Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KK-ASP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z zakresu Języki programowania

Podstawowa znajomość Programowania Obiektowego

Znajomość języka C# oraz platformy .NET w stopniu umożliwiającym swobodne pisanie kodu źródłowego

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w laboratorium 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 godz.):

- przygotowanie do laboratorium 10 godzin.

- przygotowanie projektu zaliczeniowego 20 godzin.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - zna definicje związane z procesem wytwarzania oprogramowania - K_W05, K_W06, K_W08, K_W10

W02 - zna szczegółowo elementy platformy .NET Framework oraz .NET Core - K_W06

W03 - zna szczegółowo elementy platformy ASP.NET WebAPI, ASP.NET MVC oraz ASP.NET Core - K_W06

W04 - ma wiedzę ogólną na temat działania serwerów komputerowych - K_W03, K_W05

W05 - ma wiedzę szczególną na temat budowy i działania stron oraz aplikacji internetowych - K_W05, K_W06, K_W08

W06 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie działania narzędzi typu ORM - K_W06, K_W07

W07 - ma ogólną wiedzę budowania aplikacji wykorzystujących zewnętrzne serwisy, w tym również bazy relacyjne - K_W06, K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - potrafi dobrać właściwą technologię do zadanego problemu biznesowego dotyczącego utworzenia strony lub aplikacji internetowej - K_U13

U02 - umie posługiwać się językiem C# oraz narzędziami dostępnymi na platformie ASP.NET oraz ASP.NET Core w celu utworzenia pełnowartościowego produktu - K_U16, K_U17, K_U18

U03 - potrafi skonfigurować serwer i uruchomić na nim własną stronę lub aplikację internetową - K_U10, K_U13

U04 - potrafi zaprojektować i zaprogramować aplikację warstwową wraz z pełną komunikacją pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu - K_U17, K_U19

U05 - umie rozszerzyć działanie aplikacji o połączenie z zewnętrznymi usługami, w tym także bazami danych - K_U16, K_U17, K_U19

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - ma świadomość istoty bezpieczeństwa budowanych systemów komputerowych oraz ich potencjalnych skutków - K_K01

K02 - wie, jak należy tworzyć systemy komputerowe w grupie specjalistów oraz jakie mogą występować problemy przy ich tworzeniu - K_K03, K_K04

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft, ze szczególnym naciskiem na platformy ASP.NET WebAPI, ASP.NET MVC oraz ASP.NET MVC Core.

Laboratoria mają na celu nabycie umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania wykorzystującego sieć komputerową oraz budowy systemów wielowarstwowych.

Pełny opis:

Część teoretyczna:

1. Wprowadzenie teoretyczne do języka C# i platformy .NET (ze szczególnym naciskiem na używane komponenty i biblioteki platformy)

2. Wzorce projektowe i architektoniczne w systemach informatycznych

3. Wprowadzenie teoretyczne do platformy ASP.NET

Część ASP.NET Web API - zapoznanie z budową interfejsów API:

1. Struktura projektu

2. Zasady routingu

3. Klasy konfiguracyjne

4. Kontrolery i akcje

5. Wprowadzenie do technologi REST. Zapoznanie z programami Postman oraz Fiddler.

6. Swagger.io - generowanie dokumentacji API, testy API, generowanie serwera oraz klienta.

7. IIS - Internet information services - serwer aplikacji

8. ORM - użycie Entity Framework jako mechanizmu łączącego aplikację z bazą danych MS SQL.

9. Wzorzec repozytroium

10. Wzorzec DI - zapoznanie z Ninject

11. Asynchroniczność

12. Modele i walidacja

Część ASP.NET MVC - budowa pierwszej aplikacji internetowej:

1. Struktura projektu

2. Zasady routingu

3. Klasy konfiguracyjne

4. Kontrolery i akcje

5. Widoki i silnik Razor. Skrypty JavaScript

6. OAuth2 - mechanizmy autoryzacji

7. SSO + logowanie przez Social Media

8. Wzorzec DI - zapoznanie z Unity

9. Partial Views - widoki częściowe

10. Asynchroniczność. Mechanizm AJAX.

Część ASP.NET MVC Core:

1. Różnice w strukturach projektu

2. Mechanizmy konfiguracji

3. Razor pages and MVC views

4. Uwierzytelnianie i autoryzacja

Literatura:

1. Adam Freeman - ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie - Helion, 2015

2. Adam Freeman - ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie - Helion, 2018

3. Krzysztof Żydzik, Tomasz Rak - C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych - Helion, 2015

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- praca studenta na laboratorium - W01-W07, K01, K02

- projekt zaliczeniowy - U01-U05

Kryteria oceniania:

1. Aktywna praca podczas zajęć - 40% oceny

2. Projekt zaliczeniowy - 60% oceny

Ocena jest wystawiana na podstawie wyniku procentowego powyższych kryteriów:

ndst – poniżej 50%

dst – 51%-60%

dst plus- 61%-70%

db- 71%-80%

db plus- 81%-90%

bdb- 91%-100%

Pomimo projektów zaliczeniowych realizowanych w grupach 3-4 osobowych, każda osoba jest oceniana indywidualnie na podstawie prezentacji własnej części budowy aplikacji oraz odpowiedzi na zadane pytania podczas prezentacji działania projektu!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)