Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0701-s1LPC1Z-PAOWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

ok. 60 godzin, na co składa się uczestniczenie w zajęciach oraz praca własna Studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej (przedmiot i przesłanki ochrony, porównanie z innymi dziedzinami) . Zdecydowana większość zajęć poświęcona jest ochronie przewidzianej w prawie autorskim, dokonywane są jednak porównania do zasad przewidzianych w pokrewnych dziedzinach prawa.


Po ukończeniu zajęć student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, rozpoznaje poszczególne uprawnienia względem dzieła (jakie posiada twórca oraz inne podmioty praw autorskich), rozróżnia prawa osobiste i majątkowe. Ponadto student wyjaśnia przesłanki ochrony utworu, tłumaczy zasady czasu ochrony tych praw, a także nazywa środki ochrony, jakie przysługują uprawnionemu w razie naruszenia jego praw do dzieła. Po ukończeniu zajęć student wyjaśnia także instytucję dozwolonego użytku oraz wylicza i wyjaśnia jego postacie, ilustrując je także przykładami.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność analizy przesłanek przyznania ochrony przewidzianej w prawie autorskim, potrafi wyjaśnić, czym jest dozwolony użytek, komu przysługują prawa autorskie oraz w jaki sposób można nimi rozporządzać

Poza tym umie samodzielnie sporządzić podstawową umowę oraz sformułować żądania w razie naruszenia jego praw.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa autorskiego do pojawiających się nowych przedmiotów ochrony

Ponadto potrafi pracować samodzielnie analizując przedstawione materiały i na ich podstawie formułować określone odpowiedzi i spostrzeżenia.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium - w czasie zajęć przedstawiane są podstawy prawne i teoretyczne omawianych zagadnień, ilustrowane przykładami praktycznymi, całość uzupełnia dyskusja ze studentami

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi zasadami prawnej ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przewidzianej w prawie autorskim. Dzięki dyskusji i odniesieniu się do licznych przykładów studenci mogą zastosować otrzymaną wiedzę w życiu codziennym

Pełny opis:

1.Wprowadzenie:

- pojęcie i rodzaje dóbr niematerialnych,

- charakter praw na dobrach niematerialnych,

- system źródeł prawa własności intelektualnej

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne:

- przedmioty prawa autorskiego,

- podmioty prawa autorskiego,

- autorskie prawa osobiste, w tym zagadnienie ghostwriting-u

- autorskie prawa majątkowe,

- dozwolony użytek chronionych utworów,

- rodzaje i treść praw pokrewnych,

- obrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

- naruszenie i środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

Literatura:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2014

M. Poźniak - Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, pod red. M. Poźniak - Niedzielskiej, Bydgoszcz 2006.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 3, Warszawa 2013

oraz https://prawokultury.pl/kurs/

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega ustna prezentacja końcowa przygotowana w grupach kilkuosobowych

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko, Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko, Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.