Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka ogólna dla AiR cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FAR-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna dla AiR cz.1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wektory i działania na wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy, pochodna funkcji, całki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (80 godz.):

- udział w wykładach 40 godz.

- udział w ćwiczeniach 40 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (100 godz.):

- przygotowanie do wykładu 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu 40 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów 20 godz.

- udział w procesie oceniania 10 godz.Łącznie: 180h godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - zna definicje podstawowych wielkości fizycznych z zakresu mechaniki punktu materialnego oraz ich jednostki SI: położenie, przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, siła, pęd, praca, energia kinetyczna, energia potencjalna grawitacji i sprężystości

W02 - zna podstawowe zjawiska fizyczne i rządzące nimi prawa z zakresu mechaniki punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona, zasada zachowa energii, zasada zachowania pędu, twierdzenie o pracy i energii, prawo powszechnego ciążenia, prawo Hook'a

W03 - zna definicje podstawowych wielkości fizycznych z zakresu mechaniki bryły sztywnej oraz ich jednostki SI: moment siły, moment pędu, środek masy, moment bezwładności,

W04 - zna podstawowe zjawiska fizyczne i rządzące nimi prawa z zakresu mechaniki bryły sztywnej: zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania momenty pędu, zasada zachowania energii, warunki równowagi,

W05 - posiada podstawową wiedzę o ruchu harmonicznym i zjawiskach rezonansu

W06 - posiada podstawową wiedzę na tamat statyki i dynamiki płynów oraz związanych z nimi wielkości i praw fizycznych: ciśnienie hydrostatyczne, prawo Archimedesa, siła wyporu, prawo Bernoullego, prawo ciągłości przepływu

W07 - posiada podstawową wiedzę na temat ruchu falowego i związanych z nim zjawisk


Efekty przedmiotowe W01-W08 realizują efekty kierunkowe:

K_W02 oraz K_W03 dla AiR,

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01- potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia matematyczne (rachunek wektorowy, rachunek różniczkowy, rachunek całkowy) oraz poznane wielkości i prawa fizyczne do opisu prostych zjawisk fizycznych z zakresu mechaniki (kinematyki i dynamiki) punktu materialnego, bryły sztywnej, płynów i fal

U02 - potrafi interpretować zjawiska fizyczne w oparciu o poznane prawa i modele fizyczne

U03 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy z fizyki i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanieEfekty przedmiotowe U01- U03 realizują efekty kierunkowe:

K_U01, K_U03, K_U07 oraz K_U15 dla AiR,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – jest świadomy ograniczeń modeli stosowanych do opisu zjawisk fizycznych

K02 - potrafi pogłębiać swoją wiedzę w oparciu o znajomość podstawowych zjawisk fizycznych i rządzących nimi praw

K03 - ma świadomość możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy z fizyki w praktyce inżynierskiej

K04 - rozumie rolę pomiaru doświadczalnego, metod teoretycznych oraz symulacji komputerowych w praktyce inżynierskiej; ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach przyrody


Efekty kierunkowe K01 - K04 realizują efekty przedmiotowe:

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 dla AiR

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny z demonstracjami, symulacjami, elementami opowiadań i pogadanki.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowe

- doświadczenia

- obserwacje

z elementami giełdy pomysłów (burzy mózgów) i pogadanki.
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje podstawowe zjawiska oraz prawa fizyczne z zakresu kinematyki i dynamiki punktu materialnego, bryły sztywnej, płynów oraz ruchu falowego. Ćwiczenia mają na celu nabycie umiejętności wykorzystania poznanych praw i modeli do rozwiązywania problemów praktycznych.

Pełny opis:

1. Jednostki, wielkości fizyczne, zjawiska fizyczne, pomiary fizyczne

2. Ruch wzdłuż linii prostej, prędkość i przyspieszenie chwilowe

3. Wektory

4. Ruch na płaszczyźnie (i w trzech wymiarach)

5. Ruch po okręgu, przyspieszenie styczne i normalne

6. Zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, siła dośrodkowa

7. Siła tarcia, siły oporu gazów i cieczy

8. Praca i energia kinetyczna

9. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii

10. Moc i różne formy energii

11. Zasada zachowania pędu, zderzenia

12. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym

13. Kinematyka bryły sztywnej, ruch obrotowy (wokół stałej osi) oraz postępowo-obrotowy

14. Dynamika bryły sztywnej, moment siły, moment pędu,

15. Zasada zachowania momentu pędu

16. Statyka bryły sztywnej

17. Elastyczność, prawo Hooke'a, moduł Younga

18. Ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny, rezonans

19. Fale mechaniczne, dźwięk

20. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Halliday, Resnick, Walker, "Podstawy fizyki 1”

2. H.C. Ohanian , J. T. Markert, "Physics for engineers and scientists”

3. H. D . Young, R. A. Freedman, A. L. Ford, "Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics" ed. 13th

4. Moebs et al. „Fizyka dla szkół wyższych”, Openstax: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

5. D. C. Giancoli, "Physics for scientists & Engineers",

6. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

Literatura uzupełniająca:

