Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wystawiamy antyczny dramat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WL1z-WAD-DW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wystawiamy antyczny dramat
Jednostka: Katedra Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta:

semestr zimowy: [2 ECTS]

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h i konsultacje: 5h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 15 h = 1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W2: student ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji wybranych aspektów literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (w szczególności na teatr) (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02)

U2: student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U04)

U3: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K2: student ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie (K_K03)

K3: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą jedynej zachowanej ze starożytności trylogii antycznej, Orestei Ajschylosa, jej interpretacjom, scenicznym reprezentacjom oraz stworzeniu własnego współczesnego projektu na bazie antycznego dramatu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie historii jednej z najtragiczniejszych i najmroczniejszych rodzin literatury starożytnej, rodziny Pelopidów, poprzez lekturę (analizę i interpretację) Orestei Ajschylosa ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim powstała. Oresteja do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych dramatów europejskich, dlatego też przyjrzymy się wybranym utworom literackim nawiązującym do niej. Ale Oresteja nie tylko jest wspaniałą literaturą, przede wszystkim jest dziełem teatralnym przeznaczonym do wystawienia na scenie (jakże odmiennej od tej, którą znamy). Dlatego też podczas zajęć będziemy zastanawiać się nad problematyką dramatu, którego podwójny status dzisiaj jest niekwestionowany, przyjrzymy się współczesnym wybranym realizacjom scenicznym, ale przede wszystkim będziemy rozważali sposoby i możliwości wystawienia tej tragedii tak, by była czytelna, zrozumiała i poruszająca dla dzisiejszej publiczności. Będziemy się zastanawiali nad różnicami między kontekstami starożytnymi a współczesnymi w odniesieniu do tego dramatu. Stawia on bowiem wciąż wiele pytań, być może jednak dzisiaj interesuje nas coś innego niż interesowało starożytnych, dlatego też będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania o jego (dzisiejszą) sceniczność oraz atrakcyjność. Wychodząc od analizy i interpretacji tekstu w jego starożytnym kontekście, postaramy się stworzyć współczesny, atrakcyjny i komercyjny projekt pt. Oresteja.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Ajschylos, Oresteja, różne przekłady (Z, Węclewski, J. Kasprowicz, S. Srebrny, R. Chodkowski, M. Slomczyński).

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Eliot T. S., Zjazd rodzinny, tłum. O. Wojtasiewicz, Dialog 7/ 1959, s. 60-104.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Giraudoux J., Elektra, tłum. J. Iwaszkiewicz [w:] Giraudoux J., Teatr, Warszawa 1957.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967.

Grzegorzewska A., Ifigenia.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K., Mitologia grecka, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

M. Kleczewska, Oresteja

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

O’Neill E., Żałoba przystoi Elektrze, tłum. K. Piotrowski [w:] Eugene O’Neill, Teatr, Warszawa 1973.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1 i 2, red. J. Degler, Wrocław 2003.

Przekład na scenie, Przekładaniec 31/ 2015.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Sartre J. P., Muchy, tłum. J. Lisowski [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1957.

Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska, Poznań 1997.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Inscenizacje teatralne:

J. Klata, Oresteja

K. Warlikowski, (A)pollonia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci starożytnej mitologii, mianowicie Medei, oraz jej różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i filmowym reprezentacjom

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci starożytności, mianowicie Medei, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tej postaci ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Oczywiście tym najbardziej znanym utworem jest tragedia Eurypidesa, której poświęcimy znaczną część zajęć, zastanawiając się nad problematyką dramatu, którego podwójny status dzisiaj jest niekwestionowany, nad scenicznością tego utworu, jego atrakcyjnością oraz będziemy rozważali sposoby i możliwości wystawienia tej tragedii tak, by była czytelna, zrozumiała i poruszająca dla dzisiejszej publiczności. Przyjrzymy się jednak także opowieściom sprzed powstania tragedii Eurypidesa i tym powstałym w starożytności już po Eurypidesie, jak również współczesnym utworom (literackim, filmowym, scenicznym) nawiązującym do tej wciąż budzącej żywe odczucia kobiety.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Brandstaetter R., Brandstaetter, Medea, Dialog 1959/4, s. 5-40.

Dea Loher, Medea na Manhattanie [pdf].

Eurypides, Medea, tłum. J. Łanowski, dowolne wydanie.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Galewicz W., Z Arystotelesem przez greckie tragedie, cz. 1, Kraków 2002.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K., Mitologia grecka, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, ed. J. Clauss, S. Johnston, Princeton

Müller H., Medeamaterial, tłum. Jacek St. Buras, w: Literatura na świecie nr 4 (165) 1985.

Mulvany K., Sarks A.-L., Medea

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Owidiusz, Heroidy, Kraków 1986.

Owidiusz, Metamorfozy, dowolne wydanie.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1 i 2, red. J. Degler, Wrocław 2003.

Przekład na scenie, Przekładaniec 31/ 2015.

Przybora J., Medea moja sympatia [pdf].

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Seneka, Medea, tłum. E. Wesołowska, Poznań 2000.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Inscenizacje teatralne i filmowe:

Dassin J., Krzyk kobiet

Krauze K., Kos-Krauze J., Plac Zbawiciela

Passolini P., Medea

Taylor T., Służące

Trier von L., Medea

Wierzchowski M., Medea

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)