Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza matematyczna 2 - rozszerzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ANALIZAR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 2 - rozszerzenie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność obliczania:

- pochodnych funkcji jednej zmiennej

- pochodnych cząstkowych funkcji wielu zmiennych

- podstawowych całek nieoznaczonych i oznaczonych prostych funkcji

- iloczynów skalarnych, wektorowych oraz mieszanych wektorów


NIE JEST konieczne ukończenie kursu Analiza matematyczna 1 - rozszerzenie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem wykładowcy: (45h)

-udział w konwersatorium


Godziny poświęcone na pracę indywidualna studenta: (20 h)

-przygotowanie do konwersatorium 15 h

-przygotowanie do kolokwium - 5h


Łącznie: 65 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna pojęcia i zastosowania gradientu, dywergencji, rotacji i laplasjanu w analizie wektorowej.

Zna sposoby rozwiązywania całek wielokrotnych oraz krzywoliniowych i powierzchniowych.

Zna metody rozwiązywania wybranych równań różniczkowych cząstkowych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wyznaczyć wartość gradientu, dywergencji, rotacji i laplasjanu.

Potrafi rozwiązać całki wielokrotne, krzywoliniowe i powierzchniowe.

Potrafi rozwiązań proste równania różniczkowe cząstkowe.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest świadomy ograniczeń swojej wiedzy matematycznej

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 2, dodatkowo rozszerzone zostają zagadnienia przedstawiane na zajęciach dla kierunków fizyka, fizyka techniczna oraz astronomia.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na konwersatorium:

- Analiza wektorowej

- Rachunek całkowy

- Równania różniczkowe cząstkowe

Literatura:

1..D. McΩuarrie - Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t.1, t.2, PWN, Warszawa, 2021

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.2, PWN, Warszawa, 2021

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć na podstawie obecności oraz realizacji zadań w trakcie konwersatorium (60%), zadań domowych (40%) i kolokwium końcowego weryfikujące umiejętności studenta (w przypadku braku uczestnictwa oraz braku zadań domowych).

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 2.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na konwersatorium:

- Analiza wektorowej

- Rachunek całkowy

- Równania różniczkowe cząstkowe

- Analiza sygnału

Literatura:

1.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.2

2. podręcznik (umieszczony w moodle)

Jacek Jurkowski -Analiza Matematyczna 2. Transformaty i ich zastosowania. Toruń 2015

3.D. McΩuarrie - Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t.1

Uwagi:

Fizyka i Astronomia s1, rok I - przedmiot do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 2.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na konwersatorium:

- Analiza wektorowej

- Rachunek całkowy

- Równania różniczkowe cząstkowe

- Analiza sygnału

Literatura:

1.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.2

2. podręcznik (umieszczony w moodle)

Jacek Jurkowski -Analiza Matematyczna 2. Transformaty i ich zastosowania. Toruń 2015

3.D. McΩuarrie - Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t.1

Uwagi:

Fizyka i Astronomia s1, rok I - przedmiot do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 2.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na konwersatorium:

- Analiza wektorowej

- Rachunek całkowy

- Równania różniczkowe cząstkowe

- Analiza sygnału

Literatura:

1.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.2

2. podręcznik (umieszczony w moodle)

Jacek Jurkowski -Analiza Matematyczna 2. Transformaty i ich zastosowania. Toruń 2015

3.D. McΩuarrie - Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t.1

Uwagi:

Fizyka i Astronomia s1, rok I - przedmiot do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot rozszerza pojęcia z zakresu analizy matematycznej poznawane na wykładzie Analizy Matematycznej 2.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na konwersatorium:

- Analiza wektorowej

- Rachunek całkowy

- Równania różniczkowe cząstkowe

- Analiza sygnału

Literatura:

1.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.2

2. podręcznik (umieszczony w moodle)

Jacek Jurkowski -Analiza Matematyczna 2. Transformaty i ich zastosowania. Toruń 2015

3.D. McΩuarrie - Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t.1

Uwagi:

Fizyka i Astronomia s1, rok I - przedmiot do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)