Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Akwizycja i przetwarzanie danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-APD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akwizycja i przetwarzanie danych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~slawg/aipd/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza z podstaw elektroniki oraz podstaw przetwarzania sygnałów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 60

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 65

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 30h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 35h


Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania układów analogowych i systemów mikroprocesorowych do akwizycji danych pomiarowych – K_W02 (IS S2)

W2: Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą modelowania układów wykorzystywanych w systemach pomiarowych – K_W03 (IS S2)

W3: Posiada wiedzę pozwalającą optymalizować proces projektowy systemów akwizycji – K_W08 (IS S2)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie) – K_U01 (IS S2)

U2: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, kierować pracą zespołu – K_U07 (IS S2)

U3: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie – K_U05 (IS S2)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy – K_K06 (IS S2)

K2: rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki – K_K03 (IS S2)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych. Celem wykładu jest przedstawienie problemów występujących podczas całego procesu pozyskiwania i przetwarzania. Wykład obejmuje 30 godzin na którym przedstawiane są i porównywane poszczególne rozwiązania.

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej. Przeprowadzane są na komputerach wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na zbudowanie modelu układu oraz analizę zachowań. Zajęcia obejmują 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Plan wykładu:

-Typy i reprezentacja sygnałów

-Podstawowe układy kondycjonujące

-Układy „Sample and Hold”

-Przetwarzanie sygnałów do postaci cyfrowej

-Optyczny, magnetyczny i elektryczny zapis informacji

-Przykłady kart „Data acquisition”w systemach przemysłowych i laboratoryjnych

-Standardy NIM, CAMAC, PXI

-Procesory sygnałowe DSP

-Podstawowe algorytmy analizy widmowej

-Filtrowanie sygnałów

-Kompresja danych stratna i bezstratna

-Kodowanie i rozpoznawanie sygnałów

-Algorytmy przeszukiwania danych

-Sortowanie danych

-Wzorce czasu i częstotliwości

-Szyfrowanie danych

-Metody wizualizacji danych i wyników analizy

-Narzędzia ułatwiające tworzenie oprogramowania do przetwarzania danych (LabView, Matlab)

Plan laboratorium:

1. Porównanie algorytmów dyskretnej i szybkiej transformaty Fouriera

2. Zastosowanie krótko-czasowej transformaty Fouriera

3."Aliasing" w czasie i częstotliwości

4. Widmo sygnału po przejściu przez układ “sample and hold”

5. Kształt widma sygnału przy przetwarzaniu: „undersampling”

6. Działanie modulatora “sigma delta”

7. Algorytmy cyfrowej filtracji sygnałów

8. Zabezpieczenie transmisji danych – algorytm CRC

9. Korekcja błędów transmisji danych – liniowe kody korekcyjne

10. Przykłady algorytmów szyfrujących

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

1. Waldemar Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, wyd. 2 uaktualnione, WKŁ, Warszawa 2007

2. Tomasz P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa 2005

3. Rudy van de Plasshe , Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKŁ, Warszawa 2001

4. Hand David, Mannila Heikki, Smyth Padhraic, Eksploracja danych, WT, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się egzaminem pisemnym lub ustnym. Pytania dotyczą zagadnień omawianych na wykładzie. Zaliczenie będzie ustalane na podstawie zdobytych punktów (należy zdobyć powyżej 50% punktów, aby zaliczyć).

Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z egzaminu wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia wymagana jest znajomość tematyki opisanej w instrukcji jako: zagadnienia do przygotowania. Przygotowanie do wykonania ćwiczenia kontrolowane jest sprawdzianem pisemnym lub ustnym w trakcie zajęć. Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z laboratorium wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Podczas egzaminu weryfikowane będzie osiągnięcie efektów kształcenia: W1, W2, W3

Sprawdziany zweryfikują osiągnięcie efektów: U1, U2, U3

Oceniana będzie również aktywność, co pozwoli sprawdzić osiągnięcie efektów: K1, K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)