Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa 2D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-GRK2-DY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa 2D
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~milosz/Graf2D/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu "Podstawy grafiki komputerowej" - 0800-POGRAK.

Grafika 2D jest kontynuacją ww. kursu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w części laboratoryjnej – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu i laboratorium 18 godz.

- przygotowanie do egzaminu 12 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Posiada wiedzę z zakresu grafiki cyfrowej - rastrowej i wektorowej, tworzenia i zaawansowanej obróbki obrazów cyfrowych.

W02: Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer z wykorzystaniem grafiki cyfrowej.

W03: Zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych z zakresu obróbki grafiki cyfrowej, w tym także przygotowania materiałów graficznych do druku.

Przypisanie do efektów kierunkowych: K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi wykorzystać wiedzę informatyczną do projektowania, wykonania i obróbki użytkowej grafiki cyfrowej, doboru właściwych filtrów cyfrowych i metod adekwatnych do zamierzonych efektów, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie, ma umiejętność samokształcenia.

U02: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem pojęć z zakresu grafiki cyfrowej w środowisku zawodowym.

U03: Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań z zakresu obróbki grafiki cyfrowej.

Przypisanie do efektów kierunkowych: K_U17, K_U22


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych osiągnięć, nowych technologii, etc. rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, rozumie możliwości jakie daje edukacja akademicka. K02: Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki. Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiały.

Przypisanie do efektów kierunkowych: K_K02, K_K04, K_K06


Metody dydaktyczne:

Konwencjonalny wykład informacyjny z wykorzystaniem demonstracji komputerowych, z przykładowymi zadaniami do samodzielnego wykonania przez słuchaczy w warunkach laboratorium komputerowego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

"Grafika komputerowa 2D" jest kontynuacją przedmiotu "Rudymenty grafiki komputerowej". Omawiane są zaawansowane techniki przetwarzania obrazów rastrowych, w tym konstrukcja i wykorzystanie filtrów splotowych, analiza Fourierowska obrazów, a także przygotowanie cyfrowych materiałów do celów poligraficznych. Szczegółowo dyskutowane są techniki kompresji obrazów cyfrowych (jpg).

Program zajęć obejmuje także wybrane, zaawansowane zagadnienia grafiki wektorowej, w tym strukturę języka PostScript oraz narzędzia przetwarzania plików PS i PDF.

Zajęcia odbywają się w pracowni komputeriwej - omawiane zagadnienia ilustrowane sa praktycznymi cwiczeniami.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Cyfrowe modele i przestrzenie koloru: RGB, CMYK, HSV, Lab.

a. Konwersja między modelami koloru, niezupełność układu barw

b. Pantone - palety standardowe, przygotowanie materiałów do poligrafii

c. Profile ICC urządzeń graficznych

d. Parametry opisujące jasność (brightness, lightness, value, luminance)

e. Bichromie, trichromie i ich wykorzystanie

2. Obrazy rastrowe vs. wektorowe

a. Rozdzielczość, próbkowanie, aliasing i antyaliasing, aproksymacja dwuliniowa i dwusześcienna

b. Główne czynniki wpływające na jakość obrazu rastrowego, niepożądane efekty kompresji i transformacji obrazów cyfrowych

c. Obiekty wektorowe i krzywe Bezier

d. Efekty specjalne: perspektywa, deformacje, przezroczystość

e. Techniki wektoryzacji obrazów rastrowych (przykład CorelTrace)

g. Rasteryzacja obrazu wektorowego, wybór formatu

3. Przetwarzanie obrazów rastrowych - przykładowe narzędzia

a. Histogramy i krzywe odpowiedzi - balansowanie tonów i kolorów, kanały - techinki zaawansowane

b. Technika balansowania kolorów neutralnych - przykłady

c. Technika korekty koloru wg karnacji

d. Efekty przezroczystości - kanał alfa

e. Wykrywanie krawędzi, gradient i Laplacian, filtry wyostrzjące

f. Filtracja obrazu w dziedzinie przestrzennej i w dziedzinie częstotliwości

g. Filtry Fourierowskie: de-Moire, dekonwolucja poruszonych obrazów fotograficznych

h. Samodzielna konstrukcja filtrów splotowych na przykładzie "unsharp mask"

4. Instalacja dodatkowych filtrów w programach GIMP i Adobe Photoshop

5. Kompresja obrazów cyfrowych

a. Algorytm Huffmana - przykład kompresji bezstratnej

b. Anatomia formatu JPG

6. PostScript i PDF

a. Język programowania PostScript

b. Stos i odwrotna notacja polska

c. Proste instrukcje języka PostScript

d. Makrogeneracja i proceduralność

e. Rendering

f. PDF - postać półskompilowana

7. Przetwarzanie plików PS i PDF

a. GhostScript i GhostView

b. Rodzina Adobe Acrobat

Literatura:

Gonzalez, Woods: Digital Image Processing

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin praktyczny przy komputerze (W01-W03, U01-U03, K01, K02)

Kryteria oceniania: ocena na podstawie wykonania 3 praktycznych zadań z zakresu grafiki komputerowej i umiejętności szczegółowego wyjaśnienia zastosowanych technik i narzędzi

Dst – co najmniej 1 kompletnie wykonane zadanie i jedno częściowo wykonane

Db – co najmniej 2 kompletnie wykonane zadania

Bdb- Trzy kompletnie wykonane zadania

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Miłosz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Miłosz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Miłosz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Miłosz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Miłosz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.