Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka ogólna 1- Mechanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FOG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna 1- Mechanika
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs w sposób systematyczny wprowadza podstawowe pojęcia mechaniki. Przyjmuję jednak, iż student zetknął się z podstawowymi wielkościami fizycznymi w szkole, w szczególności zna układ jednostek SI, przynajmniej w zakresie koniecznym do wprowadzania pojęć mechanicznych.

Konieczne dla przyswojenia materiału kursu są:

Wiedza i umiejętności praktyczne z matematyki w zakresie szkoły średniej.

Kurs korzysta z rachunku wektorowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie, który obejmuje:

Algebrę wektorów (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, rozkład na składowe, iloczyny skalarny i wektorowy).

Pojęcia funkcji, pochodnej funkcji oraz całki oznaczonej i nieoznaczonej, podstawowe reguły różniczkowania i całkowania.

Uwaga: tematy te są omawiane na zajęciach równoległych do kursu FO I.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 80 h :

- udział w wykładach – 40 h

- udział w ćwiczeniach – 40 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim- w zależności od życzenia studenta


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 80 h:

- przygotowanie do ćwiczeń i kolokwiów 40 h

- przygotowanie do egzaminu- 40 h


Łącznie: 160 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do opisu oraz modelowania prostych zjawisk fizycznych i obiektów technicznych (astronomia: K_W01, fizyka: K_W01, fizyka techniczna: K_W01)

W2 - zna podstawowe prawa mechaniki klasycznej punktu materialnego i bryły sztywnej oraz podstawy szczególnej teorii względności, potrafi opisać zjawiska i procesy mechaniczne (astronomia: K_W05, fizyka: K_W05, fizyka techniczna: K_W02)

W3 - zna jednostki układu SI (astronomia: K_W04, fizyka: K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność analizy, opisu i przystępnego przedstawiania zjawisk fizycznych z zakresu mechanik oraz rozwiązywanie standardowych problemów z tej dziedziny (astronomia: K_U01, fizyka: K_U01, fizyka techniczna: K_U01)

U2 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (astronomia: K_U09, fizyka: K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (astronomia: K_K01, fizyka: K_K01, fizyka techniczna: K_K01)

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest metodą wykład i ćwiczenia. Studentom zalecane są podstawowe podręczniki, dostępne na rynku i w bibliotece IF. Niezbędnym elementem jest rozwiązywanie zadań rachunkowych oraz podnoszenie sprawności w posługiwaniu się narzędziami matematycznymi należącymi do tematyki wykładanej równolegle na innych przedmiotach: rachunkiem wektorowym oraz elementami rachunku różniczkowego i całkowego


Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z Fizyki Ogólnej 1 jest:

* przekazanie podstawowej wiedzy:

- na temat metody opisu zjawiska ruchu w mechanice klasycznej (niutonowskiej),

- na temat podstawowych praw dotyczących ruchu cząstki (punktu materialnego), układu punktów materialnych i bryły sztywnej i ich matematycznego sformułowania,

- na temat wybranych rodzajów ruchów odgrywających ważną rolę w świecie zjawisk mechanicznych,

- na temat zasad zachowania wielkości mechanicznych,

* wykształcenie umiejętności praktycznego analizowania zachowania prostych układów mechanicznych poddanych działaniu sił i momentów sił

Pełny opis:

Kurs Fizyki Ogólnej 1 stanowi pierwszą część uniwersyteckiego kursu dotyczącego podstaw fizyki i poświęcony jest mechanice. Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki – działu fizyki poświęconego opisowi ruchu obiektów materialnych. Zajęcia powinny zapoznać studenta z metodą analizy zjawiska ruchu, w szczególności z rolą obserwacji i eksperymentu, z istotą i znaczeniem tworzenia modelu (idealizacji) analizowanej rzeczywistej sytuacji fizycznej, zdefiniowaniem wielkości fizycznych adekwatnych dla danego zagadnienia i sformułowaniem praw rządzących ruchem. Ćwiczenia poświęcone są rozwijaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań związanych z wybranymi tematami poruszanymi na wykładzie.

Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące grupy tematyczne:

1. Wstęp: ogólne wiadomości o przedmiocie i metodologii fizyki.

2. Opis ruchu - kinematyka.

3. Dynamika punktu materialnego: oddziaływanie między ciałami, siła, zasady Newtona, pęd, równania ruchu.

4. Przykłady sił: siła ciężkości, naprężenie linki, siły kontaktowe, tarcie, siła sprężysta.

5. Moment pędu cząstki i moment siły działający na cząstkę.

6. Elementy mechaniki układu punktów materialnych: opis układu punktów, środek masy, siły wewnętrzne i zewnętrzne, zasada zachowania pędu, moment pędu, moment siły, zasada zachowania momentu pędu, siły centralne.

7. Praca i energia mechaniczna.

8. Elementy statyki, warunki równowagi.

9. Elementy ruchu obrotowego bryły sztywnej.

10. Ciążenie powszechne.

11. Opis ruch w nieinercjalnych układach odniesienia, siły bezwładności

12. Elementy szczególnej teorii względności (STW).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Istnieje bardzo obszerna literatura dotycząca zagadnień należących do programu kursu. Oto kilka względnie łatwo dostępnych podręczników w języku polskim (w szczególności pierwszy z listy dostępny jest w ciągłej sprzedaży; wszystkie wymienione dostępne w bibliotece IF)

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki (wraz z osobnym tomem - zbiorem zadań)

J. Orear, Fizyka

R. Resnick, D. Halliday, Fizyka (wcześniejsze wersje podręcznika dwóch autorów podręcznika wymienionego wyżej)

W. Tybor, K. Kowalski, Mechanika

I. W. Sawieliew, Kurs fizyki, tom 1.

A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki.

W. Demtroeder, Fizyka doświadczalna

Ch. Kittel, W. D. Knight, M. Ruderman, Mechanika.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki.

S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom 1.

Zbiory zadań – istnieje wiele zbiorów z zadaniami o różnym stopniu trudności

Literatura uzupełniająca: - brak

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 40 godzin wykładu dla wszystkich i 40 godzin ćwiczeń rachunkowych w grupach.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach, zaliczania prac domowych i kartkówek oraz pozytywnej oceny dwóch sprawdzianów.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny egzaminu ustnego (w terminie 1 bądź, w razie niepowodzenia w tym terminie, w terminie poprawkowym; terminy egzaminów są podawane Studentom na początku semestru). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Szczegółowe kryteria oceniania są podawane w trakcie zajęć.

Zaliczenie egzaminu ustnego na podstawie punktacji za osiągnięte wyniki:

50% - 65% - ocena dst (3)

66% - 71% - ocena dst + (3.5)

72% - 83% - ocena db (4)

84% - 89% - ocena db + (4.5)

90%- 100% - ocena bdb (5)

Weryfikacja efektów kształcenia:

egzamin ustny- W01, W02, W03, U01

ćwiczenia – W01, W02, W03, U01, U02, K01

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Zaremba
Prowadzący grup: Dominik Charczun, Krzysztof Rochowicz, Piotr Wcisło, Jarosław Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Zaremba
Prowadzący grup: Dominik Charczun, Robert Czaplicki, Marta Misiaszek, Krzysztof Rochowicz, Jarosław Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Zaremba
Prowadzący grup: Robert Czaplicki, Krzysztof Rochowicz, Piotr Wcisło, Jarosław Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wcisło
Prowadzący grup: Robert Czaplicki, Krzysztof Rochowicz, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na sytuację pandemiczną zaliczenia z ćwiczeń i egzamin mają formę zdalną online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wcisło
Prowadzący grup: Robert Czaplicki, Krzysztof Rochowicz, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na sytuację pandemiczną zaliczenia z ćwiczeń i egzamin mają formę zdalną online.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.