Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instalacje i urządzenia elektryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-IUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Instalacje i urządzenia elektryczne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Automatyka i robotyka s1, Przedmioty specjalistyczne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W celu przyswojenia treści wykładu i możliwości praktycznego wykorzystania przedłożonych w nim informacji podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, wymaga się uzupełnienia wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Zalecane przedmioty: Teoria obwodów, Podstawy elektroniki;

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.75 ):

- udział w wykładach – 30h

- udział w laboratorium – 30h

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.63):

- przygotowanie do laboratorium – 10h

- przygotowanie do egzaminu – 30h

- przygotowanie do kolokwium wstępnego – 8h

- pisanie raportów– 15h


Łącznie: 138 godz. ( 5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu elektrotechniki i zagadnień dotyczących projektowania, wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych – K_W07

W2: legitymuje się znajomością funkcjonowania obwodów i układów zabezpieczeń sieci elektrycznych – K_W01, K_W09

W3: ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie użytkowania i zasad działania urządzeń elektrycznych oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – K_W02, K_W12

W4: posiada świadomość zagrożeń porażenia prądem elektrycznym oraz zna sposoby badania i kryteria oceny skuteczności działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej – K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi samodzielnie wykonać pomiary napięcia przebicia izolacji, impedancji pętli zwarcia oraz skuteczności działania zabezpieczeń różnicowo-prądowych, potrafi także wyznaczać charakterystyki transformatora oraz charakterystyki wyłączników termicznych, przekaźników i styczników – K_U10

U2: potrafi posługiwać się pojęciami i terminologią z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych – K_U01

U3: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, oraz określać kierunki dalszego uzupełniania wiedzy mając na uwadze dynamiczny rozwój w dziedzinie instalacji i stosowanych urządzeń elektrycznych a także zmieniające się przepisy prawne – K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna poziom własnej wiedzy, potrafi precyzyjnie formułować pytania używając do tego celu języka technicznego – K_K01, K_K02

K2: ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania – K_K05


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad działania, obsługi i poprawnej eksploatacji urządzeń elektrycznych, pomiarów zabezpieczeń w sieciach i instalacjach elektrycznych, pomiarów parametrów izolacji, metod poprawnego dobru zabezpieczeń różnicowo-prądowych i nadmiarowo-prądowych oraz właściwego zastosowania odpowiednich środków ochrony przeciwporażeniowej.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszane na wykładzie:

1. Wprowadzenie

- Podstawy elektrodynamiki;

- Prąd elektryczny i zjawiska fizyczne z nim związane;

- Wyładowania elektryczne;

2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu instalacji elektrycznych

3. Urządzenia i układy trójfazowe

4. Układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia

5. Oznaczenia przewodów elektrycznych

6. Klasyfikacja instalacji elektrycznych

7. Zasady doboru przewodów do instalacji

8. Złącza, łączniki i odbiorniki energii elektrycznej

9. Zwarcia i zasady obliczania prądów zwarciowych

10. Wzajemne oddziaływanie instalacji elektrycznej ze środowiskiem

11. Uziemienia i impedancja ciała człowieka

12. Porażenia prądem elektrycznym

13. Ochrona przeciwporażeniowa

- Środki ochrony przed dotykiem pośrednim;

- Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim

14. Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa

15. Klasy ochronności urządzeń

Laboratorium (zagadnienia):

1. Źródła światła. Pomiary natężenia światła

2. Pomiary parametrów transformatora

3. Wyznaczanie charakterystyk wyłącznika termicznego

4. Pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych

5. Wyznaczenie charakterystyk styczników i przekaźników na prąd stały i przemienny

6. Pomiary napięcia przebicia izolacji (badanie wytrzymałości elektrycznej dielektryków)

7. Pomiary impedancji pętli zwarcia

Z uwagi na zwiększone ryzyko porażeniem prądem elektrycznym zajęcia laboratoryjne poprzedzone są szkoleniem BHP oraz krótkim wprowadzeniem, na którym omawiana jest budowa i zasada działania poszczególnych stanowisk dydaktycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Markiewicz, Instalacje elektryczne, WNT, 2018

2. M. Parol, Ł. Rokicki, Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach. Laboratorium, OWPW, 2017

3. B. Lejdy, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, 2016

4. S. Niestępski, et al., Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, OWPW, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. A. Wiśniewski, Elektryczne źródła światła, OWPW, 2010

2. S. Wyderka, Urządzenia elektryczne, OWPR Rzeszów 2008

3. W. Latek, Teoria maszyn elektrycznych, WNT Warszawa 1987

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z laboratorium oraz pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego.

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (test wielokrotnego wyboru zawierający fragmenty pytań opisowych) sprawdza osiągnięcie efektów: W1, W2, W3, W4.

Kryteria oceniania:

ndst - <0% - 45%)

dst – <45% - 55%)

dst plus – <55% - 65%)

db – <65% - 75%)

db plus – <75% - 85%)

bdb - <85% - 100%>

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie uzyskanych ocen weryfikujących przygotowanie do zajęć studenta, pozytywnego zaliczenia kolokwium (oceniających nabytą wiedzę teoretyczną), pomyślnego wykonania wszystkich zadań laboratoryjnych oraz złożenia odpowiednich raportów i wniosków (6). Ocena semestralna ustalana jest na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych otrzymanych przez studenta z: odpytki (0.5), kolokwium (1), opracowań (1) oraz wniosków (0.25).

Laboratorium weryfikuje osiągnięcie następujących efektów kształcenia: W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2.

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski, Marek Zieliński
Prowadzący grup: Robert Frankowski, Łukasz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski, Marek Zieliński
Prowadzący grup: Robert Frankowski, Łukasz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Robert Frankowski, Łukasz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Robert Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Robert Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.