Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie mechaniczne z wykorzystaniem SolidWorks Simulation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KK-MMSOLID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Modelowanie mechaniczne z wykorzystaniem SolidWorks Simulation
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Automatyka i robotyka s1, Przedmioty ogólne do wyboru
Kursy komputerowe dla Fizyki Technicznej s2
Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Zaliczenie zajęć Podstawy projektowania (laboratorium) obejmujących podstawy modelowania 3D brył i złożeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD SolidWorks.

2. Zaliczenie przedmiotów z fizyki (wykład i ćwiczenia z fizyki dla danego kierunku, pracownia fizyczna).

3. Dostępność systemu komputerowego na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie SolidWorks Education Edition (osobista licencja) do wykorzystania poza zajęciami laboratorium komputerowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30h (laboratorium komputerowe).

Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do zaliczenia przedmiotu (wyszukiwanie i zapoznawanie się z materiałami)- 20h.

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania (opracowywanie zagadnien)- 20h.


Łącznie: 70h (2/3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Automatyka i robotyka:

W1: K_W02 - wiedza z zakresu mechaniki,

K_W03 - znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek,

W2: K_W04 - zrozumienie powiązań automatyki i robotyki z mechaniką,

W3 K_W05 - znajomość zagadanień dotyczących napędów mechanicznych,

W4: K_W07 - zrozumienie procesów projektowania układów mechanicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD i symulacyjnego,

W5: K_W11 - wiedza na temat niezawodności układów mechanicznych z punktu widzenia analizy wytrzymałości,

W6: K_W13 - wiedza dotycząca uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżyniera.


Informatyka stosowana:

W1: K_W02 - wiedza w zakresie fizyki (zwłaszcza mechaniki),


Fizyka techniczna (studia pierwszego stopnia):

W1: K_W01 - wiedza z zakresu matematyki, fizyki i technicznych zastosowań

fizyki niezbędna do modelowania obiektów i zjawisk,

K_W02 - znajomość praw mechaniki bryły sztywnej,

W4: K_W03 - zrozumienie roli symulacji komputerowych w procesie projektowania zagadnień inżynierskich,

K_W05 - znajomość oprogramowania do obliczeń technicznych,

W6: K_W10 - wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

W7: K_W12 - wiedza o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych (w powiązaniu z zagadnieniami analizy wytrzymałości).


Fizyka techniczna (studia drugiego stopnia):

W1: K_W01 - wiedza z matematyki i fizyki (mechaniki),

W6: K_W06 - znajomość i zrozumienie zasad ochrony wartości intelektualnej,

W5: K_W09 - wiedza o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych (w powiązaniu z zagadnieniami analizy wytrzymałości).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Automatyka i robotyka:

U1: K_U01 - pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł,

K_U03 - samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

U10:K_U04 - językowe w zakresie angielskiej terminologii dotyczącej

projektowania, pojęć mechanicznych i materiałoznawstwa,

U2: K_U05 - opracowywania dokumentacji dotyczącej rozwiązań zagadnień symulacyjnych,

U3: K_U07 - wykorzystania symulacji komputerowych do analizy układów mechanicznych,

U4: K_U08 - porównywania rozwiązań projektowych na bazie wyników symulacji,

U5: K_U09 - posługiwanie się narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów.


Informatyka stosowana:

U5: - wykorzystania komputerowego narzędzia projektowego i symulacyjnego.


