Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia miernictwa komputerowego dla FT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FTMIERKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia miernictwa komputerowego dla FT
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie elektroniki, metrologii oraz opracowywania danych pomiarowych. Zaliczenia przedmiotów:

Fizyka ogólna, Podstawy elektroniki, Pracownia fizyczna 1.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 44 godz

- udział w zajęciach – 44 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - według potrzeb.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 50 godz

- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.

- opracowań - 30 godz.

Łącznie: 94 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

W1: Zna jednostki podstawowe układu SI; zna najważniejsze jednostki pochodne układu SI, ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna elementy teorii niepewności pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych - K_W03;

W2: Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym czujników, wzmacniaczy operacyjnych, liczników, przetworników AC) - K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; potrafi opracować wyniki eksperymentów pomiarowych w tym szacować niepewności wyników pomiarów, ma świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości rzeczywistych - K_U02.

U2: Posiada umiejętność samodzielnego projektowania i wykonania prostych układów pomiarowych - K_U05.

U3: Potrafi określać kolejność etapów służących realizacji zadań pomiarowych - K_U14

U4: Potrafi realizować i planować wg potrzeb konieczne samokształcenie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K01.

K2: Potrafi określać kolejność etapów służących realizacji zadań pomiarowych - K_K04

K3: Ma świadomość konieczności profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K06.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- laboratoryjna


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

PW trakcie zajęć w pracowni uczestnicy zestawiają układy do pomiaru różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (dostarczające

wyniki do komputera), wykonują zalecone lub samodzielnie zaprojektowane procedury gromadzenia danych. Rezultaty pomiarów są

następnie opracowywane i przedstawiane w postaci sprawozdań, obejmujących także wyjaśnienia niezbędnych podstaw teoretycznych i

opisy budowy/działania wykorzystanych czujników, obwodów elektronicznych i oprogramowania do akwizycji, przetwarzania i analizy

danych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć w pracowni uczestnicy zestawiają układy do pomiaru różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (dostarczające

wyniki do komputera), wykonują zalecone lub samodzielnie zaprojektowane procedury gromadzenia danych. Rezultaty pomiarów są

następnie opracowywane i przedstawiane w postaci sprawozdań, obejmujących także wyjaśnienia niezbędnych podstaw teoretycznych i

opisy budowy/działania wykorzystanych czujników, obwodów elektronicznych i oprogramowania do akwizycji, przetwarzania i analizy

danych.

Literatura:

A. Materiały dostępne w Pracowni Miernictwa Komputerowego dotyczące budowy i działania elementów wyposażenia wykorzystywanych

w pomiarach (karty specyfikacyjne czujników/przetworników, układu kondycjonowania sygnałów, interfejsów komputerowych).

B. Literatura uzupełniająca

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe

2. Metzger P.: Anatomia PC. Kompendium

3. Smith S.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

4. Pełka R.: Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowania

5. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW.

6. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć (na ocenę w skali standardowej) na podstawie średniej ocen A - opracowanego projektu ćwiczenia i B- jakości jego

prezentacji oraz C- średniej ocen sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń): U01, U02, U03, K01, K03.

>4.50 bardzo dobry (5.0)

4.17-4.50 dobry plus (4.5)

3.84-4.16 dobry (4.0)

3.50-3.83 dostateczny plus (3.5)

2.85-3.50 dostateczny (3.0)

<2.85 niedostateczny (2.0)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 44 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Maciej Gurski, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 44 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 44 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 44 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)