Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka cząstek elementarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FICZEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka cząstek elementarnych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Przedmioty z fizyki do wyboru dla Astronomii s2
Przedmioty z fizyki wysokich energii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw fizyki kwantowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

30 godz wykładu;

2. praca indywidualna studenta w trakcie semestru:

30 godz;

3. przygotowanie do egzaminu:

30 godz.


Razem 90 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe pojęcia z dziedziny fizyki cząstek elementarnych (K_W04)

W2: zna podstawowe modele cząstek elementarnych (K_W04)

W3: zna podstawowe metody eksperymentalne współczesnej fizyki cząstek elementarnych (K_W03)

W4: rozumie związek fizyki cząstek elementarnych z astrofizyką i kosmologią (K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Umie opisać, analizować i zinterpretować zjawiska fizyczne z zakresu fizyki cząstek elementarnych (K_U01),

U2: Umie przedstawić istotę działania urządzeń stosowanych w badaniach fizyki wysokich energii (K_U07)

U3: Dysponuje wiedzą z zakresu fizyki cząstek elementarnych pozwalającą na samodzielne uzupełnianie wykształcenia (K_U04;K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

K2: ma świadomość rozstrzygającej roli eksperymentu (K_K01)

K3: rozumie znaczenie badań z zakresu fizyki cząstek elementarnych i fizyki wysokich energii dla wiedzy o strukturze i naturze Wszechświata (K_K01).

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład przedstawia współczesny stan wiedzy dotyczącej fizyki cząstek elementarnych. Prezentowane są najważniejsze fakty historyczne, podstawowe metody eksperymentalne i podstawowe teorie, wprowadzona jest klasyfikacja cząstek, omówione są oddziaływania fundamentalne oraz współczesne wyzwania tej dziedziny fizyki.

Pełny opis:

Zagadnienia:

● Wprowadzenie (podstawowe oddziaływania, historia odkryć)

● Cząstki elementarne a cząstki fundamentalne:

kwarki i gluony, leptony, bozony pośredniczące

● Jednostki, kinematyka relatywistyczna

● Źródła cząstek

● Detektory cząstek

● Chromodynamika kwantowa QCD

● Struktura protonu (hadronu), funkcje struktury

● Spin protonu

● Oddziaływania elektro-słabe (unifikacja),

● Model Standardowy, łamanie symetrii, mechanizm Higgsa

● Neutrina (słoneczne, atmosferyczne, oscylacje)

● Wielki Wybuch, plazma kwarkowo-gluonowa

● Unifikacja oddziaływań, problemy Modelu Standardowego

● Supersymetria, dodatkowe wymiary

● … i co dalej?

Literatura:

j. pol.

1. D.H.Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii (2012)

2. E.Skrzypczak, Z.Szefliński, Wstęp do fizyki jadra atomowego i cząstek elementarnych (2002)

2. G.Białkowski, R.Sosnowski, Cząstki elementarne (1971)

j. ang.

1. D.H.Perkins, Particle Astrophysics (2009)

2. B.R.Martin, Nuclear and Particle Physics (2006)

3. D.Griffiths, Introduction to elementary Particle Physics (1987)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- W01-W04, U01-U03

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu (pytania zamknięte)

ndst < 17 pkt (49%)

dst- 17 pkt (49%)

dst plus- 23 pkt (66%)

db- 27 pkt (77%)

db plus- 31 pkt (88%)

bdb- 34 pkt (97 %)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)