Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat badacza kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s1KUL1Z-WBK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat badacza kultury
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ciekawość świata i ludzi.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin pracy studenta: 30, w tym:

15 godzin - praca na zajęciach,

5 godzin - konsultacje,

10 godzin - praca własna studenta (przygotowanie do kolokwium).

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa (szczególnie antropologii kultury) [K_W02].

2. Posiada podstawową wiedzę na temat miejsca kulturoznawstwa pośród nauk humanistycznych i rozumie jego interdyscyplinarny charakter [K_W05].

3. Posiada ogólną wiedzę o zjawiskach kultury popularnej i masowej [K_W14].

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i nauk pomocniczych [K_U04].

2. Potrafi rozpoznawać i porównywać na podstawowym poziomie zjawiska kulturowe pochodzące z różnych obszarów kulturowych [K_U05].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej [K_K08].

2. Rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw

światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury [K_K09].

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające do problematyki kulturowej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Nauki o kulturze I: antropologia kultury, etnologia, etnografia, folklorystyka. Dyscypliny pomocnicze (socjologia, historia mentalności, literaturoznawstwo, sztuki).

2. Nauki o kulturze II: kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa (historia i tematy; specyfika kulturoznawstwa polskiego).

3. Pojęcie kultury. Typologie kultur.

4. Kultura tradycyjna (elementy).

5. Kultura popularna i masowa (elementy).

6. Podstawy metodologii badań kulturoznawczych.

Literatura:

Baldwin E. i in., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007 i wyd. nast.

Nowicka E., Świat człowieka- świat kultury, Warszawa 1998 i wyd. nast.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest systematyczna obecność na ćwiczeniach oraz zaliczenie kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)