Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astrofizyka dżetów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-ASDZET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka dżetów
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Strona przedmiotu: http://galaxy.astro.uni.torun.pl/~kat/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza astronomiczna, w szczególności wiedza z zakresu radioastronomii, badań w zakresie widzialnym oraz obserwacji prowadzonych w wysokich energiach. Dodatkowo wymagane są podstawy ogólnej teorii względności oraz wiedza o typach i własnościach cząstek elementarnych.


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela to 30 godzin wykładu.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną: 30 godzin na utrwalenie i poszerzenie wiedzy, na podstawie proponowanych źródeł.

3. Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu końcowego to 30 godzin.

4. Praktyki nie są przewidziane.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu tego kursu student:

- potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie źródła astrofizyczne, w których generowane są dzety (K_W06),

- zna specyficzne efekty obserwowane w promieniowaniu danego typu źródeł i potrafi wyjaśnić czym są powodowane (K_W06),

- wie jak opisać podstawowe procesy fizyczne zachodzące w dżetach (K_W02, K_W05),

- zna podstawowe założenia modeli astrofizycznych wykorzystywanych do opisu promieniowania dżetów, (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu tego kursu student:

- potrafi opisać matematycznie wszystkie ważniejsze procesy fizyczne, które są obserwowane w dżetach astrofizycznych (K_U01, K_U02),

- zdolny jest przygotować i przedstawić referat popularnonaukowy na temat wybranego typu źródeł w których występują dżety (K_U08)

- potrafi podjąć dalsze zgłębianie wiedzy o dżetach astrofizycznych na podstawie profesjonalnych prac naukowych (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu tego kursu student:

- zna ograniczenia własnej wiedzy ale wie gdzie może uzyskać więcej informacji na wybrany tema (K_K01)

- potrafi formułować własne opinie na temat wyników aktualnych oraz przeszłych badań naukowych i potrafi te opinie odpowiednio uzasadnić (K_K04),

- posiada umiejętność wytłumaczenia zjawisk omawianych w trakcie wykładu osobie, która posiada jedynie podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i astronomii (K_K04)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Jest to wykład monograficzny, prowadzony co dwa lata. W trakcie wykładu prezentowane są źródła astronomiczne, które generują wyrzuty materii w postaci dżetów. Tłumaczone są również różne modele powstawiana dżetów, procesy które odpowiadają z przyspieszanie cząstek w dżetach oraz jak powstaje promieniowanie dżetów.

Pełny opis:

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu:

- opis oraz charakterystyka promieniowania obiektów astrofizycznych, w których obserwowane są dżety, w szczególności omówienie: aktywnych jąder galaktyk, mikrokwazarów, rozbłysków gamma, mgławic pulsarowych, młodych obiektów gwiazdowych oraz mgławic planetarnych,

- efekty związane z podświetlnym ruchem komponentów dżetu,

- procesy odpowiedzialne za odzyskiwanie energii z rotujących czarnych dziur (proces Penrose, Blandforda-Znajka itd.),

- badanie procesów przyspieszania cząstek na podstawie analizy promieniowania dżetów,

- charakterystyka procesów fizycznych odpowiedzialnych za promieniowanie dżetów,

- prosty model emisji w przypadku jednorodnego fragmentu dżetu,

- model emisji stożkowego, niejednorodnego dżetu.

Literatura:

Literatura:

M. Jaroszyński "Galaktyki i budowa Wszechświata"

C. M. Urry & P. Padovani "Unified Schemes for

Radio-Loud Active Galactic Nuclei", PASP 107, 715, 1995

M. Longair "High energy astrophysics",

Cambridge U Press, 1992

G. B. Rybicki & A. P. Lightman "Radiative

Processes in Astrophysic", New York, Wiley-Interscience, 1979

Oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych, do których

referencje podawane są na bieżąco w trakcie trwania

wykładu.

Po wykładzie udostępnione będą również wszystkie slajdy użyte w jego trakcie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie, jednego, końcowego egzaminu ustnego. W trakcie egzaminu należy omówić trzy z zagadnień prezentowanych w trakcie wykładu. Zagadnienia te mogą mieć charakter opisowy lub wyliczeniowy, gdzie trzeba będzie przedstawić/wyprowadzić matematyczny opis danego zjawiska fizycznego. Zagadnienia punktowane są pod względem trudności, ocena pozytywna wymaga co najmniej 50% całkowitej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)