Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matlab w analizie danych pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MATLAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matlab w analizie danych pomiarowych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Kursy komputerowe dla Fizyki Technicznej s2
Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy programowania w dowolnym języku programowania

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w laboratoriach – 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- pisanie prac, projektów- 20 h

- przygotowanie do kolokwium -10 h


Łącznie: 60 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada wiedzę na temat obiektowego charakteru środowiska

programistycznego Matlab (K_W10 dla informatyki stosowanej)

W2 Posiada wiedzę na temat zastosowań środowiska Matlab

w informatyce i inżynierii (K_W05 dla fizyki technicznej)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów oraz tworzenia modeli matematycznych i ich zdefiniowania w środowisku Matlab (K_U01 dla informatyki stosowanej)

U2 potrafi rozwiązać zagadnienie analizy danych pomiarowych znając

model matematyczny zachodzącego procesu (K_U04 dla fizyki technicznej)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Posiada umiejętność krytycznej oceny przedstawionej analizy (K_K01 dla fizyki technicznej, K_K06 dla informatyki stosowanej)

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

- laboratoryjna

- projektu


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom kierunków oferowanych przez WFAIS możliwości środowiska Matlab w zakresie analizy danych pomiarowych.

Pełny opis:

Przedmiot podzielony jest na trzy części:

(1) Podstawy środowiska Matlab (podstawy, grafika, graficzny interfejs użytkownika)

(2) Zastosowanie metod optymalizacyjnych do analizy danych pomiarowych (Optimalization Toolbox )

(3) Zastosowanie pakietów Curve Fitting Toolbox oraz Statistic and Machine Learnig Toolbox do analizy danych pomiarowych

Literatura:

1. S. Ossowski, Metody i narzędzia ekploracji danych, btc 2013

2. A. Ostanin, Metody optymalizacji z Matlab, WN Poznań

3. P. Krzyżanowski, Obliczenia inżynierskie i naukowe, PWN 2011

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa = 0.4 * ocena ze sprawdzianu + 0.4*ocena z projektu+ 0.2 * ocena za aktywność

ocena końcowa:

ndst <50 %

dst- 51-65 %

dst plus 66-75%

db- 76-84%

db plus- 85-94%

bdb >95 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)