Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Klasyczna teoria pola

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KLTPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasyczna teoria pola
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2. Przedmioty specjalistyczne do wyboru
Przedmioty z fizyki do wyboru dla Astronomii s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość fizyki ogólnej, analizy matematycznej i algebry na poziomie studiów fizyki 1. stopnia.

Całkowity nakład pracy studenta:

130 godzin lekcyjnych, w tym:

– 65 godzin udziału w wykładach (30 godz.) i ćwiczeniach rachunkowych (30 godz.) oraz indywidualne konsultacje (5 godz.)

– 65 godzin pracy własnej – przygotowania do zajęć (35 godzin) i do egzaminu (30 godzin).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student

W1: zna rachunek tensorowy,

W2: zna równania pola Einsteina, ich rozwiązania w najprostszych przypadkach (na zewnątrz i wewnątrz materii) i podstawowe efekty ogólnej teorii względności.


Efekty te wpisują się odpowiednio w efekty kierunkowe K_W02 i K_W01 dla fizyki 2. stopnia.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować metody matematyczne do sformułowania i rozwiązania elementarnych problemów ogólnej teorii względności

(wpisuje się w efekt kierunkowy dla K_U01 dla fizyki 2. stopnia).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: rozumie potrzebę dalszego kształcenia się,

K2: potrafi pracować indywidualnie.


Efekty te wpisują się odpowiednio w efekty kierunkowe K_K01 i K_K02 dla fizyki 2. stopnia.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z ogólną teorią względności Alberta Einsteina. Zanim jednak wprowadzone zostaną równania Einsteina i zaprezentowane ich rozwiązania dla szczególnie interesujących (choć najprostszych) przypadków w próżni i wewnątrz materii, słuchacze otrzymują odpowiednie przygotowanie z rachunku tensorowego i geometrii Riemanna.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1) Wprowadzenie do rachunku tensorowego,

2) Tensor metryczny, tensor krzywizny, tensor Ricciego, stała krzywizny,

3) Linie geodezyjne,

4) Przestrzenie symetryczne, wektory Killinga, zasady zachowania,

5) Zasady względności,

6) Szczególna teoria względności,

7) Zasada Macha, zasada równoważności, zasada ogólnej kowariantności,

8) Równania pola Einsteina,

9) Rozwiązanie równań Einsteina w próżni – rozwiązanie Schwarzschilda,

10) Mierzalne efekty ogólnej teorii względności – ugięcie promieni świetlnych, precesja perihelium, przesunięcie ku czerwieni,

11) Rozwiązania równań wewnątrz materii – metryka Robertsona-Walkera, rozwiązania Friedmanna, modele kosmologiczne,

12) Fale grawitacyjne.

Literatura:

B. F. Schutz, Wstęp do ogólnej teorii względności (PWN, Warszawa 1995)

J. Foster i J. D. Nightingale, Ogólna teoria względności (PWN, Warszawa 1985)

S. Bażański, Klasyczna teoria pola (PWN, Łódź, Warszawa 1956)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych oraz wyniku egzaminu.

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach oraz ocen z zaplanowanych dwóch kolokwiów.

Egzamin jest pisemny.

Egzamin oraz kolokwia sprawdzają osiągnięcie efektów W1, W2, U1 oraz K2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bylicki
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bylicki
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)