Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sieci komputerowe w pigułce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OG-SIECI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe w pigułce
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz systemów operacyjnych. Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy w swoim cyklu kształcenia nie mają przewidzianych kursów z zakresu sieci komputerowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

- laboratorium 30 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

- przygotowanie do zajęć – 15h

- realizacja zadań – 5h

- przygotowanie do testów zaliczeniowych – 10h


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma podstawową wiedzę w zakresie technik cyfrowych i teorii sygnałów wykorzystywanych w sieciach komputerowych,

W02: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania sieci komputerowych,

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych,

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy i budowy sieci komputerowych i technologii sieciowych,

W05: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych,

W06: potrafi opisać modele OSI i TCP/IP oraz komunikację między hostami na tle tych modeli,

W07: zna zależności pomiędzy protokołami sieciowymi oraz rozumie sposób działania stosu protokołów TCP/IP,

W08: rozumie różnice w sposobie działa protokołów TCP i UDP,

W09: potrafi opisać technologię Ethernet oraz inne technologie dostępowe,Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych metody analityczne i eksperymentalne

U02: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na przeczytanie ze zrozumieniem tekstów, opisów programowych i sprzętowych,

U03: potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu sposobu działania sieci komputerowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,

U04: potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych, dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne,

U05: rozumie i umie stosować podstawowe metody zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach komputerowych

U06: potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych,

U07: potrafi opisać urządzenia i usługi używane do wspierania komunikacji w sieciach danych i Internecie,

U08: potrafi analizować ruch sieciowy,

U09: potrafi zaprojektować oraz realizować w praktyce proste sieci LAN z wykorzystaniem urządzeń sieciowych,

U10: rozwiązuje problemy związane z działaniem sieci LAN,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii,

K02: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką,

K03: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej

K04: ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić do strat moralnych i finansowych, a nawet utraty zdrowia czy zagrożenia życia,

K05: rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki,

K06: potrafi pracować indywidualnie i w zespole,

K07: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania,

K08: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób,
Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- giełda pomysłów,

- laboratoryjna,

- obserwacji,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie zapoznać uczestników z technologiami dotyczącymi sieci komputerowych oraz uświadomić im zagrożenia związane z przesyłaniem i udostępnianiem danych.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie zapoznać uczestników z technologiami dotyczącymi sieci komputerowych. W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia związane z terminologią i protokołami, sieciami lokalnymi i rozległymi , modelem OSI , okablowaniem, narzędziami służącymi do tworzenia okablowania, routerami, technologią Ethernet, Wi-Fi, adresowaniem w sieciach IP, standardami obowiązującymi w sieciach komputerowych oraz podstawami dotyczącymi konfigurowania routerów i przełączników sieciowych. Poruszone zostaną również podstawy dotyczące bezpieczeństwa przesyłania i przechowywania danych.

Szczegółowy program:

1. Wstęp do sieci komputerowych

- Modele TCP/IP oraz OSI,

- metody komunikacji,

- transmisja pakietowa,

- media, usługi i urządzenia pośredniczące oraz końcowe.

2. Technologie dostępowe

- media przewodowe i bezprzewodowe,

- sposoby transmisji danych i kodowanie,

- budowa ramki,

- protokół ARP, RARP,

- protokoły IEEE 802.11, 802.2, 802.3,

- topologie logiczne i fizyczne w sieciach LAN.

3. Protokoły sieciowe warstwy 3 Modelu OSI

- komunikacja z wykorzystaniem protokołu IPv4 i IPv6,

- sieci i podsieci,

- śledzenie trasy pakietów w sieci,

7. Warstwa transportowa Modelu OSI

- protokół TCP (flagi, sesje, parametry okna i MSS)

- protokół UDP,

- porty i gniazda,

- protokoły wykorzystujące UDP i TCP.

8. Typowe aplikacje sieciowe

- model klient serwer,

- protokół DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP, IMAP, DHCP,

9. Bezpieczeństwo w sieci komputerowej

- szyfrowanie danych,

- kontrola dostępu do danych,

- polityka bezpieczeństwa,

- zagrożenia (kradzież informacji, utrata/zmiana danych, kradzież tożsamości, ataki DoS i DDoS).

Ponadto zagadnienia dotyczące podstaw bezpieczeństwa w sieciach komputerowych rozszerzone są o kurs Akademii Sieciowej Cisco "Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa". Uczestnicy zajęć mają dostęp do materiałów kursowych w języku angielskim oraz polskim umieszczonych na platformie NetAcad.

Literatura:

- Akademia sieci Cisco, CCNA Exploration Semestr 1 podstawy sieci . Mark A.Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi, PWN SA, 2008

- J. Habraken , ABC sieci komputerowych, Wyd. Helion.

- Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 1. Podstawy działania sieci, Wendell Odom, Tom Knott, Wydawnictwo Mikom

- Introduction to Networks Companion Guide, Cisco Networking Academy, ISBN10: 1587133164, Cisco Press, 2013

- dokumentacje techniczne oraz dokumenty RFC,

- wskazane zasoby udostępnione w Internecie,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć polega na zdaniu testu końcowego kursu Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa (on-line) oraz zaliczeniu egzaminu końcowego zawierającego pytania teoretyczne oraz problemowe będące przedmiotem zajęć.

Ponadto Studenci, którzy zaliczą test końcowy kursu Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa z wynikiem nie gorszym niż 80% otrzymają stosowny certyfikat.

- bieżące zajęcia obejmują efekty przedmiotowe W01-W09, U01-U10, K01-K08,

- egzaminy końcowe obejmują efekty przedmiotowe W01-W09,

Kryteria oceniania:

Uzyskana liczba punktów z egzaminu końcowego przekłada się na następujące oceny:

0-55% ndst

56-79% dst

80-84% dst+

85-89% db

90-94% db+

95-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)