Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-s2ANG1L-JB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język biznesu
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of business-related issues.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

6 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Student has in-depth knowledge of languages for special purposes. [K_W04]

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Student is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based thereon. [K_U01]

U2: Student has the ability to read and comprehend advanced texts in the language/ languages of a given cultural area. [K_U02]

U3: The graduate is capable of undertaking autonomous tasks, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors. [K_U07]

U4: The graduate is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology. [K_U10]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. Student is ready to inspire and coordinate the learning process of other persons. [K_K01]

K2: Student is well prepared to work and assume various roles in a team. [K_K02]

K3: Student understands the need to identify and solve problems connected with their profession. [K_K04]

K4: Owing to their language competence, student is well prepared to function effectively in a given cultural area. [K_K08]


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Exploratory teaching methods:

-brainstorming

- case study

- classic problem-solving

- practical project work


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of business-related issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss a whole range of economy-related issues at the same time developing the speaking, listening, reading, writing, and translation skills.

Literatura: (tylko po angielsku)

Dummett, Paul. Success with BEC. Summertown Publishing, 2008.

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 2004.

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business Engilsh. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Takeuchi, Monika. English in Legal Context. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

press articles and online podcasts

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- presentation (pair or group work)

- test or tests

- activity during the class (understood as asking pertinent questions or expressing opinions)

- news briefs

- portfolio

- home assignments

Assessment criteria:

- presentation is evaluated by the classmates and the teacher who specify what they liked and disliked about the performance in terms of the innovativeness and attractiveness of the topic, content and delivery, materials provided, etc.

- tests – depending on the number of tasks, the student will be awarded points for each successfully completed exercise

- activity – teacher’s observations

- news briefs – one piece of news about the recent business developments of the student’s choice accompanied by a useful vocabulary list; teacher’s monitoring and notes;

- portfolio – after each class, the student should collect the materials connected therewith; teacher’s monitoring and notes;

- home assignments – teacher’s monitoring and notes; some tasks may be graded

‘Teacher’s monitoring and notes’ means that the teacher will record whether and how the student completed a given assignment.

fail - below 55%

satisfactory – 55-69 %

satisfactory plus – 70-74 %

good – 75-84 %

good plus - 85-89%

very good – 90-100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)