Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wystawiamy antyczny dramat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WL1z-WAD-DW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wystawiamy antyczny dramat
Jednostka: Katedra Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta:

semestr zimowy: [2 ECTS]

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h i konsultacje: 5h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 15 h = 1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W2: student ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji wybranych aspektów literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (w szczególności na teatr) (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02)

U2: student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U04)

U3: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K2: student ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie (K_K03)

K3: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)