Fizyka techniczna (studia pierwszego stopnia):

U3: K_U01 - modelowania zjawisk fizycznych z zakresu mechaniki,

U5: K_U03 - przeprowadzenia symulacji komputerowych w procesie projektowania zagadnień inzynierskich,

U1: K_U04 - pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł,


Fizyka techniczna (studia drugiego stopnia):

U3: K_U01 - zastosowania metody naukowej w rozwiązywaniu probemów i wnioskowaniu,

K_U03 - dokonywania krytycznej analizy wyników obliczeń teoretycznych,

U1: K_U04 - znajdowania niezbędnych informacji w literaturze fachowej (bazy danych i inne źródła),

U5: K_U06 - adaptacji wiedzy i metod fizyki do projektowania urządzeń z użyciem narzędzi komputerowych,

U2 K_U07 - tworzenia materiałów na potrzeby przedstawiania wyników badań,

K_U10 - językowe w zakresie angielskiej terminologii dotyczącej projektowania, pojęć mechanicznych i materiałoznawstwa.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Automatyka i robotyka:

K1: K_K01 - świadomość ograniczeń własnej wiedzy i konieczności dalszego kształcenia,

K2: K_K04 - zrozumienie regulacji i ograniczeń związanych z wykorzystaniem wiedzy i danych zgromadzonych przez innych (algorytmy analityczne, parametry materiałów),

K3: K_K05 - świadomość znaczenia modelowania i symulacji układów i procesów dla obniżenia kosztów prototypowania i produkcji,

K_K07 - planowanie i przewidywanie przebiegu realizacji zadań,

K_K08 - umiejętność samodzielnej pracy oraz współdziałania w zespole.


Informatyka stosowana:

K1: K_K01 - świadomość ograniczeń własnej wiedzy i konieczności dalszego kształcenia,

K2: K_K03 - zrozumienie regulacji i ograniczeń związanych z wykorzystaniem wiedzy i danych zgromadzonych przez innych (algorytmy analityczne, parametry materiałów),

K4/K5: K_K04 - planowanie i przewidywanie przebiegu realizacji zadań, umiejętność samodzielnej pracy oraz współdziałania w zespole.


Fizyka techniczna (studia pierwszego stopnia):

K1: K_K01 - świadomość ograniczeń własnej wiedzy i konieczności dalszego kształcenia,

K6: K_K02 - świadomość znaczenia modelowania i symulacji układów i procesów dla obniżenia kosztów prototypowania i produkcji,

K5: K_K03 - umiejętność samodzielnej pracy oraz współdziałania w zespole,

K4: K_K04, K_K05 - planowanie i przewidywanie przebiegu realizacji zadań,

K2: K_K06 - zrozumienie regulacji i ograniczeń związanych z wykorzystaniem wiedzy i danych zgromadzonych przez innych (algorytmy analityczne, parametry materiałów).


Fizyka techniczna (studia drugiego stopnia):

K1: K_K01 - świadomość ograniczeń własnej wiedzy i konieczności dalszego kształcenia,

K5: K_K02 - umiejętność samodzielnej pracy oraz współdziałania w zespole,

K2: _K03 - zrozumienie regulacji i ograniczeń związanych z wykorzystaniem wiedzy i danych zgromadzonych przez innych (algorytmy analityczne, parametry materiałów),

K4: K_K06 - planowanie i przewidywanie przebiegu realizacji zadań.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Poznanie działania i podstawowych możliwości elementów pakietu oprogramowania CAD-3D SolidWorks® służących do symulacji mechanicznych w zakresie analizy kinematycznej (ruchu) i dynamicznej (oddziaływań mechanicznych, w tym również ich skutków, np. odkształceń i naprężeń).

Pełny opis:

W ramach zajęć uczestnicy posiadający umiejętności obsługi podstawowych funkcji oprogramowania SolidWorks® poznają niektóre możliwości wykorzystania specjalistycznych części pakietu oprogramowania (Analiza ruchu i Simulation) do komputerowego modelowania problemów mechanicznych.

30-godzinny cykl zajęć laboratorium komputerowego (15 spotkań po 2 godziny lekcyjne) podzielony jest na dwie części.

