Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Maszyny elektryczne i układy napędowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MEUN-Wyk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne i układy napędowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektrotechniki, automatyki, elektroniki, energoelektroniki i mikroprocesorów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna budowę maszyn elektrycznych prądu stałego oraz potrafi wymienić obszary ich zastosowań i podstawowe własności - K_W05, K_W02

W2 - orientuje się we własnościach struktur regulacji stosowanych w napędach elektrycznych - K_W05

W3 - zna własności, budowę i zastosowania maszyn elektrycznych prądu przemiennego - K_W02, K_W05

W4 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu napędów z silnikami skokowymi - K_W05, K_W09

W5 - orientuje się w zagadnieniach związanych z doborem napędów elektrycznych do maszyn i urządzeń technologicznych - K_W05, K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi dobrać maszynę elektryczną do układu napędowego lub urządzenia technologicznego - K_U01, K_U08, K_U13

U2 - umie dobrać strukturę sterowania ze względu na kryteria użytkowe napędzanej maszyny - K_U10, K_U12

U3 - potrafi wymienić podstawowe własności maszyn elektrycznych - K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia związane ze stosowaniem maszyn elektrycznych w środowisku przemysłowym - K_K06

K2 - rozumie znaczenie efektywności energetycznej maszyn elektrycznych - K_K05

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu budowy i działania maszyn elektrycznych oraz układów napędowych stosowanych w obrabiarkach, robotach i specjalistycznych urządzeniach technologicznych. Zakres wiedzy obejmuje napędy prądu stałego, prądu przemiennego oraz napędy z silnikami skokowymi.

Studenci zapoznają się również z wymaganiami, jakie powinny spełniać układy napędowe w różnych aplikacjach przemysłowych, jak dobierać układy napędowe do realizowanych zadań oraz jak sterować napędami.

Pełny opis:

Zakres wykładów:

1. Wprowadzenie, podstawowe własności, wymagania, zjawiska elektromagnetyczne i przykładowe zastosowania elektrycznych układów napędowych

2. Napędy prądu stałego z silnikami komutatorowymi

2.1. Budowa i działanie silników, model matematyczny maszyny prądu stałego

2.2. Kaskadowe struktury regulacji

2.3. Regulatory ze sprzężeniem od wektora stanu

2.4. Budowa mikroprocesorowych napędów prądu stałego

3. Napędy z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego

3.1. Budowa i działanie silników BLDC

3.2. Napędy z silnikami bezszczotkowymi

4. Napędy prądu przemiennego

4.1. Napędy z silnikami prądu przemiennego PMSM

4.2. Napędy z silnikami indukcyjnymi asynchronicznymi

5. Napędy z silnikami skokowymi

5.1. Budowa silników, cechy i parametry

5.2. Układy sterowania silnikami skokowymi

6. Dobór napędów do maszyn i urządzeń technologicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Matulewicz, Maszyny Elektryczne – podstawy, Wyd. Pol. Gdańskiej, 2005

2. M. Ronkowski [red.], Maszyny Elektryczne wokół nas, Wyd. Pol. Gdańskiej, 2011

3. R. Krishnan, Electric Motor Drives Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall Inc., 2001

4. K. Zawirski [red.], Automatyka napędu elektrycznego, Wyd. Pol. Poznańskiej 2011

Literatura uzupełniająca:

1. T. Orłowska-Kowalska, Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej 2003

2. J. Brzózka, Regulatory i układy automatyki, Wyd. Mikom 2004

3. M. Nowak, R. Barlik, Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, 1998

4. M.P. Kaźmierkowski [red.], Control in Power Electronics – selected problems, Elsevier, 2002

5. L.M. Grzesiak, Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych, Warszawa, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny – W1, W2, W3 , W4, W5, U1, U2, U3

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny zawierający pytania otwarte

ndst - <50%

dst- 50% ÷ 60%

dst plus- 61% ÷ 70%

db- 71% ÷ 80%

db plus- 81% ÷ 90%

bdb- > 91%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)