Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaawansowane metody analizy instrumentalej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S3-DSC-ZMAI
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody analizy instrumentalej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Doktoranckie Studium Chemii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z analizy instrumentalnej i spektroskopii na poziomie magistra chemii lub kierunków wymienionych zasadach naboru na studia doktoranckie chemii UMK.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15

-udział w laboratoriach - 15

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń -20

- przygotowanie do testów - 25

-

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości …. K_W01: X2A_W01

W2: zna zasady prawidłowego planowania eksperymentu i weryfikacji wiarygodności wyniku; posiada wiedzę na temat metod statystycznych potrzebnych w analizie danych eksperymentalnych – K_W09, X2A_W02, X2A_W04

W3: zna i rozumie podstawy teoretyczne zaawansowanych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych K_W12, X2A_W05, X2A_W06

W4: zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopni pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, K_W14, X2A_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie swojej specjalności.– K_U01, X2A_U01, X2A_U02, X2A_U04

U2: posiada umiejętność wykonania oznaczania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych – K_U05; X2A_U01, X2A_U02, X2A_U03, X2A_U01, X2A_U02, X2A_U04

U3: umie posługiwać się wybraną grupą zaawansowanych metod analitycznych; potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe -K_U14; , X2A_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej–K_K01, X2A_K01, X2A_U07

K2: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób K_K06, X2A_K03, X2A_K04


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

Wykład – konwencjonalny z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne …poszukujące.:

Laboratorium - doświadczeń

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analitycznymi, w tym z teorią, budową i zasadą działania aparatury oraz technikami pomiarowymi. Wykład omawia najwazniejsze zagdnienai z zakresu spektroskopii NMR, spektroskopii podczerwieni IR i Ramana, obrazownai widm IR i Ramana spektroskopii elektronów, technik obrazowania mikroskopowego.

W trakcie ćwiczeń studenci poznają metody: (a) magnetycznego rezonansu jądrowego, (NMR), podczerwieni (IR) obrazownaie IR, widm Ramana, zastosowanie w przypadkach analizy materiałowej.

Pełny opis:

Zastosowanie laserowej ablacji w analizie chemicznej. Absorpcyjna i emisyjna spektroskopia atomowa (ASA, ICP, AES) oraz metody rentgenowskie (XRF, XRD) stosowane do oznaczania metali w materiałach. Spektroskopia elektronów (XPS, Augera) w badaniach materiałowych. Mikroskopia elektronowa (SEM, TEM, STEM) oraz mikroskopia sił atomowych (AFM) w zastosowaniach do badania materiałów. Obrazowanie FTIR ze fokalną rejestracją, Widma Ramana w identyfikacji materiałów. Zaawansowane widma NMR

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR); Interpretacja widm 1H NMR i 13C NMR COSY, NOE NOESY.

2 Spektroskopia w podczerwieni z detekcja konfokalną. Spektroskopowa analiza ilościowa mieszaniny wieloskładnikowej,

3 Widma ramanowskiego rozproszenia z obrazowaniem mikroskopowym.

Literatura:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, W-wa 1992.

2. . J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT, W-wa 2002.

3. N.L. Alpert, W.E. Keiser, H.A. Szymański, Spektroskopia w podczerwieni teoria i praktyka, W-wa 1974, PWN

4. Literatura w Spectroscopy Europe on line

Metody i kryteria oceniania:

Metody

Wykład zaliczenie na podstawie obecności i przygtowania eseju na wybrany temat z literatury naukowej.

Laboratorium

Student przedstawia opisc w formie raportu z w ykonanych ćwiczen laboratoryjnych

Na ocenę dostateczny plus 61-65%

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metody analitycznej oraz potrafi zna zasady opisu analizy chemicznej przeprowadzonej w pracowni.

Na ocenę dobrą: 66-75

Zna metodę i rozumie zasady teoretyczne oraz sposób wykoanai analizy. Potrafi planowac doświadczenia analityczne i samodzielnie opisac analizę oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Na ocenę dobry plus 75 -80%

Posiada pełną wiedzę o metodzie analitycznej rozumie zasadę pracy aparatury analitycznej i potrafi zastosowac do rozwiązywania nowych problemów analitycznych.

Na ocenę bardzo dobry powyżej 80%

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie pod czas pracy w bibliotece, stosuje własciwe metody badania złożonych matryc analitycznych i potrafi zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych wykraczających poza temat wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Edward Szłyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)