Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Budowa i ewolucja gwiazd

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-BEGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowa i ewolucja gwiazd
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Astronomia ogólna. Fizyka ogólna. Fizyka atomowa i molekularna. Język angielski.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 150g


30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

30g praca z udziałem nauczycieli - ćwiczenia

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - przygotowanie się do zaliczeń na ćwiczeniach

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu
Efekty uczenia się - wiedza:

W1:

zna podstawowe procesy zachodzące we wnętrzach gwiazd mające wpływ na obserwowane ich własności


W2:

potrafi opisać przebieg ewolucji gwiazd o rożnych masach


W3:

zna poszczególne etapy ewolucji gwiazd, oraz strukturę gwiazd na tych etapach


Efekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_W01


posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z astronomiąK_W03


zna procesy fizyczne zachodzące w gwiazdach, galaktykach, ośrodku międzygwiazdowym i międzygalaktycznym, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i ewolucji układów planetarnych, gwiazd, galaktyk, wszechświata


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:


rozpoznaje etapy ewolucji gwiazd i towarzyszące im własności obserwacyjneU2:


potrafi zrozumieć publikowane w literaturze analizy w zakresie budowy i ewolucji gwiazd pojedynczychEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_U04


ma świadomość związku współczesnych badań wszechświata z rozwojem fizyki na poziomie fundamentalnym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:


potrafi powiązać wiedzę o budowie i ewolucji gwiazd z wiedzą o budowie i ewolucji galaktykEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_K01


zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny lub online

ćwiczenia konwencjonalne oraz laboratorium komputerowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe procesy zachodzące we wnętrzach gwiazd oraz schemat ewolucji gwiazdy pojedynczej w zależności od jej masy.

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje:

Pojęcie gwiazdy.

Równania opisujące budowę gwiazdy i sposoby ich rozwiązania.

Skale czasowe procesów zachodzących w gwiazdach.

Stabilność gwiazd.

Równania stanu gazu w gwiazdach różnych typów.

Proste modele gwiazd.

Ewolucja gwiazdy pojedynczej.

Wiatr gwiazdowy.

Podstawy ewolucji gwiazd w układach podwójnych.

Końcowe etapy ewolucji gwiazd.

Ewolucja materii we Wszechświecie.

Literatura:

D. Prialnik ,,Stellar structure and evolution''

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: kolokwium lub samodzielne opracowanie problemu i jego prezentacja.

wykład: egzamin ustny

weryfikacja efektów kształcenia

Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, K1

Zaliczenie ćwiczeń sprawdza osiągnięcie efektów U1, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W semestrze 2020/21 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (BBB). Egzamin ustny także.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W semestrze 2020/21 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (BBB). Egzamin ustny także.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W semestrze 2020/21 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (BBB). Egzamin ustny także.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)