Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KKCCNA-RS-4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 4
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Kursy komputerowe dla Fizyki Technicznej s2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu komputerowego Cisco CCNA semestr 3.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 h

- laboratorium 60 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 90 h

- przygotowanie do zajęć – 30h

- realizacja zadań, projektów – 10h

- przygotowanie do testów zaliczeniowych – 50h


Łącznie:150 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputerów, technik cyfrowych i teorii sygnałów wykorzystywanych w sieciach komputerowych (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana; K_W01 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W02: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer, (K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu technologii sieciowych, (K_W03, K_W05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W05: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, (K_W05, K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W06: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych, (K_W11, K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05, K_W07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W02, K_W06, K_W08, K_W09 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W07: potrafi opisać komunikację między hostami na tle modelu OSI, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

W08: potrafi opisać podstawową architekturę serwisów WWW i innych typowych usług sieciowych (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05, Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

W09: jest świadomy zagrożeń związanych z wykorzystywaniem architektury WWW (K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia).

W10: potrafi opisać:

- różne metody szyfrowania przesyłanych danych,

- działanie i wskazać zalety stosowania tunelowania oraz technologii VPN,

- protokołu IPSec,

- i porównać ze sobą różne technologie WAN,

- ograniczenia związane z wyborem technologii dostępowej,

- metody monitorowania sieci i opisać typowe wykorzystywane w tym celu narzędzia.

(K_W05, K_W08, K_W11, K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_W01, K_W02, K_W05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_W01, K_W03, K_W05, K_W06 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia).Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi podczas tworzenia i projektowania sieci oraz usług informatycznych dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne oraz prawne (K_U07 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U03, K_U07 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

U02: potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji zaprojektować oraz zrealizować prostą sieć komputerową (K_U01, K_U04, K_U10, KU_13, KU_19 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U03: potrafi wykorzystywać narzędzia programistyczne w realizacji projektów (K_U10, KU22 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U04, K_U08, K_U11 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U04: stosuje i rozumie potrzebę wykorzystywania różnych metod zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach informatycznych (K_U18, K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U08 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U05: potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu sposobu działania sieci komputerowych , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U03, K_U05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U04, K_U07, K_U10, K_U11 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U02, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U06: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej (K_U23, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U09 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

U07: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U24, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U02, K_U07 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U07, K_U10 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia)

U08: potrafi sformułować specyfikację dotyczącą prostych sieci informatycznych (K_U19, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U02, K_U06 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

U09: potrafi zastosować i skonfigurować:

- łącze sieciowe z wykorzystaniem technologii WAN, tak aby zapewnić odpowiednie parametry transmisji dla podłączanej sieci LAN,

- połączenia punkt-punkt,

- protokół Frame Relay,

- szyfrowany kanał komunikacyjny,

- monitorowanie sieci przy pomocy typowych narzędzi,

- łącza szeregowe,

- łącza szerokopasmowe.


(K_U13, KU_14, KU_15, KU_18 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_U01, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_U01, K_U03, K_U04 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii (K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K01, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K02: rozumie zagrożenia płynące z wykorzystywania wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić strat finansowych użytkowników (K_K01, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01, K_K02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K03: ma świadomość problemów etycznych oraz praw autorskich (K_K02 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K04: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania, potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych (K_K02, K_K04, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K01, K_K02, K_K05 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01, K_K03 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),

K05: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób (K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia; K_K01, K_K02, K_K03 Informatyka Stosowana, studia drugiego stopnia; K_K01, K_K02 Fizyka Techniczna, studia drugiego stopnia),Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- giełda pomysłów,

- laboratoryjna,

- obserwacji,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching: Connecting Networks dotyczący projektowania i tworzenia sieci ze szczególnym uwzględnieniem technologii WAN. Jest to czwarty kurs prowadzący do uzyskania certyfikatu Cisco CCNA.

Pełny opis:

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching: Connecting Networks jest ostatnim z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco Certyfied Network Associate (CCNA). Wprowadza on uczestników Programu Akademii w zagadnienia związane z technologiami WAN, łączami szerokopasmowymi, bezpieczeństwem i monitoringiem sieci.

Kurs ten skierowany jest do osób, które uzyskały certyfikat ukończenia kursu Cisco CCNA w zakresie semestru 3. Swoim zakresem obejmuje on technologie sieci WAN oraz usługi niezbędne do spójnego działania złożonych sieci komputerowych. Podczas zajęć przedstawione zostaną kryteria wyboru urządzeń i technologii WAN niezbędnych do zaspokojenia wymogów stawianych sieciom. Słuchacze poznają sposoby konfiguracji i diagnozowania problemów urządzeń sieciowych oraz rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z protokołami warstwy łącza danych. Zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia rozwiązań IPSec i VPN w złożonej sieci komputerowej.

Podczas zajęć uczestnicy realizują szereg ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystujących zarówno rzeczywisty sprzęt jak i narzędzia interaktywne.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Projektowanie sieci hierarchicznej

2. Przyłączanie do sieci WAN

3. Połączenia punkt-punkt

4. Frame Relay

5. Translacja adresów sieciowych IPv4

6. Rozwiązania szerokopasmowe

7. Bezpieczeństwo w komunikacji sieciowej

8. Monitorowanie sieci

9. Rozwiązywanie problemów w sieci

Uczestnicy zajęć są pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie e-learningowej.

Kurs jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych Windows, Linux

- zaliczenie zajęć z przedmiotu Kurs komputerowy Cisco CCNA Routing and Switching; Scaling Networks : 0800-KKCCNA-RS-3

- zalecana umiejętność czytania materiałów i specyfikacji technicznych w języku angielskim

Literatura:

- Materiały Akademii Cisco na platformie cisco.netacad.com

- Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 3 : Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe/ Wayne Lewis; przekł. z jęz. ang. Stanisław Piech, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

- Connecting Networks Companion Guide, Cisco Networking Academy, ISBN-13: 9781587133329, Cisco Press 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć polega na zdaniu jedenastu egzaminów cząstkowych (on-line) – dotyczących każdego rozdziału, zdaniu egzaminów praktycznych w symulatorze Packet Tracer, wykonaniu szeregu laboratoriów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego teoretycznego (on-line) i praktycznego obejmującego zakres ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie egzaminy on-line odbywają się w wybranym przez uczestnika kursu języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z wynikiem nie gorszym niż 80% otrzymają certyfikat ukończenia kursu uprawniający do kontynuacji nauki na kolejnym kursie Cisco CCNA R&S.

- bieżące zajęcia obejmują efekty przedmiotowe W01-W10, U01-U09, K01-K05,

- egzaminy teoretyczne (test on-line, pytania zamknięte i otwarte) obejmują efekty przedmiotowe W01-W10,

- egzaminy w symulatorze Packet Tracer obejmują efekty przedmiotowe U01-U09,

- projekt obejmuje efekty przedmiotowe U01-U09,

Kryteria oceniania:

Sumaryczna liczba punktów stanowi ważoną sumę punktów uzyskanych ze wszystkich zaliczeń, co przekłada się na następujące oceny:

0-59% ndst

60-79% dst

80-89% dst+

90-92% db

93-95% db+

96-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.