Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optyczna spektroskopia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-OSMOLE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Optyczna spektroskopia molekularna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

efekty kształcenia zrealizowane na studiach fizyki pierwszego stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 h

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 25 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

- posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej (K_W01),

- zna zaawansowane techniki doświadczalne spektroskopii molekularnej (K_W03),

- zna zasadę działania układów pomiarowych i aparatury badawczej stosowanej w spektroskopii optycznej (K_W04),

- posiada pogłębioną wiedzę szczegółową z fizyki w zakresie spektroskopii molekularnej (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zaadaptować wiedzę z zakresu spektroskopii molekularnej i jej metodykę, a także stosowane metody

doświadczalne do badania problemów z zakresu innych nauk przyrodniczych (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (K_K01),

- rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu fizyki w tym także najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych (K_K04).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wyklad umożliwia zdobycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących oddzialywaniu promieniownia elektromagnetycznego (z zakresu nadfioletu, światła widzialnego i podczerwieni) z molekułami wieloatomowymi, technik pomiarowych spektroskopii molekularnej i jej zastosowań.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są następujace zagadnienia:

- wprowadzenie (przedmiot wykładu, podstawowe pojęcia spektroskopii, przeliczanie jednostek energetycznych, skala czasu omawianych zjawisk),

- oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z cząsteczkami - opis fenomenologiczny,

- orbitale molekularne, stany energetyczne cząsteczek, przybliżenie Borna-Oppenheimera,

- luminescencja, schemat poziomów Jabłońskiego, procesy promieniste i bezpromieniste,

- wpływ oddzialywania z otoczeniem na właściwości spektroskopowe cząsteczek - sondy molekularne,

- metody pomiarowe (stacjonarne, czasowo-rozdzielcze),

- czynniki wpływające na polaryzację luminescencji,

- widma oscylacyjne i rotacyjne - spektroskopia w podczerwieni i Ramanowska,

- spektroskopia Fourierowska,

- efekty plazmonowe w spektroskopii optycznej,

- mikroskopia optyczna ultrawysokiej rozdzielczości,

- analityczne i biomedyczne zastosowania optycznych metod spektroskopowych.

Literatura:

1. Zbigniew Kęcki

„Podstawy spektroskopii molekularnej”

PWN, W-wa 1998

2. Hermann Haken, Hans Christoph Wolf

„Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej”

PWN, W-wa 1998

3. Joanna Sadlej

„Spektroskopia molekularna”

WNT, W-wa 2002

4. William W. Parson

"Modern Optical Spectroscopy

With Exercises and Examples from

Biophysics and Biochemistry"

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2015

5. Joseph R. Lakowicz

"Principles of Fluorescence Spectroscopy"

Springer 2006

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny sprawdzający stopień osiągnięcia założonych efektów kształcenia w standardowej skali ocen

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: Aleksander Balter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: Aleksander Balter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: Aleksander Balter, Ashish Gupta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.