Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KKCCNA-RS-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 3
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Kursy komputerowe dla Fizyki Technicznej s2
Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu komputerowego Cisco CCNA semestr 2.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 h

- laboratorium 60 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 90 h

- przygotowanie do zajęć – 30h

- realizacja zadań, projektów – 10h

- przygotowanie do testów zaliczeniowych – 50h


Łącznie:150 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputerów, technik cyfrowych i teorii sygnałów wykorzystywanych w sieciach komputerowych (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W02: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer, (K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu technologii sieciowych, (K_W03, K_W05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W05: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, (K_W05, K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W06: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych, (K_W11, K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05, K_W07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W02, K_W06, K_W08, K_W09 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W07: potrafi opisać komunikację między hostami na tle modelu OSI, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W08: potrafi opisać podstawową architekturę serwisów WWW i innych typowych usług sieciowych (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05, Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

W09: jest świadomy zagrożeń związanych z wykorzystywaniem architektury WWW (K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia).

W10: potrafi opisać:

- działanie zagregowanego łącza sieciowego,

- działanie protokołu STP,

- działanie protokołu VTP,

- różne standardy i konfiguracje sieci WiFi,

- działanie wieloobszarowego protokołu OSPF,

- działanie wieloobszarowego protokołu EIGRP.

(K_W05, K_W08, K_W11 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia).Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi podczas tworzenia i projektowania sieci oraz usług informatycznych dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne oraz prawne (K_U07 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U03, K_U07 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

U02: potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji zaprojektować oraz zrealizować prostą sieć komputerową (K_U01, K_U04, K_U10, KU_13, KU_19 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U03: potrafi wykorzystywać narzędzie programistyczne w realizacji projektów (K_U10, KU22 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U04, K_U08, K_U11 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U04: stosuje i rozumie potrzebę wykorzystywania różnych metod zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach informatycznych (K_U18, K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U08 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U05: potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu sposobu działania sieci komputerowych , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U03, K_U05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U04, K_U07, K_U10, K_U11 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U02, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U06: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej (K_U23, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia K_U01, K_U05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U09 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

U07: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U24, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U02, K_U07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U07, K_U10 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

U08: potrafi sformułować specyfikację dotyczącą prostych sieci informatycznych (K_U19, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U02, K_U06 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U09: potrafi zastosować i skonfigurować:

- redundantną sieć LAN,

- zagregowane łącza sieciowe,

- protokół VTP na przełącznikach sieciowych,

- protokół STP w różnych jego wersjach,

- prostą sieć bezprzewodową,

- sieć wykorzystującą wieloobszarowy protokół OSPF,

- sieć wykorzystującą wieloobszarowy protokół EIGRP,

(K_U13, KU_14, KU_15, KU_18 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii (K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K01, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K02: rozumie zagrożenia płynące z wykorzystywania wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić strat finansowych użytkowników (K_K01, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01, K_K02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K03: ma świadomość problemów etycznych oraz praw autorskich (K_K02 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K04: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania, potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych (K_K02, K_K04, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K01, K_K02, K_K05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01, K_K03 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K05: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób (K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K01, K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01, K_K02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- giełda pomysłów,

- laboratoryjna,

- obserwacji,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs dotyczący zaawansowanych aspektów projektowania i tworzenia sieci komputerowych. Jest to trzeci z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco CCNA.

Pełny opis:

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching: Skalowanie sieci jest trzecim z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco Certyfied Network Associate (CCNA). Wprowadza on uczestników Programu Akademii w zaawansowane zagadnienia związane z konfiguracją i obsługą sieci komputerowych.

Kurs ten skierowany jest do osób, które uzyskały certyfikat ukończenia kursu Cisco CCNA w zakresie semestru 2. Jego celem jest przedstawienie architektury, komponentów oraz rozwiązań stosowanych w wielkich i złożonych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się konfigurować i wykorzystywać zaawansowane funkcje routerów i przełączników sieciowych. Poznają oni technologie związane z redundancją i agregacją połączeń sieciowych, sieciami bezprzewodowymi oraz wieloobszarowymi protokołami routingu (OSPF i EIGRP). W toku kursu prezentowana jest zarówno wiedza praktyczna, jak również bardziej skomplikowane aspekty teoretyczne.

Podczas zajęć uczestnicy realizują szereg ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystujących rzeczywisty sprzęt oraz narzędzia interaktywne.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych

2. Redundancja w sieciach LAN

3. Agregacja łączy

4. Sieci bezprzewodowe LAN

5. Dostosowywanie i rozwiązywanie problemów z jednoobszarowym protokołem OSPF

6. Wieloobszarowy protokół OSPF

7. Protokół EIGRP

8. Zaawansowana konfiguracja EIGRP, rozwiązywanie problemów

9. Obrazy IOS i licencjonowanie

Uczestnicy zajęć są pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie e-learningowej.

Kurs jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych Windows, Linux

- zaliczenie zajęć z przedmiotu Cisco CCNA Routing and Switching; Routing and Switching Essentials 0800-KKCCNA-RS-2

- zalecana umiejętność czytania materiałów i specyfikacji technicznych w języku angielskim

Literatura:

- Materiały Akademii Cisco na platformie cisco.netacad.com

- Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 3 : Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe/ Wayne Lewis; przekł. z jęz. ang. Stanisław Piech, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

- Scaling Networks Companion Guide, Cisco Networking Academy, ISBN-10: 1-58713-328-8, Cisco Press, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć polega na zdaniu jedenastu egzaminów cząstkowych (on-line) – dotyczących każdego rozdziału, zdaniu egzaminów praktycznych w symulatorze Packet Tracer, wykonaniu szeregu laboratoriów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego teoretycznego (on-line). Wszystkie egzaminy on-line odbywają się w wybranym przez uczestnika kursu języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z wynikiem nie gorszym niż 80% otrzymają certyfikat ukończenia kursu uprawniający do kontynuacji nauki na kolejnym kursie Cisco CCNA R&S.

- bieżące zajęcia obejmują efekty przedmiotowe W01-W10, U01-U09, K01-K05,

- egzaminy teoretyczne (test on-line, pytania zamknięte i otwarte) obejmują efekty przedmiotowe W01-W10,

- egzaminy w symulatorze Packet Tracer obejmują efekty przedmiotowe U01-U09,

Kryteria oceniania:

Sumaryczna liczba punktów stanowi ważoną sumę punktów uzyskanych ze wszystkich zaliczeń, co przekłada się na następujące oceny:

0-59% ndst

60-79% dst

80-89% dst+

90-92% db

93-95% db+

96-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)