Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Automatyka budynkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AUTOBUD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Automatyka budynkowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla AiR III rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z przedmiotu Programowalne Sterowniki Przemysłowe

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładzie – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- zapoznawanie się z materiałami – 20

- przygotowanie do zaliczenia wykładu - 10


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania urządzeń automatyki budynkowej, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów sterowania - K_W07.


W2: Ma uporządkowaną wiedzę, dotyczącą: budowy sterowników, aktorów i czujników w automatyce budynkowej - K_W08.


W3: Zna różnice pomiędzy sterownikami i urządzeniami stosowanymi w automatyce budynkowej a innymi działami automatyki - K_W10.


W4: Zna zasady projektowania i szczególne wymogi stawiane układom automatyki budynkowej – K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskać informacje dotyczące automatyki budynkowej ze źródeł w tym źródeł internetowych, norm i dokumentacji – K_U01


U2: Potrafi przeanalizować dokumentację projektu automatyki budynkowej – K_U05


U3: Potrafi przedstawić wady i zalety oraz właściwe zastosowanie różnych urządzeń (sterowników, aktorów, czujników) i interfejsów komunikacyjnych automatyki budynkowej – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość odpowiedzialności prawnej za prawidłowo wykonany projekt i oprogramowanie układów automatyki budynkowej – K_K04


K2: Ma świadomość znaczenia prawidłowego zaprojektowania i wykonania systemów automatyki budynkowej dla jakości życia i pracy człowieka – K_K05


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład przedstawiający układy sterowania stosowane w automatyce budynkowej

Pełny opis:

Wykład przedstawia zagadnienia stanowiące rozwinięcie zajęć Programowalne Sterowniki Przemysłowe. Przedstawione zostaną urządzenia, narzędzia i zastosowania specyficzne dla automatyki budynkowej, które odróżniają ten dział automatyki od „klasycznej” automatyki przemysłowej.

Plan wykładu:

1) Wprowadzenie systemów automatyki budynkowej.

2) Podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i teletechniki

3) Podstawowe zagadnienia z projektowania układów automatyki

4) Urządzenia stosowane w automatyce budynkowej (sterowniki PLC, aktory, sensory, konwertery itp.)

5) Wejścia i wyjścia stosowane w sterownikach automatyki budynkowej (w jaki sposób podłączać, jakie urządzenia można podłączać)

6) Wprowadzenie do interfejsów komunikacyjnych stosowanych w automatyce budynkowej: MODBUS, BACnet, M-BUS, KNX, enOcean, DALI

7) Wizualizacja systemu automatyki w programie nadzorczym

8) Przykłady projektów automatyki budynkowej

Literatura:

Materiały udostępnione przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie wykładu: zaliczenie na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego (w zależności od ilości uczestników) Weryfikowana jest realizacja efektów przedmiotowych: W1-W4, U1-U3, K1, K2

Kryteria oceniania:

do zaliczenia wykładu konieczne jest uzyskanie 50% punktów ze sprawdzianu. Procentowa ilość punktów ze sprawdzianu, niezbędnych do uzyskania określonej oceny:

50-60% - 3

60-70% - 3,5

70-80% - 4

80-90% - 4,5

Powyżej 90% - 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)