Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Magistrale i sieci przemysłowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2MAGIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Magistrale i sieci przemysłowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty specjalistyczne II
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać fizykę ogólną, podstawy elektroniki i informatyki. Konieczna jest również znajomość tematyki związanej z mikrokontrolerami.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 60

- udział w wykładach - 15

- udział w laboratoriach – 45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 90

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 60h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 30h


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna pojęcia związane z transmisją danych – K_W01


W2: na wiedzę dotyczącą transmisji przewodowej (m.in. RS-232, 1-wire, I2C, Ethernet) - K_W01


W3: orientuje się w zagadnieniach dotyczących transmisji bezprzewodowej - K_W01, K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji – K_U01


U2: Potrafi przeprowadzić testy i postawić diagnozę w niesprawnych systemach komunikacyjnych – K_U11


U3: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w zagadnieniach związanych z transmisją danych – K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia wiedzy w zakresie transmisji danych, rozumie konieczność pozyskiwania informacji dotyczących nowych protokołów komunikacyjnych - K_K01


K2: orientuje się w ograniczeniach wynikających z zastosowania transmisji danych w warunkach przemysłowych - K_K04

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- wykład informacyjny


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z tematyką transmisji danych cyfrowych przy wykorzystaniu różnych mediów. Szczególny nacisk położono na dolne warstwy modelu transmisyjnego wg OSI. Przedstawiono także rozwiązania i algorytmy stosowane w sieciach. Wykład obejmuje 15 godzin na którym przedstawiane są i porównywane poszczególne rozwiązania w tej dziedzinie.

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej. Obejmują 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. W czasie zajęć poznawane są złożone systemy komunikacyjne, analizowana jest ich poprawność działania i przepustowość oraz dokonywana jest interpretacja otrzymanych wyników.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Podstawowe pojęcia: reprezentacja, magazynowanie, transmisja danych, topologie sieci

2. Transmisja przewodowa:

(a) Szeregowe standardy transmisji danych: RS232, USB, 1-Wire, I2C, SPI, ETHERNET

(b) Zabezpieczenia transmisji danych przed zakłóceniami

(c) Sieci domowe (M-Bus, KNX/EIB)

3. Transmisja bezprzewodowa

(a) Propagacja fal radiowych

(b) budowa i parametry anten

(c) Rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych

(d) Parametry opisujące jakość kanału transmisyjnego

(e) Procedury antykolizyjne

(f) Schemat blokowy radiowego systemu transmisyjnego

(g) Metody rozpraszania widma

(h) Protokoły sprawdzające niezawodność transmisji i korygujące błędy

(i) Przykładowe systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej

Plan laboratorium:

1. Równoległa transmisja danych poprzez magistralę PCI

2. Szeregowa transmisja danych USB

3. Transmisja danych poprzez sprzęg I2C

4. Interfejs JTAG i kontroler TAP

5. Identyfikacja radiowa RFID

6. Transmisja Powerlink

7. Wykorzystanie sieci internetowej do komunikacji z systemami pomiarowo-kontrolnymi

8. Standard CAN i CANopen

9. Sposoby zabezpieczania transmisji danych przed zakłóceniami.

10. Transmisja danych Modbus RTU

11. Transmisja EtherCat

12. Transmisja danych w paśmie podczerwieni

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

1. Waldemar Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006

2. Krzysztof Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ, 2003

3. Krzysztof Perlicki, Systemy transmisji optycznej WDM, WKŁ, Warszawa 2007

4. Agnieszka Chodorek, Robert R.Chodorek, Andrzej R.Pach, Dystrybucja danych w sieci Internet, WKŁ, Warszawa 2007

5. Sławomir Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ, Warszawa 2005

6. Simon Haykin, Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2, WKŁ Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się egzaminem pisemnym lub ustnym. Pytania dotyczą zagadnień omawianych na wykładzie. Ocena będzie ustalana na podstawie zdobytych punktów wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia wymagana jest znajomość tematyki opisanej w instrukcji jako: zagadnienia do przygotowania. Przygotowanie do wykonania ćwiczenia kontrolowane jest sprawdzianem pisemnym lub ustnym w trakcie zajęć. Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z laboratorium wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Podczas egzaminu weryfikowane będzie osiągnięcie efektów kształcenia: W1, W2, W3.

Sprawdziany zweryfikują osiągnięcie efektów: U1, U2, U3, U4.

Oceniana będzie również aktywność: K1, K2, K3, K4.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)