Pierwsza poświęcona jest przykładom analizy ruchu obiektów i układów obiektów z uwzględnieniem zewnętrznych (pojedyncze obiekty) i wzajemnych oddziaływań (układy, czyli tzw. złożenia) z założeniem ich doskonałej sztywności. Narzędzia obliczeniowe pakietu (warianty Analizy ruchu) pozwalają m. in. na przewidywanie trajektorii i obliczanie zależności innych parametrów ruchu od czasu. W drugiej części uczestnicy poznają działanie wybranych funkcjonalności narzędzia Simulation pozwalających na wykorzystanie metod obliczeniowych tzw. elementów skończonych do analizy skutków oddziaływań zewnętrznych na części mechaniczne w postaci odkształceń i związanych z nimi naprężeń wewnętrznych materiałów (z uwzględnieniem ich znanych własności - informacji wbudowanych w oprogramowanie w formie bazy danych).

Praca nad każdym z podejmowanych zagadnień zorganizowana jest w kilkuetapową sekwencję złożoną z części:

- wstępnej (poświęconej wskazaniu podstawowych pojęć, wielkości i zalezności niezbędnych do świadomego korzystania z narzędzi obliczeniowych),

- instruktażowej (prezentacja sposobu użycia funkcjonalności oprogramowania ze śledzeniem i odtwarzaniem czynności przez uczestników samodzielnie na stanowiskach komputerowych),

- samodzielnej (polegającej na przeprowadzeniu przez uczestników analizy zaleconych zagadnień indywidualnie na stanowisku laboratoryjnym w pracowni i ewentualnej kontynuacji pracy poza zajęciami z użyciem oprogramowania zainstalowanego na prywatnie dostępnych komputerach); rozwiązanie części zagadnień połączone jest z przygotowaniem materiałów służących prezentacji wyników.

Literatura:

Materiały dotyczące oprogramowania dostępne za pośrednictwem stron polskiego dystrybutora (dps-software.pl) i producenta oprogramowania (solidworks.com, w języku angielskim) - w tym instrukcje obsługi, samouczki i inne materiały szkoleniowe dla użytkowników.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy przygotowują w ramach zajęć kilka zestawów materiałów prezentujących wyniki przeprowadzonych samodzielnie analiz symulacyjnych (U2, U1, U3, U5, K4, K5).

Stosowane formy:

(1) opracowanie zawierające krótką część wstępną - opis zagadnienia, rezultaty symulacji - wykresy i rysunki z komentarzami i ewnentualne wnioski); przy tej formie materiały składane są za pośrednictwem platformy Moodle IF;

(2) zreferowanie wyników na zajęciach z demonstracją materiałów innym uczestnikom z możliwością dyskusji nad nimi.

Każdemu z zadań odpowiada ustalona maksymalna wartość punktowa (np. 20) jaką można otrzymać za wzorowo przygotowane/zaprezentowane materiały. Ewentualne błędy lub braki treści wiążą się z obniżeniem punktacji.

Ocenie podlegają (w nawiasie podany jest udział w punktacji):

- kompletność materiałów (20%),

- poprawność merytoryczna treści (40%),

- staranność i terminowość przygotowania (40%).

Końcowa ocena zaliczeniowa ustalana jest przez zsumowanie liczby punktów uzyskanych ze wszystkich zadań i przeliczeniu procentowej wartości sumy (odniesionej do sumy punktacji maksymalnych) na ocenę w standardowej skali:

Punktacja (%)    Ocena

<50       2 (zajęcia niezaliczone)

50-59,99       3

60-69,99       3,5

70-79,99       4

80-89,99       4,5

>90       5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W celu wymiany informacji i archiwizacji materiałów przygotowywanych przez uczestników wymagana jest rejestracja na platformie Moodle IF.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W celu wymiany informacji i archiwizacji materiałów przygotowywanych przez uczestników wymagana jest rejestracja na platformie Moodle IF.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W celu wymiany informacji i archiwizacji materiałów przygotowywanych przez uczestników wymagana jest rejestracja na platformie Moodle IF.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W celu wymiany informacji i archiwizacji materiałów przygotowywanych przez uczestników wymagana jest rejestracja na platformie Moodle IF.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.