Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komputerowe systemy sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KSS-Lab
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komputerowe systemy sterowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektrotechniki, podstaw elektroniki, znajomość napędów elektrycznych, umiejętność programowania komputerów, zaliczony wykład z komputerowych systemów sterowania.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(siatka 2017/18)

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- udział w laboratoriach – 36 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (39 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 19 godz.

- czytanie literatury – 20 godz.

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


(od siatki 2018/19)

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- udział w laboratoriach – 36 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (24 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 9 godz.

- czytanie literatury – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Umie programować sterowniki PLC, panele HMI z układami wejściowymi i wyjściowymi (we/wy cyfrowe i analogowe) - K_W05.


W2: Posiada wiedzę z zakresu programowania komputerów przemysłowych i PAC - K_W05.


W3: Umie programować napędy oraz układy pneumatyki współpracujące z PLC - K_W05.


W4: Posiadają praktyczną wiedzę z zakresu komunikacji przemysłowej (Ethernet, CAN) - K_W04.


W5: Posiada wiedzę z zakresu układów sterowania rozproszonego - K_W04, K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Na podstawie dokumentacji, potrafi skonfigurować systemy automatyki przemysłowej, wykorzystując sterownik PLC oraz czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych - K_U01, K_U12.


U2: Ma świadomość, iż opracowanie złożonego systemu sterowania wiąże się z koniecznością pogłębiania wiedzy i samokształcenia się - KU_03.


U3: Potrafi opracować dokumentację (w tym schematy elektryczne) zawierającą krytyczne porównanie zaproponowanych rozwiązań - K_U05, K_U08.


U4: Potrafi porównać rozwiązania projektowe układów automatyki ze sterownikami PLC ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne - K_U08, K_U14.


U5: Potrafi programować różne sterowniki PLC wg normy IEC 61131-3 - K_U11.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, potrafi określić zadania, które pozwolą zgłębić zadany temat - K_K01, K_K02.


K2:Rozumie społecznych aspekty praktycznego stosowania wiedzy z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych oraz związanej z tym odpowiedzialności i wpływu na środowisko - K_K03, K_K05.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne.

Student odbywa 6 ćwiczeń laboratoryjnych, każde w wymiarze 6 godz.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie się układami sterowania stosowanymi w przemyśle. Pracownia jest uzupełnieniem wykładów z przedmiotu Komputerowe Systemy Sterowania. Na pracowni studenci zapoznają się z układami sterowania opartymi o komputery PC i sterowniki PLC. W ramach ćwiczeń realizowane jest programowanie sterowników PLC i komputerów PC.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują (6 stanowisk):

1. Stanowisko 1 „Szafa sterownicza z PLC CompactLogix”

Zapoznanie się z układem sterowania wyposażonym w sterownik

CompactLogix, z dodatkowymi układami wejścia i wyjścia,

napędem PowerFlex i układem pneumatyki. Wewnętrzna

komunikacja - Ethernet (firma Rockwell). Programowanie

sterownika.

2. Stanowisko 2 „Sterownik PLC typu MicroLogix 1400 z panelem

operator-skim PanelView Plus 600”.

Programowanie sterowników MicroLogix pracujących w sieci

lokalnej (firma Rockwell).

3. Stanowisko 3 „Sterownik PLC firmy Rockwell typu FlexLogix

-sterowanie rozproszone”.

Zapoznanie się z układem sterowania rozproszonego wyposażonym

w sterownik FlexLogix z dodatkowymi układami wejścia i wyjścia

oraz monitorem HMI z magistralami komunikacyjnymi Ethernet

i CAN (firma Rockwell). Programowanie sterownika.

4. Stanowisko 4 „Układ sterowania ze sterownikiem programowalnym

Vision 260”.

Zapoznanie się ze sterownikiem PLC firmy Unitronix,

programowanie wirtualnej maszyny wyposażonej w napędy

skokowe.

5. Stanowisko 5 „Sterownik PLC firmy Simens typu S7-1200

z panelami operatorskimi”.

Zapoznanie się z układem sterowania rozproszonego opartego

o sterownik PLC S7-1200, serwonapęd i monitor HMI (firma

Siemens). Wewnętrzna komunikacja Profinet (Ethernet).

Programowanie sterownika.

6. Stanowisko 6 „Układ sterowania zintegrowanego z komputerem PC

i kartami rozszerzeń Wejścia-wyjścia cyfrowe i analogowe z

optoizolacją”

Zapoznanie się ze sterowaniem zintegrowanym opartym o

komputer PC z kartami wejść i wyjść analogowych i dyskretnych,

programowanie stanowiska.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Opis stanowisk wraz z literaturą dostarczony przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne.

2. Dokumentacja techniczna i materiały katalogowe producentów sterowników i kart rozszerzeń komputerów PC.

3. Literatura związana z wykładami - Komputerowe Systemy Sterowania.

4. Literatura firmowa Siemens, Rockwell:

http://www.automatyka.siemens.pl/solutionandproducts_i/8860.htm#SIMATICS7

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/document/webassets/browse_category.hcst

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Projekty zaliczeniowe z laboratorium – W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2

Kryteria oceniania:

Laboratorium:

Realizacja każdego ćwiczenia jest oceniana oceną cząstkową: 2.0; 3.0; 3.5, 4.0; 4.5; 5.0. Ocena 2.0 (niedostateczna) oznacza niezaliczenie ćwiczenia. Na ocenę wpływa przede wszystkim stopień realizacji ćwiczenia tzn. ile zadań przewidzianych do realizacji w ramach danego ćwiczenia zostało zrealizowane oraz w jakim stopniu wymagania postawione przez prowadzącego zostały spełnione. Ponadto pod uwagę brany jest styl programowania (np. czy użyto odpowiednich funkcji) oraz wiedza z zakresu realizowanego zadania (np. znajomość zagadnień niezbędnych do poprawnej realizacji zadania, znajomość oprogramowania).

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych (innych niż 2):

3.0 – 3.4 – dst

3.41 – 3.8 – dst+

3.81 – 4.2 – db

4.21 – 4.6 – db+

4.61 – 5.0 – bdb

Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen (innych niż 2) ze wszystkich zadań.

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Gahbler, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Gahbler, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Koźliński, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Koźliński, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)