie skrobi w ziemniakach, Oznaczanie witaminy E w żywności metodą spektrofluorymetryczną, Oznaczanie wybranych kwasów fenolowych oraz ryboflawiny w różnych gatunkach piwa, Oznaczanie kofeiny w próbkach żywnościowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni, Oznaczanie zawartości wilgoci w różnych gatunkach mąki, pracownie typu „Case study”.

Toksykologia żywności

Prezentowane będą podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu toksykologii żywności obejmujące m.in: trucizny, zatrucia, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, toksykologię związków chemicznych celowo dodawanych do żywności, szkodliwe związki chemiczne występujące surowcach i produktach żywnościowych wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego (m.in. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, WWA itp.). Omówione zostanie także oddziaływanie toksyn na organizm człowieka.

Literatura:

Literatura

1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000

2. red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995

Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

3. Ozaki, W.F. McClure, Near-Infrared Spectroscopy In Food Science and Technology, Wiley-Interscience, London, 2007

4. Patnaik, Dean’s Analytical Chemistry Handbook, McGraw-Hill, New York, 2007

5. Camilleri, Capillary Electrophoresis. Theory and Practice, CRC Press, New York, 1998

6. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

7. R. Owusu-Apenten, Introduction to Food Chemistry, CRC PRESS, London, 2005

8. W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000

9. F. Świderski, Żywność funkcjonalna i żywność wygodna, WNT, Warszawa, 2003

10. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie żywności, PWN, Warszawa 2007

11. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

12. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

3. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000

Literatura:

1. Tilgner D.J., Analiza organoleptyczna żywności, WPLiS, Warszawa 1957.

Efekty uczenia się:

Student poszerza wiedzę o dziedzinę chemii żywności, poznaje podstawy mikrobiologii, zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Stosuje metody klasyfikacji żywności stosując wiedzę ogólną z chemii i specjalistyczną z dziedziny chemii żywności, metody statystyczne do analizy uzyskanych wyników oraz nabywa umiejętność właściwego sposobu przedstawienia wyników analizy i ich interpretacji

Student nabywa wiadomości z dziedziny chemii żywności w aspekcie rozumienia i rozwiązywania problemów zdrowego odżywiania człowieka. Poznaje wybrane zagadnienia z dziedziny technologii i biotechnologii żywności. Uzyskuje umiejętności prowadzenia analizy żywności wykorzystując klasyczne metody chemiczne, nowoczesne procedury analizy instrumentalnej oraz techniki analizy sensorycznej Opanowuje wiadomości z dziedziny towaroznawstwa żywności, przechowalnictwa i przepisów o handlu żywnością. Nabywa niezbędną wiedzę z zakresu toksykologii i higieny żywności oraz zapoznaje się z systemami zapewniania jakości w przemyśle spożywczym. Przyswaja zasady działania systemów zapewnienia i sterowania jakością produkcji (ISO, HACCP) i analizy żywności (GMP, GLP). Ponadto posiada umiejętności: rozwiązywania problemów kompleksowej analizy wybranych produktów żywnościowych, analizy problemów awaryjnych tzw. „case study”, z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych, klasyfikuje produkty spożywcze pod kątem jakości i funkcjonalności, przeprowadzenia prostych analiz sensorycznych,

Metody i kryteria oceniania:

Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym

Wykład – zaliczenie wykładu na podstawie obecności (minimum 60% obecności)

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności – laboratorium

Toksykologia żywności

Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego (waga 60%)

Ćwiczenia – opracowywanie i referowanie wybranych przez studentów zagadnień rozszerzających zakres wykładów (ocenie podlega sposób prezentacji i aktywność na zajęciach – waga 40%)

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Olga Impert, Mateusz Jakubowski, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności oraz układów zawierających biopierwiastki. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności i materiałów zawierających biopierwiastki. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy fizykochemicznej wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli Jakości, norm UE

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Przedmiot zapoznaje studenta z podstawowymi problemami toksykologicznymi; wskazuje na zagrożenia toksylogicznego skażenia żywności i sposoby ich eliminowania

Pełny opis:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

W ramach laboratorium studenci wykonują następujące ćwiczenia: Oznaczanie zawartości związków fosforu w żywności metodą spektrofotometryczną, Oznaczanie zawartości skrobi modyfikowanej metodą spektrofotometryczna, oznaczanie zawartości glinu w żywności, Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej miodów oraz produktów pszczelich metodą CUPRAC, Oznaczanie wybranych kationów w wodach mineralnych metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie jonów azotanowych(V) i (III) w warzywach metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie zawartości histydyny w mięsie metodą ITP, Oznaczanie zawartości benzoesanu sodu i sorbinianu potasu w napojach, Oznaczanie zawartości wybranych barwników spożywczych w napojach metodą HPLC, Oznaczanie białka całkowitego metodą Extona, Polarymetryczne oznaczanie skrobi w ziemniakach, Oznaczanie witaminy E w żywności metodą spektrofluorymetryczną, Oznaczanie wybranych kwasów fenolowych oraz ryboflawiny w różnych gatunkach piwa, Oznaczanie kofeiny w próbkach żywnościowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni, Oznaczanie zawartości wilgoci w różnych gatunkach mąki, pracownie typu „Case study”.

