Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Budowa i ewolucja galaktyk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-BEGAL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowa i ewolucja galaktyk
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość algebry liniowej, rachunku różniczkowego i całkowego.

2. Znajomość metod całkowania numerycznego równań różniczkowych zwyczajnych.

3. Znajomość równań mechaniki płynów i ich podstawowych rozwiązań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 150g

30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

30g praca z udziałem nauczycieli - ćwiczenia

60g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę na temat budowy, dynamiki i ewolucji galaktyk

(astronomia K_W01)

W2 - zna procesy fizyczne zachodzące galaktykach, ośrodku międzygwiazdowym (astronomia K_W03)

W3 - rozumie rolę metod teoretycznych oraz symulacji komputerowych w badaniach dynamiki i ewolucji galaktyk (astronomia K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi posługiwać się aparatem matematycznym i metodami symulacji numerycznych w modelowaniu dynamiki gwiazd oraz ośrodka międzygwiazdowego galaktyk. (astronomia K_U01, K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student rozumie znaczenie i ograniczenia matematycznego modelowania złożonych procesów dynamicznych i ewolucyjnych w galaktykach. (realizuje efekt kierunkowy K_K01 dla kierunku astronomia)


Metody dydaktyczne:

1. Wykład konwencjonalny

2. ćwiczenia na pracowni komputerowej

polegające na wykonaniu zadań obliczeniowych

z zakresu dynamiki galaktyk


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchacza z podstawową wiedzą dotyczącą budowy, dynamiki oraz własności obserwacyjnych, klasyfikacji, ewolucji oraz modelowania galaktyk.

Pełny opis:

Program wykłądu:

1. Historia odkrycia galaktyk

2. Składniki fotometryczne

3. Klasyfikacja galaktyk, ZOO galaktyczne

4. Struktury morfologiczne galaktyk i ich modele.

5. Składniki gazowe i pył w galaktykach

6. Aktywność gwiazdotwórcza

7. Rozkład masy, potencjał grawitacyjny galaktyk oraz ciemna materia

8. Orbity gwiazd, poprzeczki galaktyczne

9. Opis dynamiki gwiazd i ciemnej materii za pomocą bezzderzeniowego równania Boltzmanna.

10. Niestabilność grawitacyjna i struktura spiralna.

11. Dynamika ośrodka międzygwiazdowego i aktywność gwiazdotwórcza.

12. Ewolucja galaktyk.

Literatura:

1. James Binney, Michael Merifield, "Galactic Astronomy", Princeton Series in Astrophysics, 1998

2. James Binney, Scott Tremaine ,"Galactic Dynamics" (Second Edition), Princeton Series in Astrophysics, 2011

3. Linda S. Sparke, John S. Gallager III, Galaxies in the Universe: An Introduction, Cambridge University Press.

4. Houjun Mo, Frank van den Bosch, Simon White, Galaxy Formation and Evolution, Cambridge University Press, 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Obydwie części egzaminu dotyczą całości materiału omawianego na wykładzie (efekty W1, W2, W3).

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na zajęciach oraz przygotowania raportów pisemnych z samodzielnej zadań obliczeniowych wykonanych w trakcie zajęć. (efekty U1, K1).

Ocena zależna od procentowej łącznej miary wartości odpowiedzi.

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hanasz
Prowadzący grup: Michał Hanasz, Dominik Wóltański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie on-line na platformie Big Blue Button: https://hyperion.astro.uni.torun.pl/b/mic-dk3-wfa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hanasz
Prowadzący grup: Michał Hanasz, Dominik Wóltański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie on-line na platformie Big Blue Button: https://hyperion.astro.uni.torun.pl/b/mic-dk3-wfa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hanasz
Prowadzący grup: Michał Hanasz, Dominik Wóltański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie on-line na platformie Big Blue Button: https://hyperion.astro.uni.torun.pl/b/mic-dk3-wfa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hanasz
Prowadzący grup: Michał Hanasz, Dominik Wóltański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie on-line na platformie Big Blue Button: https://hyperion.astro.uni.torun.pl/b/mic-dk3-wfa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)