Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Inżynieria optyczna - metody i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-INOPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria optyczna - metody i zastosowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmiot specjalistyczny do wyboru IBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Efekty kształcenia zrealizowane na studiach fizyki pierwszego stopnia, w szczególności ukończony kurs wstępny z Optyki (OPTYKA), Elektryczności i magnetyzmu (ELEMAG) lub Fizyki ogólnej 3 - fizyka falowa i optyka (FOG3)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 h

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 25 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01 - posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii optycznej (realizuje efekt kierunkowy K_W01 dla kier. Fizyka techniczna),

W02 - zna zasadę działania układów pomiarowych i aparatury badawczej stosowanej w inżynierii optycznej (realizuje efekt kierunkowy K_W04 dla kier. Fizyka techniczna),

W03 - posiada pogłębioną wiedzę szczegółową z fizyki w zakresie projektowania i oceny elementów i układów optycznych (realizuje efekt kierunkowy K_W05 dla kier. Fizyka techniczna).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U01 - potrafi znajdować niezbędne informacje na temat układu optycznego w literaturze fachowej (realizuje efekt kierunkowy K_U03 dla kier. Fizyka techniczna),

U02 - potrafi zaadaptować wiedzę z zakresu inżynierii optycznej i jej metodykę, a także stosowane metody doświadczalne do badania problemów z zakresu innych nauk przyrodniczych (realizuje efekt kierunkowy K_U05 dla kier. Fizyka techniczna),

U03 - potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie inżynierii optycznej (realizuje efekt kierunkowy K_U07 dla kier. Fizyka techniczna).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K01 - umie krytycznie oceniać odbierane treści i zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania z zakresu inżynierii optycznej (realizuje efekt kierunkowy K_K01 dla kier. Fizyka techniczna),

K02 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu inżynierii optycznej, w tym także najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych z dziedziny budowy układów optycznych (realizuje efekt kierunkowy K_K03 dla kier. Fizyka techniczna).

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu inżynierii optycznej. Student ma możliwość zdobycia wiedzy na temat podstaw projektowania elementów i układów optycznych, oceny układów optycznych, współczesnych narzędzi inżynierii optycznej oraz ich zastosowań w układach obrazujących.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia tworzenia obrazu.

2. Aberracje optyczne i ich korekcja.

3. Parametry oceny układu optycznego

4. Propagacja wiązki światła.

5. Badanie parametrów wiązki światła: amplituda i faza.

6. Podstawowe elementy i narzędzia optyczne (refrakcyjne, dyfrakcyjne, odbiciowe). Przestrzenne modulatory optyczne.

7. Podstawy projektowania i optymalizacji układów i elementów optycznych.

8. Przykłady zastosowań układów obrazujących – mikroskopia i tomografia optyczna.

Literatura:

F. T. S. Yu, X. Yang, Introduction to optical engineering, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

B. Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2005.

E. Jagoszewski, Wstęp do optyki inżynieryjnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.

D. Malacara, B. J. Thompson (ed.), Handbook of Optical Engineering, Marcel Dekker Inc., New York 2001.

P. Das, Lasers and Optical Engineering, Springer-Verlag, 2012.

S. Singh, Fundamentals of Optical Engineering, DPH, New Delhi 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin ustny - W01-W03 (w tym przedstawienie wybranego przez siebie zagadnienia / problemu z zakresu tematyki wykładu U01, U03)

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny

ndst - <60%

dst - 60%

dst plus - 65%

db - 70%

db plus - 80%

bdb - 90%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grulkowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grulkowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grulkowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)