Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-BAZY1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Bazy danych I
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45 godz.

- Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30 godz.

- Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 15 godz.

- Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: 0 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - zna zasady modelowania związków encji (K_W03, K_W05),

W2 - rozumie podstawowe założenia relacyjnego modelu danych (K_W03),

W3 - ma wiedzę w zakresie tworzenia interfejsu użytkownika bo bazy danych (K_W03, K_W06).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - tworzy proste diagramy związków encji (K_U01, K_U17),

U2 - projektuje proste bazy danych oparte na modelu relacyjnym (K_U10, K_U17),

U3 - sporządza interfejs użytkownika do bazy danych (K_U10, K_U17),

U4 - manipuluje danymi za pomocą języka SQL: tworzy i modyfikuje obiekty, wprowadza i aktualizuje dane, wyszukuje informacje (K_U03),

U5 - pracuje w środowiskach MS Access i MS SQL Server (K_U10, K_U17).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego w dziedzinie informatyki (K_K01),

K2 - ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych (K_K02),

K3 - potrafi podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K04),

K4 - potrafi w komunikatywny sposób wypowiadać się na temat zagadnień poruszanych na zajęciach (K_K06).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Laboratorium ma na celu wykształcenie umiejętności modelowania związków encji, implementacji baz danych opartych na modelu relacyjnym, posługiwania się językiem SQL oraz wykorzystywaniem systemów obiektowo-relacyjnego mapowania..

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Modelowanie związków encji:

Pojęcie encji, związku, atrybutu.

Liczebność, opcjonalność, stopień związku.

Przekształcanie diagramu związków encji na model relacyjny.

Generowanie skryptu SQL na podstawie diagramu ER.

2. Relacyjny model danych.

Podstawowe założenia modelu.

Zależności funkcyjne, postaci normalne.

3. SQL:

Podstawowe zapytania (selekcja i projekcja)

Zapytania złączające, grupujące oraz teoriomnogościowe

Podzapytania skorelowane i nieskorelowane

4. MS SQL Server i język manipulowania danymi T-SQL:

Pobieranie informacji z tabel (DQL).

Wprowadzanie i edycja danych (DML).

Tworzenie i modyfikowanie struktury baz danych (DDL).

Definiowanie uprawnień (DCL).

Tworzenie widoków, procedur przechowywanych i funkcji.

Więzy i wyzwalacze.

Transakcje.

5. Obiektowo relacyjne mapowanie

Przygotowanie projektu zaliczeniowego opartego o wykorzystanie jednego z dosępnych środowisk ORM.

Literatura:

Przykładowa literatura:

1. M. R. Irwin, C. N. Prague, J. Reardon, Access 2003 PL. Biblia (Wydawnictwo Helion).

2. Itzik Ben-Gan, Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL (APN Promise).

3. C. J. Date, H. Darwen, SQL. Omówienie standardu języka (WNT).

4. R. M. Riordan, Projektowanie systemów relacyjnych baz danych (Wydawnictwo RM).

5. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych (WNT).

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium jest zaliczane na ocenę. Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie dwóch sprawdzianów (75% udziału w punktacji całkowitej - W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K2), zrealizowania własnego projektu, oraz bieżącego przygotowania do zajęć (25% udziału w punktacji - W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K3, K4) i obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Meina
Prowadzący grup: Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Meina
Prowadzący grup: Michał Meina, Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Meina
Prowadzący grup: Piotr Pepłowski, Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Meina
Prowadzący grup: Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Meina
Prowadzący grup: Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.