Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa w laboratorium badawczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S3-PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa w laboratorium badawczym
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Doktoranckie Studium Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyka zawodowa w centralnym laboratorium Wydziału Chemii – Pracowni Analiz Instrumentalnych, w którym znajduje się tzw. duża infrastruktura badawcza. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej związanej z badaniami i rozwojem (R&D). Praktyka zawodowa odbywa się w laboratoriach analizy instrumentalnej. W trakcie jej trwania praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem Uczelni, a w niej centralnego laboratorium Wydziału Chemii, poznają zakres realizowanych zadań, aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz pracy w systemie zarządzani jakością wg ISO 9001. Program obejmuje symulacje realizacji konkretnych projektów np. wykonanie badań do rejestracji produktów w systemie Reach, wykonanie ekspertyzy na zadany temat, wykonanie badań według norm PN-EN lub ECSS.

Pełny opis:

Interaktywny wykład na platformie Moodle

Zapoznanie Studenta ze strukturą i funkcjonowaniem Pracowni Analiz Instrumentalnych Wydziału Chemii wewnątrz struktury organizacyjnej UMK. Poznanie zakresu realizowanych zadań. Podstawy metodyki pracy w systemie zarządzani jakością wg ISO 9001. Poznanie metodyki pracy w centralnym laboratorium, przegląd następujących metod: mikroskopowe metody instrumentalne, podstawy teoretyczne, budowa i zasada działania aparatury oraz przegląd technik mikroskopowych. W trakcie wykładu studenci poznają elementy systemu zarządzania jakością według ISO 9001, czym jest inżynieria odwrotna, jak wykonuje się analizy według norm PN-EN lub ECSS.

Warsztaty laboratoryjne

Program obejmuje zwiedzanie wszystkich laboratoriów o łącznej powierzchni około 450 m2, w których pracuje 8 osób odpowiedzialnych za obsługę około 20 urządzeń pracujących w trybie 8 godz./5 dni lub 24/7. Zaprezentowane zostaną przykładowe realizacje zleceń, między innymi: dwa projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, analizy do systemu rejestracji produktów chemicznych w REACH. Zostaną przeprowadzone warsztaty na temat realizacji badań począwszy od zapytania klienta, przygotowania oferty, wykonania pomiaru, obróbki wyników, napisania ekspertyzy, po formalności związane z płatnościami oraz konsultacje po wykonaniu zlecenia.

Literatura:

1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa 1985.

2. G.W. Ewing, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa 1980.

3. N.L. Alpert, W.E. Keiser, H.A. Szymański, Spektroskopia w podczerwieni teoria i praktyka, W-wa 1974, PWN

4. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, W-wa 1993, WNT.

5. E. Szyszko, Instrumentalne metody analityczne.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

K_W01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.

K_W02 Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów – potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody, a także znaczenie tych teorii dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości.

K_W04 Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.

K_W05 Absolwent zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.

Efekty kształcenia – umiejętności

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji;

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

K_U02 Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami

odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie.

K_U03 Absolwent potrafi kierować pracą zespołu.

K_U04 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

K_U05Absolwent potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych właściwych dla danego kierunku studiów.

K_U06 Absolwent potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń

teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe i możliwości optymalizacji stosowanych procedur.

K_U07 Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dyscyplin naukowych właściwych

dla kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

K_K02 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania

działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K03 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem

zmieniających się potrzeb społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład interaktywny – zaliczenie na platformie Moodle

Zajęcia laboratoryjne

Wykonanie zadań w grupach 3-6 osobowych podczas laboratorium, przygotowanie i zaliczenie raportu z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)