Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1L-HiKH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ma podstawową wiedzę o kulturze hiszpańskojęzycznej, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych dotyczących Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych i warunkujących rozwój omawianego obszaru kulturowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Praca własna studenta: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W06: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K-W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K-U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu A2 – B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat historii i kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez Hiszpanów i mieszkańców krajów hiszpańskojęzycznych

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K-K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny

Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji

Metody eksponujące: prezentacja Power point, prezentacja eksponatów


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium z Historii i Kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych trwającego ogółem cztery semestry jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii krajów hiszpańskojęzycznych od czasów prehistorycznych do czasów współczesnych, które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki i obyczajowości społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Scharakteryzowanych zostanie siedemnaście regionów autonomicznych Hiszpanii. Omówione także zostaną najważniejsze rytuały i święta religijne, wybrane tematy z malarstwa, architektury, muzyki, kina i literatury hiszpańskojęzycznej. Student zostanie również zapoznany z najpopularniejszymi środkami masowego przekazu dostępnymi przez Internet, aby mógł na bieżąco śledzić i omawiać wydarzenia w Hiszpanii i w krajach Ameryki Łacińskiej.

Pełny opis:

- Języki oficjalne i dialekty Hiszpanii.

- Podstawowe style architektoniczne Hiszpanii na przykładzie katedr, zamków i wybranych budowli.

- Sztuka na przestrzeni wieków: wybitni malarze.

- Literatura hiszpańskojęzyczna.

- Kino hiszpańskie i nagrody filmowe.

- Wybitni Hiszpanie: opis wybranych postaci ze świata sztuki i nauki.

- Współcześni Burbonowie: Rodzina królewska.

Literatura:

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część wschodnia. Kraków. Pascal.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część zachodnia. Kraków. Pascal.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach w trybie stacjonarnym, zaś w trybie zdalnym przez platformę Teams, dwie nieobecności usprawiedliwione (K_K01, K_K02, K_K08)

Ocena semestralna wystawiona zostanie na podstawie pracy pisemnej, prezentacji i testu (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U18, K_K05, K_K06), obejmującej następujące zagadnienia:

- Podział administracyjny Królestwa Hiszpanii.

- Znajomość stolic i flag regionów autonomicznych Hiszpanii.

- Opis poszczególnych regionów.

- Radio, telewizja i prasa.

- Główne rzeki, łańcuch górskie i podział archipelagów.

- Historia muzyki hiszpańskiej: główni kompozytorzy i nurty muzyczne.

- Kuchnia hiszpańska.

- Tradycje i święta w Hiszpanii.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

-------

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Dominika Wysoczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.