Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii supramolekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S3-DSC-PCS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii supramolekularnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Doktoranckie Studium Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej oraz chemii fizycznej. Zna pojęcia i płynnie się stosuje.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student pracuje na zajęciach uczestnicząc w wykładach, a następnie uzupełnia wiedzę posiłkując się literaturą.

Wykład: 15h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 20 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu supramolekularnej chemii organicznej.

W2: Zna i rozumie zależności między budową związków organicznych, a ich oddziaływaniami.

W3: Posiada wiedzę na temat rodzajów oddziaływań międzycząsteczkowych jakie występują w kompleksach związków organicznych.

W4: Posiada wiedzę na temat metod modyfikacji strukturalnej cząsteczek związków organicznych oraz ich wpływu na właściwości kompleksów w tym oddziaływania z cząsteczkami aktywnymi biologicznie.

W5: Posiada wiedzę na temat możliwości zastosowania związków zdolnych do oddziaływań międzycząsteczkowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z podstawowych działów chemii supramolekularnej.

U2: Potrafi wyszukiwać informacji o możliwościach oddziaływań międzycząsteczkowych związków organicznych.

U3: Stosując odpowiednie metody potrafi analizować możliwości oddziaływań międzycząsteczkowych.

U4: Potrafi, za pomocą wybranych metod instrumentalnych, badań strukturę kompleksów organicznych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat napotkanych problemów na polu chemii supramolekularnej z uwzględnieniem możliwych oddziaływań z biocząsteczkami i małymi cząsteczkami organicznymi.

K2: Zna ograniczenia stosowanych metod badawczych jakie można użyć w badaniach kompleksów.

K3: Potrafi analizować dane pochodzące z pomiarów instrumentalnych wykonanych dla kompleksów.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej, b) zapoznanie w rodzajami i charakterystyką oddziaływań międzycząsteczkowych, c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych, d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria kryształu.

Pełny opis:

1. Właściwości geometryczne związków organicznych oraz konsekwencje istnienia równowag konformacyjnych. Opis rotametrii, tautomerii i izomerii w świetle oddziaływań międzycząsteczkowych oraz samoorganizacji cząsteczek związków organicznych.

2. Rodzaje oddziaływań stabilizujących oraz destabilizujących kompleksy supramolekularne. Liczba i charakter wiązań wodorowych, oddziaływań drugiego rzędu na trwałość kompleksów.

3. Wpływ struktury związków organicznych na tworzone przez nie kompleksy – równowagi konformacyjne, przeniesienie protonu, liczba wiązań wodorowych a liczba i charakter oddziaływań drugiego rzędu.

4. Zastosowanie kompleksów supramolekularnych w wybranych gałęziach chemii.

5. Metody eksperymentalne i obliczeniowe badania asocjacji związków organicznych.

6. Praca z literaturą naukową oraz krytyczne podejście do danych.

Literatura:

1. „Wybrane aspekty chemii supramolekularnej” red. Grzegorz Schroeder

2. „Wstęp do chemii supramolekularnej” H. Dodziuk

3. „Kompleksy typu gość-gospodarz” red. Grzegorz śchroeder

4. „Comprehensive Supramolecular Chemistry” J. Atwood

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

niedostateczny – 2 (<50%)

dostateczny – 3 (>50%)

dostateczny plus – 3+ (>60%)

dobry – 4 (>65%)

dobry plus – 4+ (>75%)

bardzo dobry – 5 (>80%)

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Borys Ośmiałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)