Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Magistrale i sieci przemysłowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MAGIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Magistrale i sieci przemysłowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać fizykę ogólną, podstawy elektroniki i informatyki. Konieczna jest również znajomość tematyki związanej z mikrokontrolerami.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 60

- udział w wykładach - 15

- udział w laboratoriach – 45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 90

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 60h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 30h


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie, jak i w grupie, pełniąc różnego typu role zawodowe– K_W04 (AiR S2)

W2: Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych automatyki i robotyki – K_W10 (AiR S2)

W3: posiada wiedzę o przydatnych narzędziach oraz bibliotekach narzędzi lub funkcji – K_W05 (IS S2)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie) – K_U01 (AiR S2 i IS S2),

U2: Potrafi przeprowadzić testy i postawić diagnozę w niesprawnych systemach automatyki– K_U11 (AiR S2),

U3: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie – K_U18 (AiR S2), K_U05 (IS S2)

U4: Potrafi stworzyć plan projektów informatycznych (oprogramowania, jak i plany tworzenia/rozbudowy sieci komputerowych) - K_U06 (IS S2)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy – K_K05(AiR S2), K_K06 (IS S2)

K2: Rozumie i docenia znaczenie prawnych aspektów prowadzenia badań oraz uczciwości intelektualnej i działa na rzecz przestrzegania tych zasad - K_K06 (AiR S2),

K3: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje–K_K07 (AiR S2)

K4: rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki – K_K03 (IS S2)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z tematyką transmisji danych cyfrowych przy wykorzystaniu różnych mediów. Szczególny nacisk położono na dolne warstwy modelu transmisyjnego wg OSI. Przedstawiono także rozwiązania i algorytmy stosowane w sieciach. Wykład obejmuje 15 godzin na którym przedstawiane są i porównywane poszczególne rozwiązania w tej dziedzinie.

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej. Obejmują 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Podstawowe pojęcia: reprezentacja, magazynowanie, transmisja danych, topologie sieci

2. Transmisja przewodowa:

(a) Szeregowe standardy transmisji danych: RS232, USB, 1-Wire, I2C, SPI, ETHERNET

(b) Zabezpieczenia transmisji danych przed zakłóceniami

(c) Sieci domowe (M-Bus, KNX/EIB)

3. Transmisja bezprzewodowa

(a) Propagacja fal radiowych

(b) budowa i parametry anten

(c) Rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych

(d) Parametry opisujące jakość kanału transmisyjnego

(e) Procedury antykolizyjne

(f) Schemat blokowy radiowego systemu transmisyjnego

(g) Metody rozpraszania widma

(h) Protokoły sprawdzające niezawodność transmisji i korygujące błędy

(i) Przykładowe systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej

Plan laboratorium:

1. Równoległa transmisja danych poprzez magistralę PCI

2. Szeregowa transmisja danych USB

3. Transmisja danych poprzez sprzęg I2C

4. Interfejs JTAG i kontroler TAP

5. Identyfikacja radiowa RFID

6. Transmisja Powerlink

7. Wykorzystanie sieci internetowej do komunikacji z systemami pomiarowo-kontrolnymi

8. Standard CAN i CANopen

9. Sposoby zabezpieczania transmisji danych przed zakłóceniami.

10. Transmisja danych Modbus RTU

11. Transmisja EtherCat

12. Transmisja danych w paśmie podczerwieni

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

1. Waldemar Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006

2. Krzysztof Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ, 2003

3. Krzysztof Perlicki, Systemy transmisji optycznej WDM, WKŁ, Warszawa 2007

4. Agnieszka Chodorek, Robert R.Chodorek, Andrzej R.Pach, Dystrybucja danych w sieci Internet, WKŁ, Warszawa 2007

5. Sławomir Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ, Warszawa 2005

6. Simon Haykin, Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2, WKŁ Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się egzaminem pisemnym lub ustnym. Pytania dotyczą zagadnień omawianych na wykładzie. Ocena będzie ustalana na podstawie zdobytych punktów wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia wymagana jest znajomość tematyki opisanej w instrukcji jako: zagadnienia do przygotowania. Przygotowanie do wykonania ćwiczenia kontrolowane jest sprawdzianem pisemnym lub ustnym w trakcie zajęć. Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z laboratorium wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Podczas egzaminu weryfikowane będzie osiągnięcie efektów kształcenia: W1, W2, W3.

Sprawdziany zweryfikują osiągnięcie efektów: U1, U2, U3, U4.

Oceniana będzie również aktywność: K1, K2, K3, K4.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.