Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka atmosfer gwiazdowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FATGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka atmosfer gwiazdowych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=552
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest wcześniejsze zaliczenie zajęć z Fizyki Kwantowej oraz z Fizyki Atomowej i Molekularnej

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 90 godz.):

- przygotowanie do bieżących zajęć - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 30 godz.

- opracowanie raportów na ćwiczenia - 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe procesy zachodzące w atmosferach gwiazd mające wpływ na obserwowane widmo liniowe i ciągłe (efekt kierunkowy K_W01, K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznaje w przybliżeniu obserwowane struktury widma (efekt kierunkowy K_U04)

U2: potrafi zrozumieć publikowane w literaturze analizy atmosfer gwiazd (efekt kierunkowy K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi, sięgając do różnych źródeł, powiązać wiedzę o atmosferach gwiazd z wiedzą o budowie i ewolucji gwiazd i galaktyk (efekt kierunkowy K_K01)

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

ćwiczenia konwencjonalne oraz laboratorium komputerowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

student poznaje podstawowe procesy zachodzące w atmosferach gwiazdowych mające wpływ na obserwowane widma gwiazd. Omówione zostaną procesy atomowe oraz hydrodynamiczne, matematyczny opis przepływu promieniowania przez plazmę, odpowiednie metody numeryczne oraz programy komputerowe obliczające modele atmosfer gwiazd.

Pełny opis:

tematyka wykładów obejmuje:

- Na przykładzie atomu dwupoziomowego wprowadzone zostanie równanie przepływu promieniowania oraz równanie równowagi statystycznej.

- Przedstawione zostanie powstawanie profilu absorpcyjnego i emisyjnego oraz warunki tzw. pełnej redystrybucji, wprowadzona funkcja źródłowa, wyjaśniona interpretacja fizyczna poszczególnych jej składników.

- Wprowadzone będzie pojęcie lokalnej równowagi termodynamicznej oraz omówione jego konsekwencje.

- Omówione zostanie rozwiązanie formalne równania przepływu promieniowania i na jego przykładzie jakościowa analiza interesujących prostych przypadków.

- Przedstawione zostanie uogólnienie wcześniejszych rozważań na przypadki atomów wielopoziomowych i z przejściami do kontinuum.

- Wprowadzony zostanie szczegółowy opis przepływu promieniowania przez plazmę, omówione niektóre stosowane przybliżenia oraz metody numeryczne. Zaprezentowane zostaną najczęściej wykorzystywane w astrofizyce modele atmosfer gwiazdowych.

tematyka ćwiczeń obejmuje:

- kilka tradycyjnych zadań dotyczących zagadnienia przepływu promieniowania

- praktyczne zapoznanie się z modelem komputerowym tzw. atmosfery szarej

- praktyczne zapoznanie się z modelem komputerowym obliczającym widmo gwiazdowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Gęsicki ,,Fizyka otoczek wokółgwiazdowych'', 2007, Wydawnictwo UMK

Literatura uzupełniająca:

publikacje w j.angielskim dostępne w internecie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny - W1, U1, K1

raporty z ćwiczeń - U1, K1

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte)

Ćwiczenia: kilka tradycyjnych zadań oraz dwa raporty z obliczeń numerycznych przy zastosowaniu poznanego oprogramowania.

Ocena wynika z zebranych punktów za odpowiedzi/zadania/raporty

50% punktów to ocena 3,0,

55% to 3,5

65% to 4,0

75% to 4,5

85% to 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)