Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualna pracownia projektow inżynieryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-IENGPRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Indywidualna pracownia projektow inżynieryjnych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- Wiedza z fizyki ogólnej i inżynierii w obszarach powiązanych z przedmiotem i celami podjętego problemu inżynieryjnego.

- Umiejętności planowania, wykonywania i sprawozdawana prostych eksperymentów fizycznych.

- Podstawy metod opracowania pomiarów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- konsultacje dotyczące realizacji projektu – 10 godz.

- sprawozdawanie postępów w realizacji projektu – 10 godz.

- prezentacja wyników końcowych i osiągniętych celów projektu – 2 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowywanie projektów konstruowanych urządzeń – 40 godz.

- prace konstrukcyjne – 40 godz.

- testy skonstruowanych urządzeń – 40 godz.

- przygotowanie dokumentacji i raportu końcowego – 40 godz.


Łącznie: 182 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - ma wystarczającą wiedzę z fizyki, techniki eksperymentu oraz inżynierii umożliwiającą planowanie oraz wykonanie eksperymentów pomiarowych i badawczych z dziedzin fizyki powiązanych z fizyką techniczną i naukami biomedycznymi oraz biofizycznymi,

K_W03 - dysponuje wystarczającą wiedzą z techniki eksperymentu umożliwiającą planowanie oraz wykonanie eksperymentów pomiarowych z zakresu zastosowań fizyki w naukach technicznych, biomedycznych, biofizycznych i pokrewnych

K_W04 - zna zasadę działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej specyficznych dla obszaru zastosowań fizyki naukach technicznych, biomedycznych i biofizycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - potrafi zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów, realizacji projektów inżynieryjnych oraz eksperymentów z zakresu zastosowań fizyki i inżynierii w naukach technicznych, biomedycznych i biofizycznych oraz w wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych eksperymentów

K_U02 - posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów lub obserwacji w określonych obszarach fizyki powiązanych z naukami technicznymi, biomedycznymi i biofizycznymi,

K_U03 - potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej (podręczniki, publikacje naukowe, literatura popularno-naukowa) i odtworzyć tok rozumowania oraz przebieg eksperymentów opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych założeń i przybliżeń,

K_U04 - potrafi dokonać krytycznej analizy jakościowej i ilościowej wyników pomiarów i obserwacji,

K_U07 - potrafi przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu, potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie tematyki zastosowań fizyki w naukach technicznych, biomedycznych i biofizycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, potrafi precyzyjnie formułować pytania i rozumie potrzebę dalszego kształcenia się w zakresie projektowania i konstrukcji urządzeń oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu zastosowań fizyki w naukach technicznych, biomedycznych i biofizycznych. Potrafi pracować indywidualnie nad rozwiązywaniem problemów z zakresu projektowania i konstrukcji urządzeń oraz planowania i prowadzenia eksperymentów fizycznych, biofizycznych lub biomedycznych. Ma świadomość obowiązku dokumentowania wyników prowadzonych prac inżynieryjnych i eksperymentalnych,

K_K02 - rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób; ma świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej (plagiat czy autoplagiat)

K_K03 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu zastosowań fizyki w naukach technicznych, biomedycznych i biofizycznych ,a także najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy podejmują indywidualne projekty eksperymentalne, badawcze, badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe w ramach współpracy z grupami badawczymi. Wykonywane projekty powinny dotyczyć projektów o charakterze inżynieryjnym. Studenci powinni wykonać projekt, który wymaga zaplanowania, skonstruowania i przetestowania urządzenia, układu eksperymentalnego lub jego podzespołu przeznaczonego do badań lub pomiarów powiązanych z naukami biofizycznymi, biomedycznymi, biologicznymi, medycznymi lub pokrewnymi. Plan pracy nad projektem, w szczególności zakres zadań wykonywanych przez studenta i oczekiwane wyniki końcowe są ustalane indywidualnie przez koordynatora pracowni, w porozumieniu ze studentem lub opcjonalnie z kierownikiem grupy badawczej, w której student pracuje nad projektem o charakterze inżynieryjnym.

Pełny opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy podejmują indywidualne projekty eksperymentalne, badawcze, badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe w ramach współpracy z grupami badawczymi. Wykonywane zadania powinny dotyczyć projektów o charakterze inżynieryjnym. Studenci powinni wykonać projekt, który wymaga zaplanowania, skonstruowania i przetestowania urządzenia, układu eksperymentalnego lub jego podzespołu przeznaczonego do badań lub pomiarów powiązanych z naukami biofizycznymi, biomedycznymi, biologicznymi, medycznymi lub pokrewnymi. Plan pracy nad projektem, w szczególności zakres zadań wykonywanych przez studenta i oczekiwane wyniki końcowe są ustalane indywidualnie przez koordynatora pracowni, w porozumieniu ze studentem lub opcjonalnie z kierownikiem grupy badawczej, w której student pracuje nad projektem o charakterze inżynieryjnym.

Literatura:

Literatura jest zalecana indywidualnie, w powiązaniu z tematem podjętego projektu inżynieryjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin ustny.

Egzamin polega na przygotowaniu przez studenta prezentacji ustnej (30 -45 minutowe wystąpienie), w której przedstawione są cele podjętego problemu, metody wykorzystane przy jego realizacji, projekt wykonanego urządzenia oraz wyniki testów lub eksperymentów przeprowadzonych z jego wykorzystaniem.

Prezentacja powinna być wygłoszona na seminarium grupy badawczej zajmującej się badaniami o tematyce powiązanej z projektem studenta, w obecności koordynatora pracowni.

Po wygłoszeniu przez studenta prezentacji, koordynator oraz członkowie grupy badawczej zadają pytania dotyczące podstaw fizycznych, biofizycznych, biomedycznych, inżynieryjnych i innych bezpośrednio powiązanych z projektem. Pytania mają na celu sprawdzenie efektów uczenia się w obszarze:

- wiedzy: K_W01, K_W03, K_W04,

- umiejętności: K_U01-04, K_U07,

- kompetencji społecznych: K_K01

Ocena końcowa jest wystawiana przez koordynatora pracowni i obejmuje ocenę z prezentacji (z wagą 50%) oraz ocenę z odpowiedzi na pytania i dyskusji dotyczącej projektu (z wagą 50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.