Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Języki programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-JPRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Języki programowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmiot uzupełniający-IBI
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~raad/jezyki.pdf
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

60h (30h wykład + 30h laboratorium),

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 70 godz.):

- przygotowanie do wykładu-20h

- przygotowanie do laboratorium – 30h

- przygotowanie do egzaminu- 20h


Łącznie: 130 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – posiada ogólną wiedzę w zakresie języków programowania i inżynierii programowania (informatyka_stosowana: K_W06, fizyka techniczna: K_W04)

W2 - ma wiedzę na temat projektowania i programowania strukturalnego(informatyka stosowana: K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną w prostych algorytmach (informatyka stosowana: K_U01 fizyka techniczna: K_U01)

U2 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury (informatyka stosowana: K_U02, fizyka techniczna: K_U04)

U3- potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty (informatyka stosowana: K_U06)

U4 - ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania przy użyciu języka C(informatyka stosowana: K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych (zastosowanie niebezpiecznych funkcji języka C), które mogą doprowadzić do start finansowych, (informatyka stosowana: K_K01)

K2 - potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i zna jej ograniczenia

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- demonstracje i symulacje


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Na wykładzie "Języki programowania" przedstawiony zostanie język C. Wykład zorganizowany jest w taki sposób aby był przystępny dla osób o bardzo małych umiejętnościach programistycznych (szczególnie w początkowej fazie wykładu), jak również przydatny dla osób zaawansowanych. W pierwszej części zaprezentowana zostanie semantyka i syntaktyka języka, podstawowe instrukcje i operatory, szczegółowo zostaną omówione zasady działania pętli. W dalszej części omówione zostaną sposoby budowania prostych i zaawansowanych struktur danych wraz z przykładami. W końcowej części wykładu przedstawione zostaną narzędzia pożyteczne w pisaniu dużych programów.

Pełny opis:

1) Model kompilacji.

2) Operatory i ich pierwszeństwo.

3)Instrukcje preprocesora, makra

4) Tablice.

5) Wskaźniki i ich powiązanie z tablicami.

6) Przekazywanie wartości do funkcji.

7) Dynamiczna alokacja pamięci (użycie funkcji malloc)

8) Wskaźniki na funkcje.

9) Struktury.

10) Tworzenie dynamiczne struktury danych za pomocą wskaźników

11) Operacje na plikach.

12) Omówienie standardowej biblioteki języka C (funkcje związane z podstawowymi operacjami na łańcuchach, funkcje matematyczne, konwersje)

13) Omówienie funkcji bezpiecznych i niebezpiecznych (problemy z przepełnieniem bufora)

14) Pisanie dużych programów i zastosowanie gnu make, autoconf i configure.

15) Strategie poszukiwania błędów i zastosowanie narzędzi typu debuger, valgrind.

16) Standardy języka C

Na laboratorium omawiane są praktyczne zastosowania zagadnień omawianych na wykładzie.

11) Dynamiczna alokacja pamięci (użycie funkcji malloc)

12) Wskaźniki na funkcje.

13) Struktury.

14) Dynamiczne struktury danych, i ich zastosowania.

15) Operacje na plikach.

16) Omówienie standardowej biblioteki języka C (funkcje związane z podstawowymi operacjami na łańcuchach, funkcje matematyczne, konwersje)

17) Omówienie funkcji bezpiecznych i niebezpiecznych (problemy z przepełnieniem bufora)

18) Pisanie dużych programów i zastosowanie gnu make, autoconf i configure.

19) Strategie poszukiwania błędów i zastosowanie narzędzi typu debuger, valgrind.

Literatura:

Kernighan B. W., Ritchie D. M. Jezyk ANSI C. Warszawa, WNT 1988 (Norma)

S. Prata, Język C. Szkoła programowania. , Helion

Delannoy C. Cwiczenia z jezyka C. Warszawa, WNT 1993

Summit S. Programowanie w jezyku C FAQ, Helion, 2003

Loudon K. Algorytmy w C, Helion, 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- W1,W2,U1,U2,U3,U4

Kryteria oceniania:

60% punktów ocena 3

75% punktów ocena 4

90% punktów i więcej ocena 5

Osoby które zaliczą laboratorium na ocenę 5 są zwolnione z egzaminu

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium i projektu zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Michał Joachimiak, Michał Pierzchalski, Tomasz Piotrowski, Katarzyna Walczewska-Szewc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Michał Joachimiak, Miłosz Michalski, Michał Pierzchalski, Katarzyna Walczewska-Szewc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Michał Joachimiak, Miłosz Michalski, Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)