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Prezentowane będą podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu toksykologii żywności obejmujące m.in: trucizny, zatrucia, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, toksykologię związków chemicznych celowo dodawanych do żywności, szkodliwe związki chemiczne występujące surowcach i produktach żywnościowych wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego (m.in. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, WWA itp.). Omówione zostanie także oddziaływanie toksyn na organizm człowieka.

Literatura:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Literatura podstawowa

1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003

2. J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne prowadzącego udostępniane słuchaczom

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000

2. red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995,

3. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

4. Jankiewicz M. Kędzior Z (red.). Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań 2001.

5. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005

6. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2000

7. J. Minczewski, Z. Marzenko, Chemia Analityczna tom 3, PWN, Warszawa, 2005.

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

1. W. Seńczuk (praca zbiorowa), Toksykologia, PZWL, Warszawa, 1994.

2. J.K. Piotrowski (praca zbiorowa), Podstawy toksykologii, WNT, Warszawa 2008.

3. Z.E. Sikorski (praca zbiorowa), Chemia żywności, WNT Warszawa 2002.

4. J. Brandys (praca zbiorowa), Toksykologia - wybrane zagadnienia, Wyd. UJ. Kraków 1999.

5. S. Ball, Toksykologia żywności bez tajemnic, Medyk, Warszawa 1998.

6. H. Gertig, Żywność a zdrowie, PZWL, Warszawa, 1996.

7. N. Nikonorow, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1990.

8. W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000.

9. J.P. Kluczek, A. Kojder, Mikotoksyny w zarysie, Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności oraz układów zawierających biopierwiastki. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności i materiałów zawierających biopierwiastki. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy fizykochemicznej wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli Jakości, norm UE

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Przedmiot zapoznaje studenta z podstawowymi problemami toksykologicznymi; wskazuje na zagrożenia toksylogicznego skażenia żywności i sposoby ich eliminowania

Pełny opis:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

W ramach laboratorium studenci wykonują następujące ćwiczenia: Oznaczanie zawartości związków fosforu w żywności metodą spektrofotometryczną, Oznaczanie zawartości skrobi modyfikowanej metodą spektrofotometryczna, oznaczanie zawartości glinu w żywności, Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej miodów oraz produktów pszczelich metodą CUPRAC, Oznaczanie wybranych kationów w wodach mineralnych metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie jonów azotanowych(V) i (III) w warzywach metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie zawartości histydyny w mięsie metodą ITP, Oznaczanie zawartości benzoesanu sodu i sorbinianu potasu w napojach, Oznaczanie zawartości wybranych barwników spożywczych w napojach metodą HPLC, Oznaczanie białka całkowitego metodą Extona, Polarymetryczne oznaczanie skrobi w ziemniakach, Oznaczanie witaminy E w żywności metodą spektrofluorymetryczną, Oznaczanie wybranych kwasów fenolowych oraz ryboflawiny w różnych gatunkach piwa, Oznaczanie kofeiny w próbkach żywnościowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni, Oznaczanie zawartości wilgoci w różnych gatunkach mąki, pracownie typu „Case study”.

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Prezentowane będą podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu toksykologii żywności obejmujące m.in: trucizny, zatrucia, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, toksykologię związków chemicznych celowo dodawanych do żywności, szkodliwe związki chemiczne występujące surowcach i produktach żywnościowych wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego (m.in. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, WWA itp.). Omówione zostanie także oddziaływanie toksyn na organizm człowieka.

Literatura:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Literatura podstawowa

1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003

2. J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne prowadzącego udostępniane słuchaczom

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000

2. red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995,

3. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

4. Jankiewicz M. Kędzior Z (red.). Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań 2001.

5. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005

6. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2000

7. J. Minczewski, Z. Marzenko, Chemia Analityczna tom 3, PWN, Warszawa, 2005.

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

1. W. Seńczuk (praca zbiorowa), Toksykologia, PZWL, Warszawa, 1994.

2. J.K. Piotrowski (praca zbiorowa), Podstawy toksykologii, WNT, Warszawa 2008.

3. Z.E. Sikorski (praca zbiorowa), Chemia żywności, WNT Warszawa 2002.

4. J. Brandys (praca zbiorowa), Toksykologia - wybrane zagadnienia, Wyd. UJ. Kraków 1999.

5. S. Ball, Toksykologia żywności bez tajemnic, Medyk, Warszawa 1998.

6. H. Gertig, Żywność a zdrowie, PZWL, Warszawa, 1996.

7. N. Nikonorow, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1990.

8. W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000.

9. J.P. Kluczek, A. Kojder, Mikotoksyny w zarysie, Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)