Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astrofizyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASTROFIZ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka 1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=551
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie wykładu z astronomii ogólnej

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w wykładach - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 75 godz.):

- przygotowanie do wykładu- 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 10 godz.


Łącznie: 120 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna procesy fizyczne zachodzące w układzie słonecznym, w szczególności związane z poszczególnymi składnikami układu planetarnego (efekt kierunkowy K_W06)

W2: zna budowę i ewolucję gwiazd podobnych do Słońca (efekt kierunkowy K_W06)

W3: zna metody badań układu słonecznego i Słońca (efekt kierunkowy K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi rozpoznawać procesy fizyczne leżące u podłoża zjawisk astronomicznych (efekt kierunkowy K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość związków astronomii z fizyką oraz innymi dziedzinami nauk (efekt kierunkowy K_K04)

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

ćwiczenia konwencjonalne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

pierwszy z dwóch przedmiotów poświęconych przeglądowi całej astrofizyki, obejmuje zagadnienia fizyczne związane z budową i ewolucją układu słonecznego, zrozumienie procesów zachodzących przy tworzeniu planet i Słońca, procesów zachodzących w atmosferze i wnętrzu Słońca

Pełny opis:

tematyka wykładów obejmuje:

- aspekt obserwacyjny badań Układu Słonecznego

- meteory, pył, planetoidy, komety, pas Kuipera, obłok Oorta, heliosfera

- fizyka planet, formacja, porównanie z planetami pozasłonecznymi

- powstanie Słońca, problem z młodym Słońcem

- obserwacje Słońca w różnych zakresach widma

- atmosfera Słońca, problemy ze składem chemicznym

- wnętrze Słońca - równania, pulsacje, reakcje, neutrina

- ewolucja Słońca

- wiatr słoneczny, heliosfera, chromosfera, korona, aktywność

tematyka ćwiczeń obejmuje:

* Układ Słoneczny

- zastosowanie III prawa Keplera

- całkowity moment pędu

- ciśnienie promieniowania wiatru słonecznego

- własności atmosfer planetarnych

* Słońce

- procesy gwiazdotwórcze

- równanie równowagi hydrostatycznej

- profile przebiegu gęstości, ciśnienia i temperatury

- fuzja termojądrowa

Literatura:

,,Astronomia ogólna'', red. H. Karttunen i in., PWN, 2020

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny - W1, W2, W3, U1, K1

sprawdzian - W1, W2, W3, U1, K1

Kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte)

50% punktów to ocena 3,0,

55% to 3,5

65% to 4,0

75% to 4,5

85% to 5,0

Ćwiczenia:

sprawdzian końcowy na ocenę,

z taką samą skalą punktową, jak dla egzaminu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)