1. P. G. Hewitt, „Fizyka wokół nas”, PWN, W-wa 2015

2. G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, „Toruński poręcznik do fizyki – Mechanika”

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

2 sprawdziany z ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach: prace domowe, samodzielne i dobrowolne rozwiązywanie zadań przy tablicy,

Egzamin pisemny z wykładu złożony z 18 pytań testowych i 3 zadań otwartych: weryfikacja W01-W06, U01-U03, K01 - K04. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie 2 sprawdzianów (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Ocena z egzaminu na podstawie wyniku procentowego:

ndst – poniżej 50%

dst – 51%-60%

dst plus- 61%-70%

db-71%-80%

db plus- 81%-90%

bdb-91%-100%

W okresie obowiązywania systemu nauczania zdalnego zaliczenie ćwiczeń może odbywać w oparciu o prace domowe i/lub jeden sprawdzań (pisemny lub ustny) przeprowadzony w formie zdalnej lub tradycyjnej. Zaliczenie wykładu odbędzie się w oparciu o tradycyjną lub zdalną formę egzaminu (z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Firszt
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Franciszek Firszt, Katarzyna Komar, Dawid Piątkowski, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kinematyka, dynamika punktu materialnego, praca, moc, energia, pole grawitacyjne, zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii, sprężystość i wytrzymałość, Ruch drgajacy,

Pełny opis:

Wstęp. 1.1. Zjawiska fizyczne, przykłady, przestrzeń i czas, układ odniesienia. 1.2. Oddziaływania między ciałami i ich skutki, oddziaływania fundamentalne. 1.3. Wielkości fizyczne i ich jednostki (skalar, wektor, tensor, przykłady), układ SI –jednostki podstawowe. 2. Kinematyka. 2.1. Układ współrzędnych. Spoczynek i ruch. Opis ruchu w układzie współrzędnych kartezjańskich, położenie, tor ruchu, prędkość, przyśpieszenie, ruch postępowy i obrotowy. 2.2. Ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny, składanie ruchów. 2.3. Ruch krzywoliniowy, przyspieszenie styczne i normalne, ruch ze zmiennym przyspieszeniem. 2.4. Ruch po okręgu, prędkość i przyspieszenie kątowe. 3. Dynamika i prawa dynamiki. 3.1. Zasady dynamiki Newtona, układy inercjalne i nieinercjalne, II zasada dynamiki w układach nieinercjalnych. 3.2. Praca, moc, energia, energia kinetyczna i potencjalna3.3. Siły zachowawcze i niezachowawcze, siły tarcia, przykłady, ruch z siłą oporu. 3.4. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym. 3.5. Moment siły, pęd i moment pędu, równanie momentów, Ruch obrotowy, środek masy, moment bezwładności, żyroskop, precesja, 3.6. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii. 3.7. Ruch swobodny i nieswobodny, więzy. 4. Właściwości sprężyste ciał. 4.1. Naprężenia i odkształcenia. 4.2. Odkształcenia proste, prawo Hooke’a. 4.3. Rozciąganie i ściskanie jednokierunkowe. 5. Ruch drgający. 5.1. Oscylator harmoniczny, przykłady. 5.2. Składanie drgań równoległych i prostopadłych. 5.3. Zjawisko rezonansu. 5.4. Układy sprzężone

Literatura:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1, 2, 3, 4,5 2. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, część 1, 2, 3, 4, 5

3. J. W. Sawieliew, Kurs fizyki, tom 1 i 2.

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom 1 i 2.

5. A. Piekara, Mechanika ogólna.

6. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

7. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6.. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Iwona Gorczyńska, Katarzyna Komar, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kinematyka, dynamika punktu materialnego, praca, moc, energia, pole grawitacyjne, zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii, sprężystość i wytrzymałość, Ruch drgajacy,

Pełny opis:

1. Jednostki, wielkości fizyczne, zjawiska fizyczne, pomiary fizyczne

2. Ruch wzdłuż linii prostej, prędkość i przyspieszenie chwilowe

3. Wektory

4. Ruch na płaszczyźnie (i w trzech wymiarach), ruch po okręgu

5. Zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, siła dośrodkowa

6. Siła tarcia, siły oporu gazów i cieczy

7. Praca i energia kinetyczna

8. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii

9. Zasada zachowania pędu, zderzenia

10. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym

11. Kinematyka bryły sztywnej, ruch obrotowy (wokół stałej osi) oraz postępowo-obrotowy

12. Dynamika bryły sztywnej, moment siły, moment pędu,

13. Zasada zachowania momentu pędu

14. Statyka, elastyczność

15. Ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny, składanie drgań harmonicznych, rezonans

16. Fale mechaniczne, dźwięk

17. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Halliday, Resnick, Walker, "Podstawy fizyki 1”

2. H.C. Ohanian , J. T. Markert, "Physics for engineers and scientists”

3. H. D . Young, R. A. Freedman, A. L. Ford, "Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics" ed. 13th

4. Moebs et al. „Fizyka dla szkół wyższych”, Openstax: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

5. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

Literatura uzupełniająca:

