Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do folklorystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s2KUL1Z-WdF-FA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do folklorystyki
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta wynosi 50 godzin (zajęcia za 2 punkty ETCS), w tym:

- 30 godzin zajęć wspólnych i bezpośrednich z wykładowcą, 1 pk.t ECTS

- 20 godzin pracy własnej związanej z przygotowaniem się do zajęć i do kolokwium, 1 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice folklorystyki jako dyscypliny

kulturoznawstwa [K_W01].

2. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie folklorystyki, zna zaawansowaną terminologię dyscypliny oraz relacje, jakie zachodzą między folklorystyką a filologią polską i kulturoznawstwem [K_W04, K_W14].

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z pisanych, mówionych oraz elektronicznych źródeł folkloru [K_U01].

2. Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury wykorzystujących folklor [K_U07].


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, wielość postaw

światopoglądowych wyrażających się w tradycjach ustnych różnorodnych społeczeństw i grup środowiskowych [K_K08].

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach stosowane są różne metody dydaktyczne - pokaz, pogadankę, metodę problemową oraz studium przypadku i referat.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wprowadzenie do tematyki związanej z folklorem, zwłaszcza słownym.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Folklorystyka jako dyscyplina nauki. Podstawowe pojęcia: folklor, literatura ustna, literatura ludowa, folkloryzm, folkloryzacja.

2. Z historii folklorystyki polskiej i europejskiej.

3. Podstawowe źródła i opracowania folklorystyczne.

4. Systematyki i typologie folkloru. Systematyki zagraniczne.

5. Systematyka folkloru polskiego.

6. Folklor tradycyjny a folklor współczesny.

Literatura:

Burszta Józef, Folklor, Folkloryzm [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987.

Hajduk-Nijakowska Janina, Folklorystyka [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987.

Krzyżanowski Julian, Folklor, Folklorystyka, [w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.

Bartmiński Jerzy, Folklor i jego wewnętrzne zróżnicowanie, [w:] tegoż, Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990.

Cocchiara G., Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. W. Jekiel ; wstęp i rozdz. o folklorystyce polskiej J. Krzyżanowski, Warszawa 1971.

Krzyżanowski Julian, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1-2, Wrocław 1962-1963.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- kolokwium sprawdzające wiedzę z zakresu folklorystyki (terminologia i kierunki badań).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.