Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka ogólna 1- Mechanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FOG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna 1- Mechanika
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs w sposób systematyczny wprowadza podstawowe pojęcia mechaniki. Przyjmuję jednak, iż student zetknął się z podstawowymi wielkościami fizycznymi w szkole, w szczególności zna układ jednostek SI, przynajmniej w zakresie koniecznym do wprowadzania pojęć mechanicznych.

Konieczne dla przyswojenia materiału kursu są:

Wiedza i umiejętności praktyczne z matematyki w zakresie szkoły średniej.

Kurs korzysta z rachunku wektorowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie, który obejmuje:

Algebrę wektorów (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, rozkład na składowe, iloczyny skalarny i wektorowy).

Pojęcia funkcji, pochodnej funkcji oraz całki oznaczonej i nieoznaczonej, podstawowe reguły różniczkowania i całkowania.

Uwaga: tematy te są omawiane na zajęciach równoległych do kursu FO I.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 80 h :

- udział w wykładach – 40 h

- udział w ćwiczeniach – 40 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim- w zależności od życzenia studenta


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 80 h:

- przygotowanie do ćwiczeń i kolokwiów 40 h

- przygotowanie do egzaminu- 40 h


Łącznie: 160 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do opisu oraz modelowania prostych zjawisk fizycznych i obiektów technicznych (astronomia: K_W01, fizyka: K_W01, fizyka techniczna: K_W01)

W2 - zna podstawowe prawa mechaniki klasycznej punktu materialnego i bryły sztywnej oraz podstawy szczególnej teorii względności, potrafi opisać zjawiska i procesy mechaniczne (astronomia: K_W05, fizyka: K_W05, fizyka techniczna: K_W02)

W3 - zna jednostki układu SI (astronomia: K_W04, fizyka: K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność analizy, opisu i przystępnego przedstawiania zjawisk fizycznych z zakresu mechanik oraz rozwiązywanie standardowych problemów z tej dziedziny (astronomia: K_U01, fizyka: K_U01, fizyka techniczna: K_U01)

U2 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (astronomia: K_U09, fizyka: K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (astronomia: K_K01, fizyka: K_K01, fizyka techniczna: K_K01)

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest metodą wykład i ćwiczenia. Studentom zalecane są podstawowe podręczniki, dostępne na rynku i w bibliotece IF. Niezbędnym elementem jest rozwiązywanie zadań rachunkowych oraz podnoszenie sprawności w posługiwaniu się narzędziami matematycznymi należącymi do tematyki wykładanej równolegle na innych przedmiotach: rachunkiem wektorowym oraz elementami rachunku różniczkowego i całkowego


Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z Fizyki Ogólnej 1 jest:

* przekazanie podstawowej wiedzy:

- na temat metody opisu zjawiska ruchu w mechanice klasycznej (niutonowskiej),

- na temat podstawowych praw dotyczących ruchu cząstki (punktu materialnego), układu punktów materialnych i bryły sztywnej i ich matematycznego sformułowania,

- na temat wybranych rodzajów ruchów odgrywających ważną rolę w świecie zjawisk mechanicznych,

- na temat zasad zachowania wielkości mechanicznych,

* wykształcenie umiejętności praktycznego analizowania zachowania prostych układów mechanicznych poddanych działaniu sił i momentów sił

Pełny opis:

Kurs Fizyki Ogólnej 1 stanowi pierwszą część uniwersyteckiego kursu dotyczącego podstaw fizyki i poświęcony jest mechanice. Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki – działu fizyki poświęconego opisowi ruchu obiektów materialnych. Zajęcia powinny zapoznać studenta z metodą analizy zjawiska ruchu, w szczególności z rolą obserwacji i eksperymentu, z istotą i znaczeniem tworzenia modelu (idealizacji) analizowanej rzeczywistej sytuacji fizycznej, zdefiniowaniem wielkości fizycznych adekwatnych dla danego zagadnienia i sformułowaniem praw rządzących ruchem. Ćwiczenia poświęcone są rozwijaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań związanych z wybranymi tematami poruszanymi na wykładzie.

Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące grupy tematyczne:

1. Wstęp: ogólne wiadomości o przedmiocie i metodologii fizyki.

2. Opis ruchu - kinematyka.

3. Dynamika punktu materialnego: oddziaływanie między ciałami, siła, zasady Newtona, pęd, równania ruchu.

4. Przykłady sił: siła ciężkości, naprężenie linki, siły kontaktowe, tarcie, siła sprężysta.

5. Moment pędu cząstki i moment siły działający na cząstkę.

6. Elementy mechaniki układu punktów materialnych: opis układu punktów, środek masy, siły wewnętrzne i zewnętrzne, zasada zachowania pędu, moment pędu, moment siły, zasada zachowania momentu pędu, siły centralne.

7. Praca i energia mechaniczna.

8. Elementy statyki, warunki równowagi.

9. Elementy ruchu obrotowego bryły sztywnej.

10. Ciążenie powszechne.

11. Opis ruch w nieinercjalnych układach odniesienia, siły bezwładności

12. Elementy szczególnej teorii względności (STW).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", tomy 1,2 i 4 dla nowych wydań pięciotomowych po 2003 oraz tom 1 dla starego wydania dwutomowego. W nowych wydaniach dostępny jest także zbiór zadań.

Literatura dodatkowa:

2) R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1.1, dowolne wydanie. Dostępne także w wersji online (w języku angielskim):

https://www.feynmanlectures.caltech.edu/

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 40 godzin wykładu dla wszystkich i 40 godzin ćwiczeń rachunkowych w grupach.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach, zaliczania prac domowych i kartkówek oraz pozytywnej oceny dwóch sprawdzianów.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny egzaminu ustnego (w terminie 1 bądź, w razie niepowodzenia w tym terminie, w terminie poprawkowym; terminy egzaminów są podawane Studentom na początku semestru). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Szczegółowe kryteria oceniania są podawane w trakcie zajęć.

Zaliczenie egzaminu ustnego na podstawie punktacji za osiągnięte wyniki:

50% - 65% - ocena dst (3)

66% - 71% - ocena dst + (3.5)

72% - 83% - ocena db (4)

84% - 89% - ocena db + (4.5)

90%- 100% - ocena bdb (5)

Weryfikacja efektów kształcenia:

egzamin ustny- W01, W02, W03, U01

ćwiczenia – W01, W02, W03, U01, U02, K01

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wcisło
Prowadzący grup: Robert Czaplicki, Krzysztof Rochowicz, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na sytuację pandemiczną zaliczenia z ćwiczeń i egzamin mają formę zdalną online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wcisło
Prowadzący grup: Robert Czaplicki, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na sytuację pandemiczną zaliczenia z ćwiczeń i egzamin mają formę zdalną online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wcisło
Prowadzący grup: Krzysztof Rochowicz, Kamil Stankiewicz, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na sytuację pandemiczną zaliczenia z ćwiczeń i egzamin mają formę zdalną online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wcisło
Prowadzący grup: Krzysztof Rochowicz, Kamil Stankiewicz, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na sytuację pandemiczną zaliczenia z ćwiczeń i egzamin mają formę zdalną online.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)