Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Modelowanie i analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MODAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i analiza danych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy Automatyki, Podstawowa wiedza z Analizy i Algebry i Rachunku Prawdopodobieństwa, Metod Numerycznych oraz z Fizyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):


-udział w wykładach – 15 godz.


- udział w laboratorium – 30 godz.




Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):


- konsultacje z prowadzącymi – 15 godz.


- przygotowanie się do wykładu -praca indywidualna – 15 godz.


- przygotowanie się do laboratorium-praca indywidualna – 15 godz.




Łącznie: 90 godz. ( ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student wie jakie zastosować modele do przedstawionych obiektów z wykładu. Wie jakie są kryteria równoważności modeli oraz potrafi estymować parametry - K_W01, K_W13 (to sa dla ar w pon sprawdze ft)




W2: Wie jak konstruować modele oraz identyfikować system na podstawie pomiarów. Wie jak analizować przebiegi przejściowe różnymi metodami - K_W05, K_W06

Metody dydaktyczne:

wykład klasyczny, laboratorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony podstawowym zagadnieniom modelowania i identyfikacji obiektów i procesów. W odróżnieniu do pojęcia identyfikacji w automatyce, w metrologii i fizyce za identyfikację można uznać proces znajdywania parametrów fizycznych opisujących dany obiekt lub proces. Ważne jest rozumienie faktu, ze model jest tylko lepszym lub gorszym przybliżeniem rzeczywistości, a więc występuje konieczność weryfikacji eksperymentalnej.

Pełny opis:

Wprowadzenie. Obiekty i modele, zastosowania modeli. Identyfikacja systemów i modelowanie matematyczne. Równoważność modeli, kryteria równoważności modeli. Estymacja parametrów. Definicje błędu identyfikacji. Konstruowanie modeli na podstawie wiedzy strukturalnej i pomiarów. Algorytm identyfikacji systemu.

Metoda najmniejszych kwadratów. Statyczny model liniowy. Zadanie minimalizacji sumy kwadratów błędów.

Metody szacowania błędów : błąd standardowy, rozszerzony.

Metody testowania modelu, tj. ile parametrów na raz można uzyskać z jego

analizy

Przedmiot podzielony jest na trzy części:

(1) Podstawy środowiska Matlab (podstawy, grafika, graficzny interfejs użytkownika)

(2) Zastosowanie metod optymalizacyjnych do analizy danych pomiarowych (Optimalization Toolbox )

(3) Zastosowanie pakietów Curve Fitting Toolbox oraz Statistic and Machine Learnig Toolbox do analizy danych pomiarowych

Literatura:

1. S. Ossowski, Metody i narzędzia ekploracji danych, btc 2013

2. A. Ostanin, Metody optymalizacji z Matlab, WN Poznań

3. P. Krzyżanowski, Obliczenia inżynierskie i naukowe, PWN 2011

4. jeszcze jedna pozycja

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa = 0.4 * ocena ze sprawdzianu + 0.4*ocena z projektu+ 0.2 * ocena za aktywność

ocena końcowa:

ndst <50 %

dst- 51-65 %

dst plus 66-75%

db- 76-84%

db plus- 85-94%

bdb >95 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)