Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci bezprzewodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KK-SIECIBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Sieci bezprzewodowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie certyfikatu ukończenia Kursu komputerowego Cisco CCNA semestr 1. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie materiałów oraz dokumentacji technicznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45 h

- laboratorium 45 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45 h

- przygotowanie do zajęć – 20h

- przygotowanie do testów zaliczeniowych – 25h


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputerów, technik cyfrowych i teorii sygnałów wykorzystywanych w sieciach komputerowych (K_W01 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W02: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych (K_W01, K_W02 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer, (K_W01, K_W02 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu technologii sieciowych, (K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W05: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, (K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W06: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych (K_W01, K_W02, K_W05, K_W07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W07: potrafi opisać komunikację między hostami na tle modelu OSI (K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

W08: jest świadomy zagrożeń związanych z wykorzystywaniem sieci bezprzewodowych (K_W07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia).

W09: rozumie sposób działania i potrafi scharakteryzować:

- różne technologie wykorzystywane w sieciach bezprzewodowych,

- standardy IEEE 802.11,

- standard IEEE 802.16 WiMax,

- standard IEEE 802.15 Bluetooth,

- sposób działania sieci bezprzewodowej opartej o autonomiczny punkt dostępowy,

- sposób działania sieci bezprzewodowej wykorzystującej kontroler,

- wirtualną komórkę oraz wirtualny port.

(K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia).Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi podczas tworzenia i projektowania sieci oraz usług informatycznych dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne oraz prawne (K_U01 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

U02: potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji zaprojektować oraz zrealizować prostą sieć bezprzewodową (K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

U03: potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne podczas realizacji projektów (K_U04, K_U08, K_U11 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

U04: stosuje i rozumie potrzebę wykorzystywania różnych metod zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach informatycznych (K_U01, K_U08 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

U05: potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu sposobu działania sieci komputerowych interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U04, K_U07, K_U10, K_U11 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

U06: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej (K_U01, K_U05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

U07: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U02, K_U07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia)

U08: potrafi sformułować specyfikację dotyczącą prostych sieci informatycznych (K_U02, K_U06 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

U09: potrafi zastosować i skonfigurować:

- sieć LAN z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych,

- prosty, niezależny punkt dostępowy,

- podstawowe funkcje kontrolera umożliwiające współpracę z kilkoma punktami dostępowymi,

- rozgłaszane sieci bezprzewodowe z różnymi opcjami zabezpieczeń,

- zaawansowane funkcje kontrolera zapewniające precyzyjną kontrolę klientów podłączonych do sieci bezprzewodowej.

(K_U01, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii (K_K01, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

K02: rozumie zagrożenia płynące z wykorzystywania wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić strat finansowych użytkowników (K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

K03: ma świadomość problemów etycznych oraz praw autorskich (K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

K04: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania, potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych (K_K01, K_K02, K_K05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),

K05: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób (K_K01, K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia),


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- giełda pomysłów,

- laboratoryjna,

- obserwacji,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs dotyczący projektowania i tworzenia sieci bezprzewodowych, w tym również wykorzystujących kontrolery WLAN.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z technologią wykorzystywaną w sieciach bezprzewodowych. Jest on realizowany we współpracy z firmą Fortinet.

Kurs ten skierowany jest do osób, które uzyskały certyfikat kursu Cisco CCNA w zakresie semestru 1.

Większość materiałów i cała dokumentacja techniczna dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

W toku kursu prezentowana jest wiedza teoretyczna oraz realizowane będą ćwiczenia z zakresu technologii Wi-Fi. Podczas realizacji laboratoriów poruszane będą bardziej skomplikowane aspekty dotyczące zarówno samej transmisji bezprzewodowej jak i funkcjonowania sieci Wi-Fi w istniejącej infrastrukturze przewodowej sieci LAN.

Szczegółowe zagadnienia:

1) Technologie bezprzewodowe wykorzystywane w sieciach komputerowych (IEEE 802.11, IEEE 802.16 WiMax, IEEE 802.15 Bluetooth).

2) Sieć bezprzewodowa oparta na pojedynczym autonomicznym punkcie dostępowym.

3) Sieci bezprzewodowe wykorzystujące kilka punktów dostępowych, konfiguracja oraz problemy związane z ograniczeniami technicznymi.

4) Sieci bezprzewodowe wykorzystujące kontroler do zarządzania punktami dostępowymi.

5) Porównanie Technologii Meru Networks/Fortinet z innymi dostępnymi rozwiązaniami.

6) Sieć bezprzewodowa wykorzystująca wirtualną komórkę oraz wirtualny port.

7) Przegląd dostępnych punktów dostępowych ze względu na ilość obsługiwanych strumieni oraz typy dostępnych anten.

8) Konfiguracje kontrolera z wykorzystaniem platformy System Directory.

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych Windows, Linux

- posiadanie certyfikatu kursu Cisco CCNA w zakresie semestru 1,

- umiejętność czytania materiałów i specyfikacji technicznych w języku angielskim

Literatura:

1) Materiały szkoleniowe oraz dokumentacja techniczna Fortinet na platformach:

- www.merunetworks.com

- www.fortinet.com/meru/

2) Sieci bezprzewodowe wykorzystujące technologie wirtualnej komórki i wirtualnego portu na przykładzie Meru Networks, Mariusz Piwiński; Grzegorz Marczak, repozytorium.umk.pl/handle/item/2101

3) Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11, Mariusz Piwiński

repozytorium.umk.pl/handle/item/4427

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć polega na wykonaniu szeregu laboratoriów oraz zaliczeniu egzaminu końcowego obejmującego zakres ćwiczeń laboratoryjnych oraz przedstawianą wiedzę teoretyczną.

Uczestnicy, którzy zaliczą egzamin końcowy z wynikiem nie gorszym niż 80% otrzymają certyfikat firmy Fortinet potwierdzający ukończenie kursu.

- bieżące zajęcia wraz z wykonywanymi zadaniami obejmują efekty przedmiotowe W01-W09, U01-U09, K01-K05,

- egzamin końcowy (test on-line, pytania zamknięte) obejmują efekty przedmiotowe W01-W10,

Kryteria oceniania:

W zależności od uzyskanego wyniku na egzaminie końcowym studenci otrzymują następujące oceny:

0-49% ndst

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.