Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KKCCNA-RS-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka Techniczna s2, specj.: Informatyka stosowana. Przedmioty do wyboru
Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu komputerowego Cisco CCNA semestr 1 lub zaliczone zajęcia z sieci komputerowych 0800-SIECI.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 h

- laboratorium 60 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 90 h

- przygotowanie do zajęć – 30h

- realizacja zadań, projektów – 10h

- przygotowanie do testów zaliczeniowych – 50h


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputerów, technik cyfrowych i teorii sygnałów wykorzystywanych w sieciach komputerowych (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W02: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer, (K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu technologii sieciowych, (K_W03, K_W05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W05: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, (K_W05, K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W06: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych, (K_W11, K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W07: potrafi opisać komunikację między hostami na tle modelu OSI, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W08: potrafi opisać podstawową architekturę serwisów WWW (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

W09: jest świadomy zagrożeń związanych z wykorzystywaniem architektury WWW (K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia).

W10: potrafi opisać:

- sposób obsługi pakietów przez router,

- routing statyczny i dynamiczny,

- protokoły typu "wektora dystansu" oraz "stanu łącza",

- protokoły RIP oraz OSPF,

- mechanizm działania translacji adresów IPv4.

(K_W05, K_W08, K_W11 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia).Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi podczas tworzenia i projektowania sieci oraz usług informatycznych dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne oraz prawne (K_U07 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U02: potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji zaprojektować oraz zrealizować prostą sieć komputerową (K_U01, K_U04, K_U10, KU_13, KU_19 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U03: potrafi wykorzystywać narzędzie programistyczne w realizacji projektów (K_U10, KU22 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U04: stosuje i rozumie potrzebę wykorzystywania różnych metod zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach informatycznych (K_U18, K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U05: potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu sposobu działania sieci komputerowych , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U03, K_U05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),,

U06: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej (K_U23, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U07: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U24, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U08: potrafi sformułować specyfikację dotyczącą prostych sieci informatycznych (K_U19, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U09: potrafi zastosować i skonfigurować:

- routing statyczny,

- mechanizmy CIDR oraz VLSM,

- protokół routingu RIP w wersji 1 i 2,

- protokół routingu OSPF,

- dystrybucję tras statycznych i trasy domyślnej przy użyciu różnych protokołów routingu,

- listę kontroli dostępu ACL,

- usługę DHCP.

(K_U13, KU_14, KU_15, KU_18 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii (K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K02: rozumie zagrożenia płynące z wykorzystywania wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić strat finansowych użytkowników (K_K01, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K03: ma świadomość problemów etycznych oraz praw autorskich (K_K02 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K04: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania, potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych (K_K02, K_K04, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K05: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób (K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- giełda pomysłów,

- laboratoryjna,

- obserwacji,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs dotyczący podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych. Jest to drugi z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco CCNA.

Pełny opis:

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials jest drugim z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco Certyfied Network Associate (CCNA). Wprowadza on uczestników Programu Akademii w zagadnienia związane z konfiguracją przełączników routerów oraz protokołami routingu.

Kurs ten skierowany jest do osób, które uzyskały certyfikat ukończenia kursu CCNA w zakresie semestru 1. Obejmuje on architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności. Ponadto zapoznają się ze sposobem działania routingu statycznego i dynamicznego z uwzględnieniem protokołów routingu takich jak RIPv1, RIPv2 oraz OSPF. Podczas zajęć omówione zostaną również zagadnienia związane z routingiem sieci VLAN, listami kontroli dostępu, protokołem DHCP oraz translacją adresów IPv4.

Podczas zajęć uczestnicy realizują szereg ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystujących zarówno rzeczywisty sprzęt jak i narzędzia interaktywne.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Wprowadzenie do sieci przełączanych

2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania

3. Sieci wirtualne LAN (VLAN)

4. Podstawy routingu

5. Routing między sieciami VLAN

6. Routing statyczny

7. Routing dynamiczny

8. Jednoobszarowy protokół OSPF

9. Listy kontroli dostępu (ACL)

10. Dynamiczna konfiguracja (DHCP)

11. Translacja adresów sieciowych dla IPv4

Uczestnicy zajęć są pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie e-learningowej.

Kurs jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych Windows, Linux

- zaliczenie zajęć z przedmiotu Cisco CCNA Routing and Switching; Introduction to Networks Sieci komputerowe 0800-SIECI

- zalecana umiejętność czytania materiałów i specyfikacji technicznych w języku angielskim

Literatura:

- Materiały Akademii Cisco na platformie cisco.netacad.com

- Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson ; przekł. z jęz. ang. Maciej Baranowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

- Routing and Switching Essentials Companion Guide, Cisco Networking Academy, ISBN-10: 1587133180, Cisco Press, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć polega na zdaniu jedenastu egzaminów cząstkowych (on-line) – dotyczących każdego rozdziału, zdaniu egzaminów praktycznych w symulatorze Packet Tracer, wykonaniu szeregu laboratoriów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego teoretycznego (on-line) i praktycznego obejmującego zakres ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie egzaminy on-line odbywają się w wybranym przez uczestnika kursu języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z wynikiem nie gorszym niż 80% otrzymają certyfikat ukończenia kursu uprawniający do kontynuacji nauki na kolejnym kursie Cisco CCNA R&S.

- bieżące zajęcia obejmują efekty przedmiotowe W01-W10, U01-U09, K01-K05,

- egzaminy teoretyczne (test on-line, pytania zamknięte i otwarte) obejmują efekty przedmiotowe W01-W10,

- egzaminy w symulatorze Packet Tracer obejmują efekty przedmiotowe U01-U09,

- projekt obejmuje efekty przedmiotowe U01-U09

Kryteria oceniania:

Sumaryczna liczba punktów stanowi ważoną sumę punktów uzyskanych ze wszystkich zaliczeń, co przekłada się na następujące oceny:

0-59% ndst

60-79% dst

80-89% dst+

90-92% db

93-95% db+

96-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)