Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Animacja 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ANIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animacja 3D
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Odbyte zajęcia "Projektowanie obiektów 3D"

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30h):

Laboratorium: 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30h):

Nauka do zajęć i do kolokwium: 30h


Łącznie 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna program Blender (K_W05)

W2. Student zna zagadnienia dotyczące animacji (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi przygotować model 3D wraz z dołączoną animacją (K_U04)

U2: Potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę na temat animacji (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Laboratorium z "rękoma na klawiaturze"

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z kluczowymi zagadnieniami z zakresu animacji 3D. Pozna on od strony praktycznej proces projektowania, optymalizacji oraz tworzenia animacji gotowej do użycia w silnikach gier. Zapozna się z różnymi podejściami do procesu animacji - od bardziej zaawansowanych i czasochłonnych po szybkie, lecz uproszczone.

Pełny opis:

Konfiguracja środowiska pracy

- Dostosowanie interface’u do indywidualnych potrzeb użytkownika

- Zapoznanie się z różnymi trybami pracy Blendera ze szczególnym uwzględnieniem trybu

animacji

Podstawowa obsługa Blendera

- Podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji topologii obiektów

- Obsługa okna animacji

Modelowanie i retopologizacja

- Przygotowanie modelu Highpoly do animacji

- Retopologizacja - tworzenie topologii Lowpoly na podstawie Highpoly

- Zasady tworzenia optymalnej topologii modelu Lowpoly

Szkielet animacji

- Tworzenie kości oraz łańcuchów kości

- Tryby edycji kości: Edit Mode, Object mode, Pose Mode

- Kierunki rotacji kości

- Określenie zależności i ograniczeń kości

- Tworzenie meta szkieletu

- Tworzenie szkieletu właściwego

Metody wagowania bryły

- Wagowanie ręczne

- Wagowanie automatyczne

- Transfer wagowania

Animacja

- Animacja kości, topologii oraz obiektu

- Podstawowe kroki animacji:

- Referencje

- Pozy kluczowe

- Pozy przejścia

- Edycja krzywych animacji

- Cykle animacji

- Tworzenie klipów animacji

Literatura:

Geig, Mike, Unity. Przewodnik projektanta gier, (2015), Helion

Mullen, Tony, Blender Mistrzowskie animacje 3D, (2009), Helion

Thorn, Alan, Praktyczne tworzenie gier Unity i Blender, (2014), Helion

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium oceniające wiedzę studentów (W1, W2) oraz ich umiejętności (U1)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goraczewski, Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Katarzyna Rumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)