1. P. G. Hewitt, „Fizyka wokół nas”, PWN, W-wa 2015

2. G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, „Toruński poręcznik do fizyki – Mechanika”

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Jan Iwaniszewski, Ewa Mączyńska-Walkowiak, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kinematyka, dynamika punktu materialnego, praca, moc, energia, pole grawitacyjne, zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii, sprężystość i wytrzymałość, Ruch drgajacy,

Pełny opis:

1. Jednostki, wielkości fizyczne, zjawiska fizyczne, pomiary fizyczne

2. Ruch wzdłuż linii prostej, prędkość i przyspieszenie chwilowe

3. Wektory

4. Ruch na płaszczyźnie (i w trzech wymiarach), ruch po okręgu

5. Zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, siła dośrodkowa

6. Siła tarcia, siły oporu gazów i cieczy

7. Praca i energia kinetyczna

8. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii

9. Zasada zachowania pędu, zderzenia

10. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym

11. Kinematyka bryły sztywnej, ruch obrotowy (wokół stałej osi) oraz postępowo-obrotowy

12. Dynamika bryły sztywnej, moment siły, moment pędu,

13. Zasada zachowania momentu pędu

14. Statyka, elastyczność

15. Ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny, składanie drgań harmonicznych, rezonans

16. Fale mechaniczne, dźwięk

17. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Halliday, Resnick, Walker, "Podstawy fizyki 1”

2. H.C. Ohanian , J. T. Markert, "Physics for engineers and scientists”

3. H. D . Young, R. A. Freedman, A. L. Ford, "Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics" ed. 13th

4. Moebs et al. „Fizyka dla szkół wyższych”, Openstax: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

5. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

Literatura uzupełniająca:

1. P. G. Hewitt, „Fizyka wokół nas”, PWN, W-wa 2015

2. G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, „Toruński poręcznik do fizyki – Mechanika”

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Jan Iwaniszewski, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kinematyka, dynamika punktu materialnego, praca, moc, energia, pole grawitacyjne, zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii, ruch drgający, podstawy mechaniki płynów

Pełny opis:

1. Jednostki, wielkości fizyczne, zjawiska fizyczne, pomiary fizyczne

2. Ruch wzdłuż linii prostej, prędkość i przyspieszenie chwilowe

3. Wektory

4. Ruch na płaszczyźnie (i w trzech wymiarach), ruch po okręgu

5. Zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, siła dośrodkowa

6. Siła tarcia, siły oporu gazów i cieczy

7. Praca i energia kinetyczna

8. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii

9. Zasada zachowania pędu, zderzenia

10. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym

11. Kinematyka bryły sztywnej, ruch obrotowy (wokół stałej osi) oraz postępowo-obrotowy

12. Dynamika bryły sztywnej, moment siły, moment pędu,

13. Zasada zachowania momentu pędu

14. Statyka

15. Ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny, składanie drgań harmonicznych, rezonans

16. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Halliday, Resnick, Walker, "Podstawy fizyki 1”

2. H.C. Ohanian , J. T. Markert, "Physics for engineers and scientists”

3. H. D . Young, R. A. Freedman, A. L. Ford, "Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics" ed. 13th

4. Moebs et al. „Fizyka dla szkół wyższych”, Openstax: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

5. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

Literatura uzupełniająca:

1. P. G. Hewitt, „Fizyka wokół nas”, PWN, W-wa 2015

2. G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, „Toruński poręcznik do fizyki – Mechanika”

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Jan Iwaniszewski, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kinematyka, dynamika punktu materialnego, praca, moc, energia, pole grawitacyjne, zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii, ruch drgający, podstawy mechaniki płynów

Pełny opis:

1. Jednostki, wielkości fizyczne, zjawiska fizyczne, pomiary fizyczne

2. Ruch wzdłuż linii prostej, prędkość i przyspieszenie chwilowe

3. Wektory

4. Ruch na płaszczyźnie (i w trzech wymiarach), ruch po okręgu

5. Zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, siła dośrodkowa

6. Siła tarcia, siły oporu gazów i cieczy

7. Praca i energia kinetyczna

8. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii

9. Zasada zachowania pędu, zderzenia

10. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym

11. Kinematyka bryły sztywnej, ruch obrotowy (wokół stałej osi) oraz postępowo-obrotowy

12. Dynamika bryły sztywnej, moment siły, moment pędu,

13. Zasada zachowania momentu pędu

14. Statyka

15. Ruch harmoniczny, oscylator harmoniczny, składanie drgań harmonicznych, rezonans

16. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Halliday, Resnick, Walker, "Podstawy fizyki 1”

2. H.C. Ohanian , J. T. Markert, "Physics for engineers and scientists”

3. H. D . Young, R. A. Freedman, A. L. Ford, "Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics" ed. 13th

4. Moebs et al. „Fizyka dla szkół wyższych”, Openstax: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1

5. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

Literatura uzupełniająca:

1. P. G. Hewitt, „Fizyka wokół nas”, PWN, W-wa 2015

2. G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, „Toruński poręcznik do fizyki – Mechanika”

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.