Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rekonfigurowalne struktury cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2RESTRUC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rekonfigurowalne struktury cyfrowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty specjalistyczne I
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (75godz.):

- udział w wykładach –30

- udział wlaboratoriach–45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60godz.):

- przygotowanie do laboratoriów–30

- przygotowanie do egzaminu – 30


Łącznie: 135 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę pozwalającą wykorzystać konstrukcje, biblioteki oraz funkcje języka VHDL dostępne z poziomu oprogramowania

• AiR s2 – K_W05

W2: Ma wiedzę pozwalającą zamodelować funkcjonalne działanie projektowanego układu cyfrowego

• AiR s2 – K_W13

W3: Ma wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie układu cyfrowego dostępnymi metodami

• AiR s2 – K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystując język opisu sprzętu potrafi zaprojektować prosty system cyfrowy

• AiR s2 – K_U01, K_U02

U2: Wykorzystując dostępne w ramach oprogramowania narzędzia potrafi zasymulować działanie układu cyfrowego

• AiR s2 – K_U01, K_U05

U3: Potrafi skonfigurować i zaimplementować projekt układu cyfrowego w strukturze programowalnej

• AiR s2 – K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student działa i myśli kreatywnie rozwiązując zagadnienia z zakresu techniki cyfrowej

• AiR s2 – K_K03

K2: potrafi pracować indywidualnie i dotrzymywać terminów

• AiR s2 – K_K02

K3: Ma świadomość ograniczeń swojej wiedzy i potrafi samodzielnie ją pogłębiać

• AiR s2 – K_K01

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metoda dydaktyczna poszukująca

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- projektu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych w ramach wykładu jest nauczenie słuchaczy wykorzystania języka opisu sprzętu, jakim jest VHDL, do projektowania układów cyfrowych. Słuchacze poznają podstawy tego języka, a następnie poznają jak wykorzystać konstrukcje VHDL do projektowania prostych i złożonych modułów cyfrowych.

W laboratorium studenci zapoznają się z komercyjnym pakietem ISE, który pozwala stworzyć projekt układu cyfrowego, wykonać jego symulację behawioralną i czasową, a także syntezę i implementację w strukturze programowalnej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Podstawy techniki cyfrowej, najważniejsze zagadnienia.

2. Język VHDL, Jednostka projektowa, klauzule, porty. Style opisu architektury.

3. Obiekty danych. Typy danych.

4. Instrukcje współbieżne, sekwencyjne.

5. Funkcje, procedury, pakiety.

6. Opis układów cyfrowych behawioralny i strukturalny.

7. Projektowanie cyfrowych układów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych.

W ramach laboratorium przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Omówienie dostępnych narzędzi.

2. Implementacja bloków kombinacyjnych (np. sumator, półsumator, subtraktor).

3. Konstrukcje when-else oraz with-select (konwertery kodu, multipleksery).

4. Operatory relacji (komparatory).

5. Generowanie kodu (konstrukcja for-generate).

6. Mapowanie komponentów (konstrukcje port map oraz generic map).

7. Opis bloków funkcjonalnych w ścieżce danych (przerzutnik RS, pamięć).

8. Opis bloków funkcjonalnych w postaci procesów (przerzutniki D, T, JK, JK-MS, liczniki, konstrukcje with-select i if-then-else).

9. Konwersja z transmisji szeregowej na równoległą i vice versa.

10. Maszyna stanów.

11. Podprogramy i procedury w języku VHDL (opis prostych bloków sekwencyjnych, konstrukcja for-loop, konwersja typów).

12. Operatory w języku VHDL (przeciążanie, konwersja typów).

13. Biblioteki i pakiety.

Literatura:

Literatura:

1. Ferdjallah Mohammed, Modeling, synthesis, and simulationusing VHDL, Hoboken, N.J. : Wiley,2011.

2. Navabi, Zainalabedin, VHDL : modular design and synthesis of cores and systems, 3rd ed., New York [etc.] : McGraw-Hill, 2007

3. K. Skahill, Język VHDL - Projektowanie programowalnych układów logicznych - wydanie 2, WNT, 2004,

4. Peter J. Ashenden, Designersguide to VHDL, 2001, Morgan Kaufman Publisher

5. J. Kalisz, Język VHDL w praktyce, WKŁ, 2002,

6. J. Kalisz, Podstawy Techniki Cyfrowej - wydanie czwarte zmienione, WKŁ, Warszawa 2002,

7. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, Stephen Brown and ZvonkoVranesic, Mc-Graw-Hill (2nd edition).

8. W. Wrona, VHDL - język opisu i projektowania układów cyfrowych - wydanie 3, 1998, WPKJS

9. Mark Zwoliński Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL , 2002, WKŁ)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczony jest na ocenę na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz wyniku zaliczenia pisemnego w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi sprawdza osiągnięcie efektów: W1, W2, W3.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie ocen dwóch kolokwiów.

Kolokwia mają sprawdzić osiągnięcie efektów: U1, U2, U3, K1, K2, K3.

Kryteria oceniania (liczba punktów):

ndst - <0% - 55%)

dst – <55% - 65%)

dst plus – <65% - 75%)

db – <75% - 85%)

db plus – <85% - 95%)

bdb - <95% - 100%>

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)