Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Symulowanie i analiza układów dynamicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ANALDYN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0538) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami fizycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Symulowanie i analiza układów dynamicznych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty uzupełniające dla IS s1
Strona przedmiotu: http://is.umk.pl/~pierzcham/dynamika/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z zakresu przedmiotów: Analiza matematyczna 1, Algebra 1 i Programowanie proceduralne

Rodzaj przedmiotu:

uzupełnienie kanonu (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 90 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

- pisanie projektów – 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01 - podstawowe typy i cechy układów dynamicznych: równania różniczkowe i odwzorowania, 

W02 - różnice pomiędzy układami: linowym i nieliniowym, autonomicznym i nieautonomicznym, stabilnym i niestabilnym,

W03 - pojęcia: trajektoria, orbita zamknięta, cykl graniczny, portret fazowy, przestrzeń fazowa, płaszczyzna fazowa, mapa Poincare, punkt stały, stany równowagi, bifurkacja i jej typy, pole wektorowe, atraktor, repeller, wektory i wartości własne, równoważność topologiczna, homeomorfizm, stabilność strukturalna, basen przyciągania, współczynnik Lapunowa, chaos.

W04 – narzędzia informatyczne do symulacji i analizy układów dynamicznych


Efekty przedmiotowe W01, W02 i W03 realizują efekty kierunkowe: K_W01 i K_W02.

Efekt przedmiotowy W04 realizuje efekt kierunkowy: K_W06.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U01 – zastosować takie techniki jak linearyzacja w pobliżu punktów równowagi, analiza nullcline, analiza stabilności i teorię bifurkacji.

U02 – zbudować algorytm komputerowy do symulacji i analizy układów dynamicznych


Efekt przedmiotowy U01 realizuje efekt kierunkowy: K_U01

Efekt przedmiotowy U02 realizuje efekt kierunkowy: K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi:

K01 – wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.


Efekt przedmiotowy K01 realizuje efekt kierunkowy: K_K03

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- projektu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawowe pojęcia z teorii układów dynamicznych. Student zapozna się z metodami rozwiązywania liniowych i nieliniowych układów równań różniczkowych. W przeciwieństwie do układów liniowych, układy nieliniowe stwarzają poważne trudności teoretyczne, takie jak istnienie i jednoznaczności rozwiązań, zależność rozwiązań od parametrów i warunków początkowych. W trakcie kursu zostanie przedstawiona jedna z najbardziej podstawowych technik do radzenia sobie z problemami dynamiki: interpretację równania różniczkowego jako pola wektorowego. Ostatnia część kursu jest poświęcona skomplikowanym nieliniowym zachowaniom układów wielowymiarowych znanych jako chaotyczne.

Pełny opis:

1. Liniowe i nieliniowe równania różniczkowe pierwszego rzędu: model logistyczny liczebności populacji, bifurkacje, mapy Poincare, punkty stałe.

2. Dwuwymiarowe układy liniowe: układ równań różniczkowych pierwszego rzędu, zasada superpozycji, wektory i wartości własne, pole wektorowe

3. Klasyfikacja układów liniowych: portrety fazowe, rzeczywiste i zespolone wartości własne.

4. Stany równowagi w układach nieliniowych: linearyzacja wokół punktów stałych, równoważność topologiczna, stabilność strukturalna,równania Lotki-Volterry, baseny przyciągania, atraktory i repellery, siodła.

5. Dwuwymiarowe układy nieliniowe: twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności, całkowanie numeryczne i metoda Eulera.

6. Globalne techniki nieliniowe: nullclines, stabilność Lapunowa.

7. Orbity zamknięte i zbiory graniczne: twierdzenie Poincare–Bendixsona, cykl graniczny.

8. Bifurkacje: siodło-węzeł, transkrytyczne, widłowe, Hopf, Homoclinic.

9. Chaos: układ Lorenza, atraktory dziwne, współczynniki Lapunowa.

10. Dyskretne układy dynamiczne: wykres pajęczy, odwzorowanie logistyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hirsch MW., Smale S., Devaney RL., (2012), Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Academic Press, 3 edition, ISBN-10: 0123820103

2. Strogatz SH., (2014), Nonlinear Dynamics And Chaos: With Applications To Physics, Biology, Chemistry, And Engineering, Westview Press, 2 edition, ISBN-10: 0813349109.

3. Ermentrout B., (2002), Simulating, Analyzing, and Animating Dynamical Systems: A Guide to XPPAUT for Researchers and Students, SIAM, ISBN: 978-0-89871-506-4

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny – weryfikacja W01-W03

kolokwium – weryfikacja U01

projekt – weryfikacja U02 i K01

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte)

ndst - [0% - 50%)

dst - [50% – 65%)

dst plus - [65% - 75%)

db - [75 % - 85%)

db plus - [85% - 95%)

bdb - [95% - 100%]

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium i projektu

ndst - [0% - 50%)

dst - [50% – 65%)

dst plus - [65% - 75%)

db - [75 % - 85%)

db plus - [85% - 95%)

bdb - [95% - 100%]

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pierzchalski
Prowadzący grup: Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pierzchalski
Prowadzący grup: Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pierzchalski
Prowadzący grup: Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pierzchalski
Prowadzący grup: Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)